single-post

नवी मोलकरीण लई भारी

Sat 11th Jan 2014 : 21:01मी नवीनच या शहरात आलो होतो. मी रूम वर एकटाच रहात असे. आणि त्यामुळे मलाच सगळी कामे करावी लागत असत. एका खोलीची रूम होत ती. आणी फक्त एक बेड व इतर किरकोळ समान. मला कामाचा खूपच कंटाळा होता. आणि त्यामुळे मी एक मोलकरीण कामाला ठेवायचे ठरवले. त्यानुसार मी शेजारी पाजारी सांगून ठेवले. त्यानुसार मला एक मोलकरीण मिलाली पण. तिचे नाव रेखा होते. साधारण तिशीची असेल ती. सावली होती पण अंगाने गच होती. तिला मी सगळे काम समजावून सांगिलते. आणि साफ सफाई बरोबरच जेवण पण करण्यास सांगितले. आणि त्यानुसार ती तयार पण झाली हे सगळे काम करायला ते पण अगदी आनंदाने.

२ – ३ दिवसातच मी आणि रेखा चांगले बोलू लागलो होतो. मला कळले कि ती एक विधवा आहे. आणि तरुण पणीच तिचा नवरा मेला होता. ती आता एकटीच रहात असे. मग माझ्या लक्षात आले कि तिची फिगर कशी काय अजून पण टंच होती. कारण तिला अजून मुल बाळ झाले नव्हते. अजून ती जवळ जवळ कोरी पाटी होती. ती रोज साडी घालून येत असे. आणि साडी अशी काही तिच्या अंगाला बसत असे कि तिच्या शरीराचे सर्व भाग अगदी उठून दिसत असत. तिचे उरोज भरदार होते. आणि नितंब देखील तितकेच भारी. तिची काया वादातीत होती. ती काम करत असताना गप्पा मारत असे. पण माझे तर लक्ष पूर्ण पणे तिच्या शरीराकडे आणि हालचाली कडेच असयाचे. आणि तिला पण हे माहिती होते. पण तिने कधीच तक्रार नाही केली. त्यामुळे मी जे समजायचा ते समजून गेलेलो होतो.

त्या दिवशी नेहमी प्रमाणे ती आली. आज थोडी उशीरच आली होती दुपारी. मला आज काहीच काम नव्हते. आणि मी निवांत होतो. तीने साळूता हातात घेतला आणि ती केर काढण्यास वाकली. कधी नव्हे ते मी तिच्या समोर बसलो होतो. आणि तिचा पदर बाजूला झाला होता. आणि त्यातून मला तिच्या भरदार उरोजांचे दर्शन झाले. मी ते बघून पूर्ण पणे चाव्तालालो. तिने माझ्या कडे बघितले आणि परत काम करायला लागली. पण तिने पदर नीट केला नाही. तिची शरीराची हालचाल मला अधिकच मादक वाटू लागली होती. तिची गांड अतिशय बाहेर आली होती. आणि मला असे वाटले कि तिची गांड मला खुन्व्तच.
आहे कि काय.

मी आता रोखून तिच्या कडे बघू लागलो होतो. आणि अधाश सारखे माझी लाळ टपकत होती. मला काहीच कळात नव्हते. ती केर काढत माझ्या बेड जवळ आली. आणि बेड खालील केर काढू लागली. तिची गांड बाहेर होती. मला राहवले नाही. मी तिच्या गांडीवर हात फिरवला. तशी ती चटकन बाहेर आले. आणि माझ्या कडे बघून हसू लागली. तो माझ्या साठी इशारा होता. मी एका क्षणात तिला जवळ ओढले. आणि तिला पटपट नागडी करू लागलो. तला नागडी केली तशी मी तिच्या भरदार उरोजना कुस्करु लागलो. मी तिचे आमे पिवू लागलो होतो. आणि ती पण मला एका पेटलेल्या वणव्या प्रमाणे रीस्पोंस देत होती. बघता बघता आम्ही दोघे एक मेकात वाहून गेलो होतो.

तिच्या भरदार मंड्यामध्ये मी माझे तोंड खुपसले. आणि माझ्या जिभेने तिची योनी चाटू लागलो. अतिशय आनंदाने ती कान्हू लागली होती. तिला ते भलतेच आवडले होते. थोड्या वेळाने मी माझा भला मोठा लंड तिच्या तोंडात दिला आणि तिने मनसोक्त ओरल केला. तिला मी उताणी बसवले आणि मागून तिच्या गांडीत माझा लंड घातला. योनीत न घालता तिने तो तिच्या गांडीच्या भोकात घालून घेतला. मी पण जोमाने आता शॉट काढू लागलो होतो. काच काच पाच पाच आवाज येत होता. मी गांडीत ३ आणि योनीत २ असे ५ शॉट त्या दिवशी काढले. त्या दिवसा पासून रेखा माझ्या कडे पूर्ण वेळ मोलकरीण म्हणून काम करू लागली होती.

****complete***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user