single-post

कामिनी

Sun 12th Jan 2014 : 08:41हवेत गारवा होता. थंडीने अंग कापत होते. किश्याभाऊ अंगावर चादर घेऊन शेकोटीची उब घेत होता. किश्याभाऊ 38 वर्षाचा व मजबूत गाडी होता. एवढे वय लोटले होते तरी लग्न झाले न्हवते. कारण रूपाने तो आधीच सुमार आणि अंगाने चांगलाच भरलेला.

अशा मजबूत रेड्याला आपली शेळी सारखी पोरगी कोण देणार? पण खरोखरच त्यांच्या मित्रांनी त्यासाठी एक बायको बघितली, वाघापुढे कोकरू उभे राहावे तशी ती जोडी होती. कशा अंगाने बारीक होती. पण चेहरा मात्र गोड होता. कुठल्याही पुरशाला भुरळ घालावी असे तिचे रूप होते. ती फक्त 24 वर्षाची नवयुवती होती. गरिबी मुळे तिचे लग्न होत न्हवते, म्हणून नाईलाजाने तिने या लग्नाला होकार दिला होता.

मामा मात्र मामीची गोरी गोरी काया पाहून मोहित झाला होता. तिची उन्मत वाक्स्स्थळे आपल्या राकट पंजात घेऊन कधी कुरवाळतो असे त्याला झाले होते. किस्या भाऊच्या मित्रांनी गादीवर गुलाबाच्या पाकळ्या, जैजुईची फुले अंथरली होती. किश्या भाऊला आणि काशीला हा अनुभव नवीनच होता. किश्याने पटापट काशीच्या ओठांचे मुके घ्यायला सुरु केले. याला शहरी पुरुषांचा नाजुकपणा माहित न्हवता.

त्याचा गावरान गचका होता. काशीचे मुके घेता घेता त्याचा चांगलाच सोटा ताठ झाला होता. काशीच्या अंगाला त्याचा टणक स्पर्श जाणवत होता. केशवने अपने कपडे काढले. त्याचे काळे तुकतुकीत शरीर चमकत होते. त्याचा काळा नागोबा काळ्या केसांच्या जंगलात उड्या मारत होता. तोच मजबूत लिंग पाहून काशी मोहून गेली. काश्याने काशीचे कपडे उतरवायला सुरुवात केली. काशीने आपला चेहरा लाजून स्वताच्याच ओंजळीत लपवला. काळोखात हि काशीचे शरीर चमकत होते. जणू काळ्या समुद्रात चंदेरी मासळी चमकत आहे असे भासत होते. केशव तिला डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नख पर्यंत चोखू लागला.

तिची टवटवीत स्तनाग्रे चोखू लागला. तिच्या मदन्केलाही चुंबत, चाटत होता. त्यामुळे तीही पुढच्या समागमाला आतुरली होती. पण स्वताच्या तोंडाने सांगणार कसे. किश्या भाऊने तिचा मुखडा आपल्या दोन मांड्या मध्ये ठेवला. तिने भरभरून घेतला. किश्या भाऊच्या सांगण्यावरून तिने त्याचे लिंग तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. आधी तिला तो गुळगुळीत स्पर्श चमत्कारिक वाटला.

मग मात्र तिला त्यात मजा वाटू लागली. ती अगदी तन्मयतेने त्याचा लंड चोखू लागली . नंतर त्याने तिला पुष्पशय्येवर झोपवली आणि तिचे तोंड उघडून बसलेल्या माद्निकेवर आपला बाण सोडला. तिच्या कोमल नाजूक योनीत आपला रानटी सोटा खुप्सताना मात्र ती किंचाळली.

‘आई अयास्स्स्तीस आव धनी तुमचा य्हो जंगली चामड्याचा काय म्हणव याला लोखंडाचा? आव आधी त्याला बाहीर काढा. नको धनी sss लय दुखतंय ss आई नको’

ती किंचाळली होती तसा किश्या अधिकच तापला होता आणि अधिक जोमाने घुसवत होता. तेंव्हा पुरा आत घुसला तेंवा त्याने कचाकच धक्के मारायला सुरवात केली.

आदि जोरजोरात ओरडता ओरडता नंतर तिला त्यात मजा वाटू लागली आणि जेंव्हा तिच्या योनीत फसफसून चिकट पाणी पडले. तेंव्हा तिला स्वर्ग सुखाचा आनंद मिळाला. असे करत किश्या भाऊने तीन शॉट काढले तिला जोरजोरात झवत तिची पुची मोठी करून ठेवली. तिला हि खूप मजा येत होती.

किष्याचे मित्र व इतर लोक हि म्हणत किष्याला बायको किती मस्त सापडली आहे. त्याचे नशीब म्हणून अशी बायको मिळाली आहे. नाही तर या किश्या ला कोण देणार असली बायको. किश्या दिसायला रांगडा गाडी होता. त्याचा ठोका काशीला स्वर्ग सुखाचा आनंद देत होता.

त्यांचा संसार अगदी सुखात चालला होता. पण किश्याच्या काही मित्रांची काशीवर नजर होती. किश्या मात्र तिला प्रणय सुख देण्यात कधी कमी पडत नसे. काशीहि किश्यापासून अगदी तृप्त होती. तिला पूर्ण पणे शारीरिक सुख मिळत होते.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes