single-post

शीला वहिनी

Sun 12th Jan 2014 : 03:18पहिलाच फवारा मी वहिनीच्या केसावर अन कपाळ अन डोळ्यावर उडवला. दुसरा आवेग येण्याच्या आत वहिनीने माझा मुळापाशी मुठीत घट्ट पकडला अन फक्त सुपारी तोंडात धरून मुठीत दांडा हलवायला लागल्या. माझ वीर्य माझी स्वप्नसुम्दरी शीलावहिनी तोंडात घेतेय याची मला जाणीव होताच माझा लाव्ड्यातून कधी नव्हे इतक वीर्य उडायला लागल. वहिनीने सगळ तोंडात जमा केल. माझा वीर्याचे फवारे शर्मीलावहिनीच्या तोंडात उडायचे थाम्बले तेंव्हाच वहिनीनि लवडा तोंडातून बाहेर काढला.

वहिनीने तोंडात वीर्याची गुळणी धरलेली होती. लिपस्टिक लावलेल्या ओठाच्या कोप~र्यातून एक चिकट पंधरा ओहोळ शीलावहिनीच्या हनुवटीवर ओघळलेला होता. दुसरा चमकता धागा वहिनीच्या कपाळावरून डाव्या डोळ्यावरून गालावर ओघळत होता. माझा नरम पडणारा लवडा हातात धरून वहिनी हसऱ्या डोळ्यांनि माझ्याकडे पहात होती. शीलावहिनी अशा परिस्थीतीत कधी मला दिसेल हे मी आजवर फक्त स्वप्नातच पाहिल होत.

मागे वळून वहिनीने सोफ्यावरची पर्स उचलली. त्यातून का~मंप~म्क्ट अन रुमाल काढून आरशात पहात कपाळावर अन केसात उडालेल वीर्य टिपून साफ केल. मग माझआकडे पहात एकदा डोळा मारला अन एका झटक्यात तोंडात जमा केलेल सगळ वीर्य एका घोटात गिळून टाकल. मी पहातच राहिलो. हनुवटीवरले थेम्ब रुमालाने टिपत वहिनीने प्रश्नार्थक चेहेरा करून माझआकडे पाहिल.

“वहिनी.. तुंही.. नेहेमीच..??”

“काय?”

“असच.. गिळून टाकता?”

“इश्श्य..!! नाही हो भाऊजी.. पण इथ बाथरूम कुठाय?” माझआ केबीनच्या अ~म्ट~म्च्ड टा~म्यलेटचा दरवाजा इम्टेरियरमधे कन्सील्ड केल्याबद्दल मी राजनला मनातल्या मनात १००० धन्यवाद दिले. त्याच्यामुळेच त्याच्या सुंदर बायकोने माझम वीर्य आज गिळून टाकल होत. अर्थात त्याच्याशी केलेल्या भाम्डणामुळेच तिने लवडा तोंडात घेतला होता म्हणा… माझ्या मनातले विचार नेहेमीप्रमाणे सैरभैर धावत होते. मी घडआळाकडे एक नजर टाकली. अजून लम्च अवर सम्पायला २० मिनिटम बाकी होती. आज शीलावहिनीशी पूर्ण सम्भोग केला नाही तर कदाचित पुन्हा असला मोका हाती लागणार नाही असा विचार माझआ मनात डोकावला.

“म्म्म… वहिनी.. खूपच मजा आली.. पण बार आधीच सुटला हो.. आता तुंहाला परत लोड करावी लागणार बम्दूक बघा..” वहिनीच्या जवळ खालीच कार्पेटवर बसत मी म्हणालो अन तिला हळूच खाली झोपवत तिच्या मांड्या फाकवल्या. शीलावहिनीची पुच्ची बोटाम्नी चाचपत मी परत खाली वाकून तिचम एक निप्पल तोम्डात घेत चोखू लागलो. तिची पुच्ची चाम्गलीच ओली होती. तिचा दाणा बोटाने चुरगळत मी तिला पुन्हा एक्साईट करायला लागलो. तिची चुळबूळ सुरू होताच मी तिच्यावर उलटा स्वार होत शीलावहिनीच्या योनीला पुन्हा ओठ लावले. सिक्स्टी-नाईन च्या आसनात माझा लवडा वहिनीच्या चेह~र्यासमोर आला. काय ते समजून शीलावहिनी पुन्हा त्याला तोम्डात घेत चोखणम सुरू केलम. काही अणाम्तच पुन्हा मी तयार झालो.

“भा..ऊ..जी…”

“ःउँ?”

“आता..जास्त.. अम्त .. नका.. पाहू..”

उत्तरादाखल मी तिचा तरारलेला क्लायटोरीस ओठाम्त घेत जोरात चोखला, अन दोन बोटम शीलावहिनी ओल्यागच्च गरम पुच्चीत खुपसली.

“आ…आ… ह…. आ.. ई.. गम……… भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ… घाला नमऽऽऽऽऽऽऽऽ”

“काय वहिनी?” वहिनीची तडफड पाहून मला मजा येत होती. अम्गठ्याने तिचा दाणा रगडत मी दोन बोटाम्नी तिची पुच्ची घुसळत तिला विचारलम.

“आ…आ… त…. ति….थम……… घाला… हे.. लवकर.. करा नमऽऽ” माझा लवडा मुठीत धरून खेचत वहिनी त्याला आपल्या पुच्चीकडे ओढायला लागली. मी झटकन उलटा फिरलो. शीलावहिनी पाय गुडघ्यात दुमडले अन माम्ड‍या विलग करत मला वाट दिली.

तिच्या दोन रेखीव माम्डआम्त घुसून मी माझआ लवडआची टपोरी लालभडक टोपी वहिनीच्या पुच्चीवर टेकवली. पुच्चीच्या फुगीर चिकणआ ओठामंअधल्या चिरेवर मी लवडा वर खाली रगडायला लागलो. पण शीलावहिनी आता झवून घआयला उतावळी झालेली होती. एका हाताने तिने माझा बुल्ला पकडला अन कम्बर उचकवत स्वतह्च्या योनीछिद्रावर टेकवत आत घेतला. आ..ह.. काय मस्स्त फीलीम्ग! वहिनीच्या ओठाम्वर ओठ टेकत मी हळू हळू धक्के मारत तिच्या पुच्चीत लवडा घुसआयला लागलो. शीलावहिनी योनीची ओलीगच्च उष्ण माझा लवड्याला गच्च बिलगलेली होती. अख्खा लवडा वहिनीच्या योनीत गर्भाशयापर्यम्त खुपसून मी थाम्बलो.

“वहिनी..” मी लवडा थोडा बाहेर खेचला…

“हूम?” वहिनीच्या पुच्चीत माझा गचका अन तिनम कम्बर उचकवीत दिलेली साथ..

“सेफ आहे ना?” दुसरा गचका शीलावहिनीच्या पुच्चीत..

“ऊम्म..आ..ह.. काय?” वहिनीची नखम माझआ पाठीवर नई काढत..

“कम्डोम..” गचाऽक…

“नाहिये..” गच्चाऽऽक..

“ना..!” गचाक.. गच्चाऽऽक.. आ..ह..

“सेफ.. नाहिये.. हो… आऽऽह.. भा ऽ ऊ ऽ जी ऽ ” माझआ कुल्ल्याम्भोवती आपल्या पायाम्ची घट्ट मिठी मारीत वहिनीम्नी उत्तर दिलम. काही ़अण मी द्विधा मनह्स्थितीत सापडलो. वहिनीम्शी ‘असा’ सम्भोग करावा किम्वा नाही.. दिवस राहिलेत तर.. शीलावहिनीच्या योनीत पडणारे माझआ लवडआचे धक्के ़अणभर थाम्बले.

“काही नाही होत हो भाऊजी.. फार झाल तर यशला एक भावम्ड येईल अजून.. पण.. थाम्बू नकाऽऽऽ आ.. ह… आऽता……” मला मिठीत आवळत माझ्या अम्गाखाली झोपलेली शीलावहिनी कम्बर उचकावीत धक्के देत म्हणाली. यशच्या वेळेला प्रेग्नम्ट होती तेम्व्हा शीलावहिनी किती सेक्सी दिसायची ते आठवून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत अजूनच ताठरला.

“ऊँऽऽ .. आवडली वाटतम आयडिया.. आह.. भाऊजीऽऽ कसा.. कडक झालाय गुलाम!!” तिच्या गो~र्या गालाम्वर लाली फुलली. वहिनी इतकी खुलून झवून घेतेय म्हटल्यावर मला जास्तच चेव चढला. शीलावहिनीच शरीर अम्गाखाली कुस्करत मी तिच्या योनीत गचागच लवडा आत बाहेर करीत तिला झवायला लागलो. वहिनीने माझआ केसाम्त बोटम आवळून माझा चेहरा खाली ओढला अन ओठाम्वर परत ओठ टेकवले. तिची छोटीशी टोकदार जीभ शर्मीलावहिनीने माझ्या तोम्डात सरकवली अन मी वेडआसारखा ती चोखत तिला झवायला लागलो. वहीनीम्ची नख परत पाठीत रुतायला लागली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user