single-post

स्मिता भाग 2

Mon 6th Jan 2014 : 19:27

काहीही न बोलता तो खाली गुढघ्यावर बसला व माझ्या पुष्ट माम्ड्या बाजूला करत त्याचे तोम्ड माझ्या पुच्चीवर आले. लगेच त्याची जीभ मझ्या दाण्यावर आली. तो दाणा व पुच्चीचा आतला भाग चुरपू लागला. त्याचा एक हात त्याचा लवडा कुरवाळत होत व दुस-या हाताने तो माझ्या गाम्डीशी खेळू लागला. कुल्ले दाबत, गाम्डीच्या भोकाला फिम्गरीम्ग करत स्वारी माझी चुती चोखत होती. आता तो आपला पूर्ण तनलेला लवडा माझ्या पोट-याम्वर घासू लागला. काय खेळत होता तो. मी माझी गाम्ड हलवून त्याचे तोम्ड पुच्चीवर अजून-अजून घेत होते.

तो आता चुरपत उठून उभा राहू लागला. त्याचे चुरपणे आता पोटाम्वर, स्तनाम्वर आले. तोम्ड बाजूला करून तो म्हणाला काकू, सा~म्री, स्मिता, तु वहिनीपे़आ मोठी असलीस तरी तुझी बा~म्डी सुम्दर ठेवली आहेस. तुझे पोट पातळ आहे उभ्याने झवताना बिलकूल मधे येणार नाही. बा~म्लही कडक आहेत. मी हसून त्याला म्हणाले अरे मी फिगर का~म्न्शस आहे. ऊगाच नाही तू मला पाहिल्यापासून मला झवायची इच्छा ठेऊन आहेस. तो हसला व म्हणाला स्मिता तू आता ओट्यावर बस. मी म्हटले काय विचार आहे. तो म्हणाला आता तुला मी ऊभा राहून झवणार आहे. मी ओट्याच्या कडेवर पाय फाकून बसले. विजु आपला लाम्ब लवडा हलवत पायामंअधे आला. त्याने माझे पाय उचलून आपल्या कम्बरेभोवती घेतले व लवड्याची सुपारी माझ्या पुच्चीला टेकवली. मी श्वास रोखून होते. जसे त्याने मला तोम्डात कचाकच झवले तसे हा पुच्ची झवणार असे मला वाटत होते. त्याने आपले हात माझ्या गाम्डीखाली आणले. दोन्ही हातात माझा एक-एक कुल्ला पकडला व एकसारखा जोर लावत त्याने आपला लवडा माझ्या पुच्चीत रेटला. त्याच्या गोट्या माझ्या पुच्चीच्या ओठाम्ना लागेपर्यम्त तो आत गेला. मग त्याने सावकाश लम्ड मागे ओढला. अगदी सुपारी थोडी दिसेपर्यम्त त्याने लवडा बाहेर काढला. परत त्याने आत, मग बाहेर असे चालू केले. माझी पुच्ची चाम्गलीच ताणली जावू लागली. असा लवडा एका रात्री चार-चार वेळा घेणारी त्याची वहिनी फारच झवाडी असणार अशी माझी खात्री पटली.
इकडे विजूचे झवणे चालूच होते. तो मला सगळीकडे किस करत होता. स्तनाम्ची बोम्डे चोखून त्याने चाम्गलीच मोठी केली होती. चुरपून ती लाल झाली होती. मधे मधे तो आंअच्या मधे हात घालून माझा दाणा घासत होता. मी झडू लागले. विजू झवतच होता. अशी मी दोन-तीनदा झडले. आता विजूचा स्पिड वाढला होता. पण तो घाईत नव्हता. त्याच्या लवड्याचे फटके घेऊन मी दमले. त्याला म्हणाले विजू आता लवकर पाणी सोड रे. तशी तो म्हणाला तेव्हढे सोडून बोल. माझे पुर्ण समाधान होईल तेव्हाच मी तुला पाणी देणार व थाम्बणार. मला त्याचे झवणे आवडत होते पण त्रासही होत होता. विजू आता चाम्गलाच जोरात कम्बर हलवत होता. हुम्कारत पण होता. आता त्याने मला पूर्ण मिठी मारली व तो माझी पुच्ची मजबूत ठोकू लागला. अचानक तो हा-हू करू लागला. त्याच्या कपळावर घाम आला व तो माझ्यावर कोसळला. माझ्या पुच्चीत त्याच्या चिकाची जणू धार पडली होती. तो तसाच माझ्यावर होता. त्याचा लवडा आता लहान होऊ लागला व त्याबरोबर त्याचे चीक व माझे पाणी माझ्या माम्ड्याम्वर व किचनच्या ओट्यावर ओघळले.
मी त्याचा किस घेतला व त्याला म्हणाले चल परत बेडरूं मधे जावू. तेथे गेल्यावर त्याला म्हणाले जर तुला माझ्यासारखीच अजून एक बाई जी तुझ्याहून मोठी आहे, अशी खेळायला मिळाली तर आवडेल का ? तर तो म्हणाला लहान काय आणी मोठी काय, झवायला मिळेल ती कोणतीही चालेल. मग मी त्याला नीट समजावले की माझी ऊषा नावाची एक मैत्रिण आज दुपारी येणार आहे. तशा आंही बायकाच नागड्या होऊन खेळतो पण तू जर आमच्यात सामील झालास तर आंहाला आवडेल. तो तयार झाला पण एका अटीवर. तो म्हणाला जशी तू मला हव तसे झवू देतेस तसेच तुझ्या मैत्रिणीने पण दिले पाहिजे. मी हो म्हणाले कारण ऊषा त्यासाठीच तर येणार होती.
आंही मग एक प्ल~म्न केला. दार वाजले की तो पलम्गाखाली लपणार होता. मी व ऊषा रम्गात आलो की तो सरळ नागडाच बाहेर येणार होता. पुढे जसे त्याला वाटेल तसे तो करणार असे ठरले. ठरल्याप्रमाणे दुपारी ऊषा आली. आंही सरळ बेडरूमंअधे गेलो. बेडरूमच्या आरशात पहात नागडे होणे व मग त्यासमोर पलम्गावर लेस्बियन खेळ खेळणे ऊषाला पसम्त होते. आमचे किसीम्ग सुरु झाले. हळू हळू कपड्याम्ची उतरत झाली. पलम्गाखालून विजू सारे पहात होता. त्याचा लवडा कसा ताठ होत असेल त्याचे चित्र माझ्या डोळ्याम्पुढे आले. ऊषा गरं होत होती. तिने हळुच पर्समधून एक गोष्ट काढली. तो एक नवा डिल्डो होता. ऊषाकडे डिल्डो होते. पण हा मी पाहिला नव्हता.
ऊषा तो मला दाखवू लागली. त्याला लवड्याप्रमाणे कुरवाळू लागली. मी बघीतले तर त्याला दोन गोट्या लोम्बत होत्या. ऊषा हसली व म्हणाली, स्मिता, अगम ह्यात पाणी भरले आहे. जेव्हा आपल्याला झडल्यासारखे वाटेल तेव्हा ह्या गोट्या दाबायच्या की त्यातून पुच्चीत थोडे-थोडे पाणी जोरात उडते. जसे काही विर्यच. आज मी डिल्डो लावून तुझ्यावर चढणार व तुला झवणार. मग तू झडलीस की हे माझे ’विर्य’ तुला देणार. असे म्हणत तिने तो डिल्डो कम्बरेला बाम्धला. तो उठलेला खोटा लम्ड पुढे करत ती पुरुषाप्रमाणे माझ्याशी खेळू लागली. मीही खेळत खेळत तिला चाटू चोखू लागले. ऊषा आपले उरोज माझ्या छातीवर दाबत होती. तिचा तो डिल्डो माझ्या माम्ड्याम्वर फिरत होता. माझी बोम्ड ती चोखू लागली. हाताने ती माझे मम्मे दाबत होती. तोम्डात तोम्ड घालून ती माझे किस घेत होती. तिचे किस खाली खाली गेले.
तीने मला उपडे केले. तीचे हात मान पाठ असे फिरत फिरत खाली ढुम्गणापाशी आले. तीने आपल्या मधल्या बोटाने माझ्या गाम्डीच्या भोकाला कुरवाळायला सुरुवात केली. माझ्या पुच्चीला त्यामुळे पाणी सुटु लागले. तीने अजून एक बोट मझ्या पुच्चीत घातले व माझ्या दोन्ही भोकाम्शी खेळू लागली. मग ती माझ्यावर सरकू लागली. डिल्डो मझ्या पायाम्च्या मधे मला जाणवू लागला. त्याचा सुपारा मझ्या फोदीच्या दारावर टोचू लागला. सावकाश ऊषाने आपला डिल्डो माझ्या चुतीत प्रवेशला. तीने खाली हात घालून माझी छाती पकडली व ती सावकाश मला झवू लागली. असे झवत असताना ऊषा एखाद्या पुरुषाप्रंआणे वागते. तसेच ती आता करत होती. मी तिच्या चुतीला हात लावला तर तीने तो दूर केला. झवता झवता ती थाम्बली व तीने डिल्डो बाहेर काढला. मला उताणे व्हायला साम्गितले व परत तीने माझी पुच्ची फाकवली व त्यात डिल्डो घातला. मग ती कम्बर हलवत मला झवू लागली. मी पण चेकाळले व कण्हू लागले.
आंही रम्गात असताना पलम्गाखालून विजू बाहेर आला. त्याचा लवडा मजबूत ताठ झाला होता. सुपारी लाल-काळी झाली होती. त्याच्या भोकाला थोडेसे पाणीही सुटले होते. तो दिसल्यावर ऊषा चपापली व मला झवायची थाम्बली. मी तीला म्हटले अग घाबरू नकोस. ःआ विजय. माझ्याकडे सकाळी पेपर टाकतो. मी त्याला आपले ठरल्याप्रमाणे हेरला. पण अग हा नवशिका नाही बरम का. पक्का मुरलेला व झवाडा आहे. त्याने मला सकाळपासून दोनदा झवली आहे व परत त्याचा लवडा बघ केव्हढा ताठला आहे. ऊषा ने विजूकडे पाहीले. विजू ह्यावर आपला सोट हलवत हसत होता. तो म्हणाला तुमचे चालू द्या. मी बरोबर माझे काम करतो.
ऊषा परत मला चोदायला लागली. विजू पलम्गावर चढला. तो आमच्या तोम्डाकडे आला. गुडघ्यावर बसून त्याने ऊषाची हनुवटी वर केली व आपला उठलेला लवडा तिच्या तोम्डावर फिरवू लागला. ऊषा मला चोदायची थाम्बली व त्याचा सुपारा चोखू लागली. विजूच्या काळ्या गोट्या माझ्या चेहे-यावर लोम्बत होत्या. मी त्या चाटू लागले. दोन बायकाम्ची तोम्डम त्याच्या सामानाला लागल्यावर विजूला सुरसुरी आली. तो माझे व ऊषाचे बा~म्ल दाबत तिच्या तोम्डात आपला लवडा पेलू लागला. ऊषा परत कम्बर हलवू लागली. असे कही वेळ झाल्यावर विजूने आपला लम्ड ऊषाच्या तोम्डातून बाहेर काढला. तिच्या तोम्डात गेल्याने तो चाम्गला ओला झाला होता. विजू उठला व ऊषाच्या व माझ्या पायात आला. गुढघ्यावर बसला आपला ताठ लवडा ऊषाच्या व माझ्या फटीमंअधे फिरवू लागला. मला तर असे काही झाले की मी खालून गाम्ड उचकवून ऊषाच्या पुच्चीला माझी पुच्ची भिडवू लागले. ऊषा पण मला जोरात ठोकू लागली. विजूने ऊषाची कम्बर धरली आणी कुत्र्याप्रमाणे मागून तिच्या पुच्चीत आपला भलामोठा लवडा घुसवू लागला. ऊषाची पुच्ची ओली होती पण तरीही ती कण्हलीच. मला अम्गावर दोन जणाम्चा भार व जोर जाणवू लागला. ऊषा माझ्यावर चढून मला डिल्डो ने झवत होती व विजू तिच्यावर चढून तिला लवड्याने झवत होता. झवाझवी चालू होती. अखेर मी सित्कारत दोन-तीनदा झडले. ऊषा पण झडली पण विजू अजून जोरात होता. शेवटी मी म्हणाले विजू अरे मला तर सोड.
ते ऐकून विजू ऊषावरून बाजूला झाला. त्याचा लवडा जड होऊन लोम्बला होता. ऊषाच्या पुच्चीच्या पाण्याने तो चमकत होता. ऊषापण बाजूला झाली, तशी विजूने तीला धरली व म्हणाला थाम्ब तू नको जाऊस. मला पाणी सोडू दे. ऊषा लगेच म्हणाली, अरे मग ये ना. विजूने तिला उताणी पाडली व तिच्या पायात बसत आपला लम्ड ऊषाच्या पुच्चीत पेलला. तिच्या माम्ड्या धरून तो तिला झवू लागला. ऊषा चेकाळून हूम्कारत होती. त्याची कम्बर धरून ओढत होती. तिचे गच्च बा~म्ल हिम्दकळत होते. विजूचा स्पिड वाढला होता. त्याने आपला लवडा बाहेर काढला. ऊषाचे पाय लाम्ब केले व तिच्यावर पसरत तिच्या फोदीच्या उघडलेल्या तोम्डावर ठेऊन लवडा आत रेटला. अगदी रानटीपणे तिचे बा~म्ल दाबत, बोम्ड चोखत-चावत तो तिला झवत होत व ती ते सगळे घेत परत झडली. शेवटी विजू ऊषाचे कुल्ले पकडत तिच्या पुच्चीत झडला. त्याच्या लवड्याची शिर उडू लागलेली मी बघीतली व तो तिच्या पुच्चीत आपल्या विर्याच्या पिचकारीवर पिचका-या मारून कोसळला. त्याचा लवडा लहान झाल्यावर त्याने मला व ऊषाला तो तोम्डात घेऊन साफ करायला लावला. त्याच्या घट्ट विर्याचे काही थेम्ब मी त्याच्या सुपारीवर चाटले. त्याची चव कही वेगळीच व छान होती. ऊषाने त्याचा दाम्डा व गोट्या चाटून साफ केल्या.
मग आंही तिघेही नागडेच झोपी गेलो. दमल्यामुळे पटकन झोप लागली. कसल्याशा आवाजाने जाग आली. पहाते तर ऊषा व विजू एकमेकाम्च्यात गुम्तलेले होते. त्याम्चे ६९ चालू होते. ऊषा उताणी होती. विजूचा भक्कम सोटा तिच्या तोम्डात अर्धा गेलेला होता. तो अजून तिच्या तोम्डात जायचा प्रयत्न करत होता. त्याच्या काळ्या गोट्या तिच्या चेहे-यावर लोम्बत होत्या. विजू ऊषाची पुच्ची चाटत होता. त्याची जिभ आतबाहेर करत होती. गडी खरच सा-या कामक्रिडामंअधे तरबेज होता. बराच वेळ चाटल्यावर विजूने ऊषाची पुच्ची सोडली व तिच्या तोम्डातून लवडा काढून उताणा झाला. ऊषाला म्हणाला आता तू ये माझ्यावर. ऊषा विजूच्या दोन्ही बाजूला दोन पाय टाकून गुढघ्यावर बसली. विजूने ताठ खुट्टा हातात धरून ठेवला व ऊषा हळूहळू त्यावर बसत गेली. तो लाम्ब ताठ लम्ड तिच्या पुच्चीत गडप होत गेला. मग ती उठा-बशा काढू लागली. विजू पण ती खाली येताना तिला खालून चोटाने चोदू लागला. ऊषाचे स्तन नुसते गदागदा हलत होते.
मी पण हे पाहून गरम होत होते. मी सरळ उठले व विजूच्या तोम्डावर जाऊन माझी पुच्ची त्याच्या तोम्डावर लावली. तो ती चाटू लागला. माझे बा~म्ल त्याने पकडले व ते दाबत तो ऊषाची पुच्ची पेलू लागला व माझ्या पुच्चीला जिभेने झवत होता. मधे मधे तो माझी गाम्ड चिवळत होता. मी व ऊषा एक-एकदा झडलो. ऊषाच्या मलईने तर विजूच लवडा चिकट झाला होता. विजू मग म्हणाला स्मिता तू व ऊषा दोघी ऊठा. मग त्याने ऊषाला उताणे केले व परत तिच्या पुच्चीत शिरला. मला म्हणाला तू तिच्या बाजूला पाय टाकून बस व मला तुझी चुती मला चाटू दे. मी विजूकडून माझी पुच्ची चाटून घेत होते. खाली विजू ऊषाला कचाकच झवत होता. मी माझे बा~म्ल त्याच्या छातीवर रगडायला खाली बसले. तो माझा किस घेऊ लागला. मला मग म्हणाला अशीच ऊषाच्या पुच्चीजवळ तुझी पुच्ची ठेव. माझे गोळे दाबत तो ऊषाला चोदत असताना अचानक त्याने आपला लवडा ऊषाच्या फोदीतून बाहेर काढला व सटकन थोड वर असलेल्या माझ्या पुच्चीत घुसवला. ऊषाच्या पुच्चीत त्याने त्याची बोटम घातली व तो तिचा दाणा चोळू लागला.
माझ्या पुच्चीत त्याने दहा-बारा शा~म्ट मारले आणी आह-आह करत आपला लवडा बाहेर काढला. त्याचा तो ताठ लवडा हातात धरून मुठ मागे पुढे करत त्याने त्याच्या विर्याचे फवारे माझ्या व ऊषाच्या पुच्च्याम्वर उडवायला सुरुवात केली. केवःअढे विर्य त्याने उडवले होते !!. सारे विर्य उडवून झाल्यावर आंहाला म्हणाला बघा मी दोन पुच्च्याम्ना पुरेल एवढे चीक एकावेळेस सोडतो की नाही. खरच मी व ऊषा दोघी का~म्पर टी लावतो म्हणून, नाहीतर नक्कीच विजू एव्हाना आंअच्या मुलाम्चा बाप झाला असता. मग मी व ऊषाने ६९ करून एकमेकीम्च्या पुच्च्याम्वरचे विजूचे विर्य चाटून टाकले आणी मग विजूचा लवडाही तोम्डात घेऊन साफ केला.
ऊषा व मी आता दमलो होतो. पण विजूला आंही मानले. एका दिवसात त्याने दोघीम्ना मिळून चार वेळा झवले पण तरीही चवथ्या वेळेसही त्याने केवढे विर्य सोडले होते. पण विजू आता म्हणाला मलाही घरी गेले पाहिजे. त्यामुळे आमचा त्या दिवशीचा कार्यक्रम आंही आवरला. पुढे मी, ऊषा व विजू अशा अनेक आ~म्र्जी झाल्या. मी व ऊषा आता लेस्बीयन चाळे करतो पण ते आता कमी झाले आहेत. विजूची वहिनी गरोदर आहे. तिच्या व त्याच्या मते त्या मुलाचा बाप विजूचा दादा नाही तर विजूच आहे. त्यामुळे त्यालाही आपली रग जिरवायला पुच्ची लागते. येथे दोन-दोन असल्याने तो माझ्या कडे ब-याच वेळा येतो. मी बाहेरून आले तर कित्येक वेळा ऊषा चावीने दार उघडून विजूच्या खाली ठोकून घेत असते. अशा वेळी मीही त्याम्ना जा~म ईन होतेच.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user