single-post

इच्छा मनीची पूर्ण झाली, सखी सख्याला मिळाली ( Bhabhi )

Wed 8th Jan 2014 : 02:13

उन्हाळ्याची सुट्टी लागली होती, सुट्टीत काय काय करायचे याचा मी मागील दोन दिवसांपासून विचार करत होतो. मित्रांबरोबर फिरण्यासाठी विविध ठिकाणे आम्ही निवडली होती. खरच आम्ही खूप धमाल करणार होतो.
रात्री मावशीच्या मुलाचा फोन आला, मी त्याला आमच्याबरोबर येण्याचा आग्रह केला. त्याला खूप काम असल्यामुळे यायला जमणार नव्हते. तो माझ्यापेक्षा मोठा होता, मी त्याला दादा म्हणायचो. तो एका पतसंस्थेत क्लार्क होता.

त्याच्या शेतात बरीच कामे होती परंतु, त्यासाठी त्याला माणसे मिळत नव्हती. मदतीसाठी त्याने मला त्याच्या गावी येण्याचा आग्रह केला. मी त्याला माझ्या सुट्टीच्या प्लान विषयी सांगीतले पण त्याच्या आग्रहापुढे मला झुकावेच लागले. सगळे दिवस अभ्यासात आणी मिळालेली सुट्टीही आता कामात जाणार होती. मला त्याचा खूप राग आला होता पण आमचे ऐकतेय कोण. मला तर खेड्यात राहायचा खूप कंटाळा यायचा.

माझ्या काकांचा मागच्याच वर्षी मृत्यू झाला होता, आता मावशी एकटीच असायची. मावशीला एक मुलगा व एक मुलगी होती. मुलीचे लग्न दोन वर्षापूर्वीच झाले होते, तर मुलाचे लग्न सहा महिन्यापूर्वी. परिस्थिती बेताची होती, घरही साधेच होते.

तेथे गेल्यानंतर इतके काम पडले होते की दहा दिवस कशे गेले ते समजलेच नाही. रोज सकाळी लांबुन पाणी आणावे लागत असे, दिवसभर भावाबरोबर शेतात काम त्यामुळे रात्री झोप लागल्याली सुद्धा समजत नव्हती.
त्रास तर खूप व्हायचा पण का कुणास ठाऊक भाभीकडे जेव्हा नजर जायची तेव्हा हा त्रास असून नसल्यासारखा वाटायचा.

भावाचे वय 26 वर्ष होते तर भाभी 21 ची होती. भावाला नोकरी इतकी चांगली नव्हती पण बायको मात्र चिकणी भेटली होती. ती जेव्हा गांड हालवत चालायची ना त्यावेळेस माझा बुल्ला न हलवातही आपोआप हलायचा. मी सुद्धा 22 वर्ष वयाचा होतो व परिपक़्व झालो होतो. त्यामुळे कोणत्याही पोरीला बघितले तरी बुल्ला 6.2 इंच व्हायचा. भाभीला झवायची तर खूप इच्छा होती पण इच्छेशिवाय मी करणार तरी काय.

दिवस जसे जसे जात होते तशी भाभीला झवायची इच्छा प्रबल होत चालली होती. मी रोज एकदा तरी भाभीची साड़ीवरून दिसणारी गांड व पुच्ची आठवुन माझा बुल्ला एकदा तरी हलवयचो. जे काही करायचे होते ते लवकर करणे आवश्यक होते.

सकाळी पाणी भरत असताना भांडी सायकलवरून उतरन्यास मला भाभीच मदत करत. कधीतरी त्यांच्या कमरेला, हाताला तसेच उभाराला (ball) माझा हात लागायचा. परंतु शेजारी मावशी व भाऊ असल्यामुळे त्यापुढे आम्ही कधी गेलोच नाही. 10 ते 15 दिवस हे असेच चालले होते. आता भाभींची चांगलीच ओळख झाली होती. आता आम्ही रोज बोलत बसायचो, बरयाच गोष्टी share करायचो.

असेच एके दिवशी आम्ही दोघे टीव्ही वरील गाणी बघत बसलो होतो. अचानक धूम चे इंग्लिश version गाने लागले. त्या चड्डी वरच्या पोरीकडे मी इतका लक्ष देऊन बघत होतो की माझे भाभी कडे लक्षच नव्हते. त्या पोरीकडे बघत माझा बुल्ला इतका उठला होता की तो कोणालाही सहज दिसला असता. गाने संपल्यानंतर माझे त्यांच्याकड़े लक्ष गेले, त्या माझ्याकडे बघुनच हसत होत्या. ते पाहून माझी अवस्था अगदी अवघडल्या सारखी झाली होती.

अरे तु असा कसा रे लगेचच उत्तेजित होतो , त्या म्हणल्या. भाभी खरे सांगायचे झाले तर मी आतापर्यंत कोणत्याही मुलीला कधीच हात लावला नाही किंवा कमी कपड्यात सुद्धा बघितले नाही त्याचाच हा परिणाम आहे, माझे उत्तर तयार होते. अरे तु हात ही लावशील व कमी कपड्यात सुद्धा बघशील पण प्रत्येक गोष्टी साठी वाट पहावी लागते. मावशीची हाक कानावर आल्यामुले हा विषय आम्हाला इथेच सोडून दयावा लागला.

मावशीच्या घरचे संडास मस्त झाडाखाली होते व त्यासमोरच बसण्यासाठी मोठा ओठा बांधला होता. दुसरया दिवशी दुपारी सावली साठी मी तेथेच पायारयावर बसलो होतो तेव्हा भाभी आल्या व लाजत म्हणल्या,"जरा बाजूला सरकता का मला खुप जोराची लागली आहे". मी बाजूला झालो तशा त्या पटकन संडास मद्धे गेल्या. त्यांचा तो लघवी केलेला आवाज ऐकून माझा बुल्ला लगेच कड़क झाला. मी माझे डोळे मिटले व माझ्या चड्डीत हात घालून तसेच त्याला हलवायला लागलो. आता मात्र हे सर्व माझ्या आवाक्याच्या बाहेर गेले होते. मी बुल्ला हालवन्यात इतका गुंग झालो होतो की मला कशाचेच भान राहिले नाही. जेव्हा डोळे उघडले तर भाभी माझ्यासमोर उभ्या होत्या व त्या खुप हसत होत्या. माझी चोरी पकडली गेली होती तर मान शरमेने खाली गेली होती. नंतर दोन दिवस तर मला भाभीना बोलायाचे सुद्धा धाडस झाले नाही.

एके दिवशी भाऊ शेजारच्या गावी गेला होता व मावशी शेतात गेली होती म्हणजे घरी आम्ही दोघेच होतो. मी सावलीला बाहेर बसलो होतो, भाभींची हाक ऐकू आल्यानंतर लगेच घरात गेलो. आज भाभी खुपच आनंदित दिसत होत्या. त्या खाली वाकुन काहीतरी उचलत होत्या. त्यांची ती लुसलुशीत गांड बघुन मला त्याना मिठी मारायची खुप इच्छा झाली, तसा मी हळूच पुढे सरकलो व घट्ट मीठी मारली. माझा तो कड़क झालेला बुल्ला त्यांच्या गांडीच्या चिरेत घुसत होता तर हात पुच्ची वरून फिरत होता.

माझ्या अचानक हल्ल्याने त्या एकदम दचकल्याच व म्हणाल्या,"अरे इतका अधाशीपना करू नकोस, जे करायचे ते शांतपणे कर". मी प्रथम दरवाजा लावला व् आपला मोर्चा भाभी कड़े वळवला. साड़ी वरूनच त्यांच्या पुच्चीला धरले व जोरात दाबले तसा ...aha...aha ..असा शब्द त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडला. नंतर ball जोरात दाबु लागलो. त्यांची ती तगमग बघून माझा बुल्ला जास्तच कड़क होत होता. मी त्याना जोरात मीठी मारली, माझा बुल्ला पुच्चीवर जोरात दाबला जात होता.

भाभी मला तुम्हाला झवायचे आहे मी झवु का ..? अरे नको, आता कोणीही येवु शकते तेव्हा आपण फ़क्त मजा करूया. ठीक आहे. मी हळूच साडीचा पदर खाली घेतला व् एक एक घडी काढू लागलो. ब्ल़ाऊज सुद्धा हळूच काढला, ब्रेशर आणि परकर मधील त्यांचे 21 वर्षाचे रूप खरच खुलुन दिसत होते. मी माझी सर्व कपडे काढून टाकली. माझा तो 6.2 इंच बुल्ला बघून भाभींच्या तोंडाला पाणी सुटले होते.

त्यांची परकरची नाडी मी जोरात ओढली तशी चिकाने भरलेली ती त्रिकोणी निळी चड्डी मला दिसली. मी याआगोदर पुच्ची प्रत्यक्ष कधीच बघितली नव्हती म्हनुनच तिची ओढ़ लागली होती. मी लगेच त्या चड्डीत हात घातला व् पुच्चीला दाबु लागलो. त्यांनी त्यांचे डोळे घट्ट मिटले होते तर मान मागे झुकवली होती व दोन्ही हात माझ्या गांडीच्या गोळ्यावरून फिरत होते.

त्यांच्या पुच्चीच्या चिरेवरून माझी बोटे खाली सरकत होती आणि अचानक एक बोट आतमद्धे घुसले. मी तेथेच बोट आत बाहेर करू लागलो, तसा त्यांचा आवाज वाढतच होता. आता मात्र मी झटकन चड्डी खाली ओढली. तो अप्रतिम आकार पाहून माझ्या बुल्ल्याची अवस्था बघण्या सारखी झाली होती. माझ्या बुल्ल्याप्रमाणेच त्यांची पुच्ची सुद्धा ताठ झाली होती.वरच्या बाजूला ती जास्तच फुगली होती. तेथे बरेच केस होते, भाभी खेड्यातील असल्यामुळे त्यांना जास्त काही माहीत नव्हते. मी त्यांच्या कमरेत हात घातला ,पुच्ची बुल्ल्यावर ठेवली व त्यांना वर उचलले. माझा कडक बुल्ला पुच्चीला फाडत होता तर तोंड ball चोखत होते.

अरे राजा मला तु आता झव रे, नाही रे सहन होत. मी लगेच बुल्ला पुच्चीत घातला व वर खाली करू लागलो. भाभी च्या लग्नाला सहा महिनेच झाले होते त्यामुळे पुच्ची कडक होती. माझी पहिलीच वेळ होती म्हणून जरासा त्रास होत होता. काही केले तरी बुल्ला पुच्चीत जायला तयार नव्हता. मी त्यांना हळूच खाली ठेवले, पाय पूर्ण फाकवले व जोरात धक्के देऊ लागलो. तरीही बुल्ला पूर्णपणे आत जात नव्हता, पहिली वेळ होती म्हणून असेल कदाचित. त्या छोट्या बोळात बुल्ला चागलाच अडकला होता, काही केले तरी तो बाहेर येण्यास तयार नव्हता, तो बाहेर काढताना माझी दमछाक होऊ लागली.अगदी त्याच वेळेस माझ्या चिकाचा फवारा उडाला . बुल्ला बराच बाहेर असल्यामुळे तो चिक पुच्चीतून बाहेर गळू लागला, चार मिनिटे चिक गळत होता, इतका चिक मी कधीच बघितला नव्हता. मावशी यायची वेळ झाली होती म्हणून लवकर उरकणे आवश्यक होते.

मी त्याला जोरात मागे ओढले तसा तो सटकन बाहेर आला. मलाही खूप थकवा आला होता म्हणून तेथेच थाबण्याचा आम्ही निर्णय घेतला होता. अनुभव नसल्यामुळे मी भाभीना पूर्णपणे समाधानी करू शकलो नव्हतो. परंतु, जे काही समाधान मिळाले होते तेही कमी नव्हते. मी माझी कपडे घातली व भाभीना कपडे घालण्यास मदत करू लागलो. त्यांची साडी,चड्डी खूप खराब झाली होती म्हणून त्यांनी साडी दुसरी घातली तीही चड्डी शिवाय.

त्यांना थकवा आला होता व व्यवस्थित चालायला येत नव्हते म्हणून त्या अंगणात थोड्या फिरल्या आणि कामाला लागल्या. माझा बुल्ला खूपच दुखत होता म्हणून मी आतल्या खोलीत जाऊन निपचित पडून राहिलो. कधी झोप लागली ते समजलेच नाही. कुणाचा तरी हात शरीरावरून फिरला तसा मी दचकूनच उठलो. ती मावशी होती व मला जेवायला बोलावत होती. जेवताना जोरात गप्पा मारणारे मी व भाभी आज शांतपणे जेवत होतो. भाभी तर माझी नजर सारखी चुकवत होत्या आणि मी पण खाली मान घालून जेवत होतो.....


त्या दिवशी रात्री जेवण सुरु होते. रोज जेवताना कोण जास्त गप्पा मारते या विषयावर माझी व भाभीची पैज असायची, पण आज जेवण संपत आले तरी दोघेही शांतच होतो. मी पटकन जेवण उरकले व झोपायला बाहेर अंगणात निघुन गेलो.

माझी पहिलीच वेळ होती म्हणुन बुल्ला खुपच दुखत होता, तसेच भाभीना सुद्धा मी पुर्ण समाधान देऊ शकलो नव्हतो. पुढे काय करायचे याचा विचार करत कधी झोप लागली हे समजलेच नाही. सकाळी मावशीची हाक ऐकून माझे डोळे उघडले. सकाळी-सकाळी बुल्ला सुद्धा खुप कडक झाला होता, त्याला जोरात हलवावे असे वाटत होते.

थोड्या वेळाने मी डोळे चोळत घरात गेलो, बघतो तर काय तेथे भाभी एकट्याच होत्या व त्या खाली वाकुन रूम साफ करत होत्या. मावशी कदाचित संडास मद्धे गेली असावी. मी हळूच भावाच्या रूम मद्धे डोकावून पहिले, तर तो सुद्धा शांतपणे झोपला होता.

मी हळूच भाभीच्या मागे जाऊन उभा राहिलो, त्या पाठमोरया उभ्या होत्या. त्यांचे ते गांडीचे गोळे, नाजुक अशी कंबर बघून माझा बुल्ला चड्डीतूनच सलामी देत होता. मी माघून त्यांना मिठी मारली, माझा एक हात त्यांच्या कंबरेवर होता तर दुसरा पुच्ची चोळत होता. मी त्यांना जोरात माघे ओढले तसा बुल्ला साडीसहित गांडीत शिरू लागला. त्या पुर्णपणे माझ्या मिठीत होत्या व प्रणयसुख घेत होत्या.

"अरे असे गरम करण्यापेक्षा, काढ तुझा बुल्ला घाल माझ्या पुच्चीत आणि झव रे मनापासुन. पण असे तडफडवू नकोस रे".

"भाभी जेव्हा कधी वेळ मिळेल तेव्हा दिवसभर तुमच्या पुच्चीतून बुल्ला बाहेरच काढत नाही. त्या दिवशी पर्यंत फक्त तडफड आणि फक्त तडफड......."

अगदी त्याच वेळेस मावशीचा आवाज आला. नाविलाजाने हे सर्व आम्हाला तेथेच थांबवावे लागणार होते. मी बाजूला झालो. त्यांची साडी बुल्ल्याच्या गोल आकाराने तशीच गांडीत अडकली होती. ते बघून झवायची खुप तीव्र इच्छा झाली होती पण करणार तरी काय.

"भाभी मी आता बाथरूम मद्धे जाऊन बुल्ला हलवणार आहे, सहन होत नाही हो आता.."

"अरे बाबा माझी पुच्चीचा सुद्धा धबधबा झाला आहे, तिला शांत करण्यासाठी मला बोटे घालावी लागणार आहेतच.."

मी तसाच बाथरूम मद्धे गेलो, हाताची दोन बोटे पुच्चीच्या आकारासारखी तिरपी फाकवली व त्यात हळूच बुल्ला घातला, शांतपणे डोळे झाकले. डोळ्यासमोर फक्त भाभींची ती कोवळी पुच्ची दिसत होती. जोर जोरात बुल्ला मी मागे-पुढे करत होतो. आणि शेवटी पांढरा फवारा उडालाच....काही काळ तरी बुल्ला शांत झाला होता.

त्यानंतर मी जेव्हा भाभीना बघायचो तेव्हा मला फक्त त्याची ती कोवळी पुच्ची, बारीक कंबर, भरदार बॉल आणि मऊ-मऊ असे गांडीचे गोळेच दिसायचे. मी त्यांच्यासाठी अगदी वेडा झालो होतो. तर त्यांची नजर नेहमी माझ्या उठलेल्या बुल्ल्याकडे असायची. करणार काय, नजर सुखावरच आम्हाला भागवावे लागत होते.

आज मी व भाऊ जरा लवकरच शेतात गेलो होतो. दुपारी झाडाखाली बसल्यावर तो म्हणाला, "अरे मी घरी जातो, मला थोडे काम आहे.."

"ठीक आहे, तु जा.." माझे उत्तर तयार होते. तो घरी का चालला होता हे मला चांगलेच माहित होते.

भावाच्या शेताचा वाद सुरु होता व त्याची हायकोर्ट मद्धे सुनावणी सुरू होती. त्यासाठीच त्याला 6 दिवस मुंबईला जावे लागणार होते. आणि इतक्या दिवस तो भाभीला झवल्याशिवाय राहू शकत नव्हता. इतक्या दिवसांची इच्छा त्याला एकाच दिवसात भागवावी लागणार होती. तो गेल्यानंतर मी भाभीला फोन लावला.

" भाभी कपडे काढून बसा, अगदी अंगावर चड्डी सुद्धा ठेवू नका..."

" का रे बाबा आज जरा जास्तच मूड मद्धे दिसत आहेस.."

" तसे नाही भाभी, बंधुराज घरी यायला निघाले आहेत आणि 6 दिवस तुमच्यापासून दूर राहायचे म्हणजे त्याची भरपाई आगोदरच केली पाहिजे का नाही. म्हणूनच म्हटले चड्डी काढण्यात सुद्धा वेळ घालवू नका.."

" त्यांच्या ऐवजी तूच ये ना रे ....हा बघ मी साडीतून हात चड्डीत घातला ....आता बघ पुच्चीत मी बोटे घालत आहे....अं ....अं ...........अं ......झव रे मला .......जोरात झव....घाल माझ्या गांडीत बुल्ला ...घाल.....घाल माझ्या पुच्चीत बुल्ला...हे बघ माझी चड्डी ओली झाली रे ....जोरात झव...."

" भाभी हा बघा मी पण चड्डीतून बुल्ला बाहेर काढला .....अगदी लोखंडाच्या सळी सारखा तो सरळ उठला आहे...हा बघा मी त्याला जोरात हलवत आहे ......घ्या माझा बुल्ला तुमच्या पुच्चीत घ्या .....झवा....मला जोरात झवा ....पुच्ची ....पुच्ची ...पुच्चीत बुल्ला घ्या ...."

असे करत भाभी जोरात झडल्या तर माझा चिक चांगला दोन फुट लांब जावून पडला. आता दोघेही शांत झालो होतो.

" भाभी मी आता फोन ठेवतो, भैया घराजवळ आला असेल..."

" अं ...अं ...अं ....ठीक आहे .....ठेव ..."

मी जेव्हा घरी परत आलो तेव्हा भाऊ सामान आवरून जाण्यासाठी तयार होता. बसची वेळ झाली होती तसे मी त्याला तेथे गाडीवर सोडायला गेलो. जाताना आमच्या दोघांचे बोलणे सुरु होते.

" अरे मी बरेच दिवस चाललो आहे, तेव्हा आता घरी तू एकटाच कर्ता पुरुष आहे. आईकडे व तुझ्या भाभीकडे चांगले लक्ष ठेव. मी त्या दोघींना अगदी फुलासारखे सांभाळतो बघ. आई च्या आजारपणाकडे दुर्लक्ष करू नकोस. तुझी भाभी नाजूक आहे, तिला दुःख होईल असे वागू नकोस. समजा काही कारणाने आई ला बाहेर जावे लागले तर भाभीची नीट काळजी घे....हे गाव चांगले नाही रे.."

" दादा, तू असा परका असल्यासारखा उपदेश करू नकोस. मी याच घरातील एक आहे हे तू विसरू नकोस ..शांतपणे जा व व्यवस्थित परत ये, मी रोज तुला इकडले कळवीत जाईन...चल मग, शुभ प्रवास...येतो मी "

बस आली होती...खरच दादाच्या ह्या प्रेमामुळे मला भाभीला झवू वाटत नव्हते...पण त्यांनी आपली कामवासना भागविण्यासाठी बाहेरच्या कोणाबरोबर संबंध ठेवणेही योग्य नव्हते....माझी गोष्ट वेगळी होती...कारण बराच दिवस पती बरोबर झवाझवी करून कंटाळा आल्यानंतर दिराबरोबर संबंध ठेवण्यात काहीच चूक नव्हते..खर तर ही काळाची गरज होती....

मी जेव्हा परत आलो तेव्हा जेवण्याची वेळ झाली होती म्हणुन मी आल्या आल्या आम्ही सर्वजण लगेच जेवायला बसलो. आज भाभी माझ्याकडे बघून सारख्या लाजत होत्या, खरे तर त्यांचे बरोबरच होते कारण आता सहा दिवस रोज त्यांच्या पुच्चीची व माझ्या बुल्ल्याची रोजच भेट होणार होती. माझ्या चड्डीवर अचानक फुगवटा तयार झाला, तो ही भाभीच्या नजरेतुन सुटला नसावा.


" ऐ मावशी शेतातील मोटार कशानेतरी बिघडली आहे, तिच्या फुटबॉल मद्धे पाणीच टिकत नाही. त्यामुळे तिच्या खालील पाईप मद्धे शेण मिश्रित पाणी रोज भरल्याशियाय ती चालूच होत नाही. हे पाणी काय एकट्याला भरता येत नाही. दादा होता त्या वेळेस काही अडचण नव्हती पण आता माझ्या बरोबर सकाळी शेतात तुलाच यावे लागेल..."

" अरे बाळा, माझे आता वय झाले आहे मला अशी अवजड कामे कामे जमत नाहीत रे. तू तुझ्या भाभीला घेऊन गेलास तर बरे होईल. तुझा दादा नसल्यामुळे तिला सुद्धा घरी एकटेपणा भासेलच. मग तू तिला आपले सर्व शेत दाखवायला घेऊन जा. अगदी मज्जा करा तुम्ही..."

" मावशी असे भाभीना घेऊन जाणे बरोबर दिसणार नाही. बाहेरचे लोक काय म्हणतील.."

" मरू दे त्यांना, त्यांना बोलायला काय जाते. अरे तू पण माझा मुलगाच आहेस आणि तुला माझा पाठींबा आहे मग कशाची काळजी करतो आहेस.... ऐ काय गं जाणार ना तू त्याच्या बरोबर...?"

" सासूबाई, मी तुमच्या शब्दाबाहेर नाही. मला त्यांच्या बरोबर फिरायला आनंदच येईल...."

" ठीक आहे मग भाभी आपण पहाटे पाच वाजता जाऊ या, कारण शेताला पाणी लवकर सोडावे लागेल. लाईट कधी जाईल याचा काही नेम नाही..."

9:30 pm वाजल्या होत्या व आज भाभीना जास्त काम नव्हते म्हणून आम्ही बोलत बसलो. मावशी बाहेर अंगणात होती.

" भाभी उद्या तुम्ही संडासला घरी जाऊ नका, सर्व काही आपण शेतात करू या. खरच खूप मज्जा येईल.."

मी तिथेच त्यांना खाली लोळवले व त्यांच्या अंगावर झोपलो. ओठावर ओठ टेकवले...खरच दोघाचीही इच्छा असेल तर खूपच मज्जा येते. दुसरया दिवशी लवकर जायचे होते म्हणून आम्ही थोड्या वेळाने झोपायला गेलो.

मी पहाटे 4:45 am वाजता उठलो, आणखी कोणीच उठले नव्हते. मी लगेच मावशीला उठवले व जाणार असल्याचे सांगितले. ती हो म्हणून लगेच झोपी गेली. भाभी शांत झोपल्या होत्या, खरच काय सुंदर रूप होते ते. मी त्यांच्या दोन्ही बॉल ला पकडले व जोरात चोळू लागलो तशा त्या दचकून जाग्या झाल्या. दहा मिनिटात तयार होऊन त्या माझ्यामागे गाडीवर येऊन बसल्या.

सगळा गाव शांत होता. भाभीचा एक हात माझ्या खांदयावर तर दुसरा कमरेवर. कामरेवरचा हात खाली घेऊन त्या माझ्या बुल्ल्याला डवचत होत्या. जेव्हा खड्डा यायचा तेव्हा मी सुद्धा जोरात ब्रेक मारायचो. ते भरलेले दोन फुटबॉल माझ्या पाठीवर घासायचे. त्या वेळेस असे वाटायचे की, गाडी थांबवावी; भाभींची चड्डी काढावी व पुच्ची फाटेपर्यंत तेथेच रस्त्यावर त्यांना झवावे. सहन होण्यापलीकडे गेले होते हे सर्व.

शेतात गेल्यानंतर पाणी आणण्यास मी विहिरीत उतरलो, बरोबर भाभीनाही घेऊन गेलो. खाली उतरत असताना मी त्यांना मिठी मारली व पायऱ्या उतरू लागलो. काय फिलिंग होती ती, आम्ही दोघे या जगात नव्हतोच. आता पाणी भरून झाले होते. मोटार चालू करून मी शेतात व्यवस्थीत पाणी लावले. आता संडास ला जायची वेळ झाली होती. दोन तांब्या भरून दोघेही शेजारच्या ऊसाकडे नकळत कधी चालू लागलो हे समजलेच नाही. इतकी जोराची इच्छा दोघानाही झाली होती...........


आयुष्यातील ती पहिलीच वेळ होती की, मी एका 22 वर्षी स्त्री बरोबर संडास ला बसत होतो. भाभीनी हळूच साडी वर केली व चड्डी काढू लागल्या.

" भाभी थांबा मी तुमची चड्डी काढतो..." असे म्हणत मी त्यांच्या चड्डीला हात घातला व तिला खाली ओढू लागलो. अंधारात पुच्ची नीट दिसत नव्हती पण जेवढी दिसत होती ते बघून माझ्या चड्डीवर तंबू तयार झाला होता. नकळत माझे ओठ त्या मध्यभागी चीर असलेल्या अवयवावर टेकले गेले व जीभ दाण्यावर घासली जात होती.

" अरे संडास तर करू दे. आजचा बराच वेळ आहे आपल्याकडे हे सर्व करायला..."

तेव्हा कोठे मी आवरते घेतले. भाभी खाली बसल्या होत्या. मी सुद्धा चड्डी काढून खाली बसलो तसेच खाली आलेली भाभींची साडी वर घेतली व टोर्च चालू केली तेव्हा कोठे पुच्चीचे नीट दर्शन झाले. एकदम कोवळी व लुसलुशीत होती ती. खरच किती छोटा तो आकार पण सुख मात्र पूर्ण जगाएवढे देत होता.

आता पुच्चीतून पाण्याचा फवारा खूप दाबाने बाहेर पडू लागला होता. तो वरच्या बाजूच्या छोट्या बोळातून बाहेर पडतो हे मला आजच समजले. मला वाटायचे की तो खालच्या बोलातून बाहेर पडे. तो फवारा बरोबर माझ्या दोन्ही पायामद्धे येऊन पडत होता. त्याचे काही थेंब माझ्या बुल्ल्याला स्पर्श करायचे तसा तो पण त्यांना नमस्कार करू लागला.

आता पाणी सोडायची पाळी माझी होती. बुल्ला आगोदरच खूप कडक झाला होता त्यामुळे माझा फवारा भाभींच्या पुच्चीच्या केसांना चाटून त्यांच्या गांडीखालून मागे जाऊन पडत होता. या खेळात तर मीच बाजी मारली होती.

" काय मग भाभी काल भैयाने झवले का नाही..."

" झवले रे बाबा. पण पुच्ची बरोबर मी त्यांना जास्त खेळू दिले नाही, कारण पुच्ची खास तुझ्यासाठी ठेवली आहे रे. ते मला रोज अर्धा तास झवतात, पण एकदा पाणी सुटले कि मग मात्र उताणे पडून झोपी जातात.
आमचे नवीन लग्न झाले आहे फक्त तेवढ्याने नाही रे भागत माझे. स्त्री च्या पुच्चीची खाज ही फक्त एक स्त्रीच समजू शकते. मग मी रात्रभर तडफडत असते. मी त्यांना बरेच वेळा सागितले पण ते माझ्याकडे नाहीत लक्ष देत..."

" अरे माझ्या मैत्रीणीना त्यांचे पती चार-चार तास झवतात, तरी त्यांच्या पुच्चीची खाज थांबत नाही. मी एक तासात कशी भागऊ रे सांग तुच आता. झवयाचे जाऊ दे पण फक्त शरीराच्या स्पर्श सुखाने तरी मला शांत करायचे की. हा माझा हक्क आहे पण माझ्या नशीबात आहे फक्त तडफड तडफड...."

" दुसरया माणसाकडून झवून घेतलेले जर तुझ्या भैयाला समजले असते तर सर्व काही संपले असते. पण अशी झवणारी चांगल्या स्वभावाची कोणालाही न सांगणारी माणसे भेटतात तरी कोठे. आणि समजा कोणी ब्लाकमेल करून दुसरयाशी संबंध ठेवायला लावले तर माझ्यात व वेश्येत काय फरक राहिला. म्हणून तो विचार मी मनातून काढून टाकला..."

" तू आला तेव्हा मी तुला स्वतःच तुला झवण्याबद्दल विचारणार होते पण त्याआधीच तू तुझा डाव साधला. तू जेव्हा पाणी भरत असताना माझ्या उभारला व पुच्चीला स्पर्श करायचा तेव्हा मलाही वाटायचे तुझी चड्डी काढून बाबुरावांना आत घ्यावे. पण कोणतीही गोष्ट वाट बघितल्याशियाय पूर्ण होत नाही रे...तोपर्यंत नुसती तडफड तडफड....."

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user