single-post

रखेली ची देशी कथा

Sat 11th Jan 2014 : 21:14बोल बोल म्हणता पाच सहा वर्षे पाखरा सारखी भुर्कन उढून गेली. गोविंदा गंगुच्या साऱ्या हौस मौज पूर्ण करीत होता. देशी कथा होऊन बसली व्यथा अशी गत होऊन बसली होती. पण त्याला मुल होत न्हवते म्हणून तो मनातून नाराज होता. गंगाची अवस्था मात्र एखाद्या प्रवाहाला लागल्या सारखी झाली होती. मनाची द्विधा अवस्था आताशी कुठे जाणवायला लागली होती अनेक जन तिला कुस्कुरून गेले असल्या मुले तिच्या घराला एका कुंठन खाण्याचे रूपच आले होते. सारी सूत्र तिच्या हाती आली होती. अपमानित जगणे वाट्याला आल्या मुले गोविंदाने स्वताला दारूचे व्यसन लावून घेतले होते. साहजिकच पगार पुरत न्हवता. शे पाचशे रुपये महिन्याला गावी पाठवावे लागत होते. गंगू चे ऐसे नटने मुरडणे यावर पाण्या सारखा पैसा खर्च होत होता. त्यातून आल्या गेल्याची फुकटात सर बराई..

पैसा कमी पडला कि माणूस तो मिळवण्यासाठी काहीही मार्ग शोधतो. बायकोच्या या वागण्याने तर गावातील लोक त्याला कधी कधी समोर चीढवत होते तो बर्याचदा अपमान सहन करून घ्यायचा. पण सारे त्याच्या सहन शक्तीच्या पलीकडे चालले होते. तो गिरायिकाकडून हवे तसे तो पैसे उकळू लागला. तसे गिरायिक कमी झाले. त्याने म्हातारे कोतारे गिरायिक पाहायला सुरुवात केली. विलाजच न्हवता. मग मात्र गंगू हबकून गेली. कुणी सुरकुत लेल्या चेहर्याचे तर कुणी नेभलट तर कुणी दारुडा! त्यांच्या बरोबर संभोग करण्याची तिला शिसारी वाटत होती. माणिक शेठ तर तिचा सर्वात नावडता. काळा कुळकुळीत ओभड दोभड चेहर्याचा आणि मुसळा सारखे हत्यार असलेला. फार पैसे वाला होता म्हणून तिच्या इच्चेविरुध गोविदाने होकार भरला. रात्रभर तर त्याने तिला अगदी पिळून काढले गंगू पुरी वैतागली.

सकाळी तो गेल्यावर गंगू त्याला म्हणाली. माणिक शेठला पुन्हा इथे आणायचे नाही! तो राक्षच आहे. अग फार पैसे वाला आहे तो. पाहिजे तेवढे तो पैसे देतो. त्याला जर पुन्हा आणलात तर मी जीव देईन सांगून ठेवते. धंदेवाईक बाईच्या तोंडून हि भाषा शोभून दिसत नाही. तो रागाने म्हणाला व कानाखाली लावली. पंधरा दिवस गेले असतील एका रात्री तिला कसलीही पूर्व कल्पना न देताच गोविंदा ने माणिक शेठ ला आणले. तिची तळ पायाची आग मस्तकाला गेली. माणिक शेठ गोविंदाच्या समोरच म्हणाला. ये गंगू चल लवकर तुला भोगायला दुपार पासूनच माझे मन तगमगतय. पुन्हा येऊ नका असे सांगितले होते ना मी? तुझ्या या मर्दाने माझ्याकडून मोजून पाचशे रुपये घेतले आहेत. मी तुझ्यावर खुश आहे म्हणून मोजले आहेत ते. चल लुगडे फेड लवकर. तुमच्या बरोबर संभोग करण्याची माझी इच्चा नाही. ती त्याच्या दांड्या कडे बघत म्हणाली. बोल पुन्हा? तो तिच्या झिंज्या हिसडत म्हणाला. पाचशे रुपये मोजायला मला काय वेड लागले आहे.

अखेर गंगुचा नाईलाज होता पातळ फेडणे तिला भागच होते. तो राक्षसा सारखा तिच्यावर बसला. तिची गोंडस वक्ष स्थळे तो दाबू लागला. मग त्याने तिची योनी ताणली आणि लगेच आपले मुसळ तिच्या पुचीवर टेकवले व आत सारू लागला ती सारताना ओरडू लागली. तो राक्षसा रारखा तिला झवत होता. तो व्याकूळ होऊन तिला झवत होता. तीला ते सहन होत न्हवते पण माणिक शेठ ने तिची फिकीर केली नाही. तो तिला झवतच होता. अगदी दहा मिनिटे तिला झवून काढले. ती पुरती दमून गेली. नंतर त्याचा बाबुराव गळाला. एवढ्याने तो थांबला नाही तो पूर्ण रात्र तिला झावायचे म्हणूनच आला होता. तिला रात्रीत त्याने तीन वेळा झव झव झवले तिची पुची लाल लाल करून टाकली. ती खूप वैतागली होती. तिचे रडून रडून डोळे लाल झाले होते. तिला जगणे नको वाटू लागले होते. संभोग सुखाची तर तिला इछाच राहिली न्हवती. देशी कथा होऊन बसली व्यथा अशी गत होऊन बसली होती.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user