single-post

मित्र असावा तर असा

Sun 12th Jan 2014 : 08:21माझ्या मित्राचे लग्न होवून ४ वर्ष झाले होते. पण तरीही त्यांच्यात नेहमीच भांडणे होत असत. मला देखील काहीच काळात नव्हते कि काय प्रकार आहे ते. तसा माझा मित्र नेहमी पोरांच्यात राहत असे. एकदा त्याने मला बोलावून घेतले आणि सत्य परिस्थिती सांगितली “मला मुले आवडतात आणि स्त्रियांबद्दल मला काहीच वाटत नाही”. हे ऐकून माझा छातीत लक्क झाले. तो म्हणाला कि तो विद्याला म्हणजे त्याच्या बायकोला समाधान देण्यास असमर्थ आहे. आणि त्यसाठी त्याला माझी मदत हवी आहे. मी गोंधळून गेलो. कारण मला हे सगळे अचानक होते आणि काय उत्तर द्यावे हे देखील कळत नव्हते. म्हणून मी शांतच उभे राहणे पसंद केले.

होय नाही करत मी त्याला होकार दिला आणि मी विद्या सोबत संभोग करण्यास तयार झालो. तीला देखील मी आधी पासूनच आवडायचो. त्यामुळे ती तर जाम खुश होती. मी माझा मित्र नसताना मग त्याच्या घरी गेलो तर ती तयारच होती. मी बेड वर बसलो आणी ती देखील माझ्या जवळ येवून बसली. आम्ही थोडे अवघडलो होतो. म्हणून मी थोडे रीलाक्स होण्यासाठी मोकळा होवून तिच्या गोर्या पण पाठीवर मन टाकली. साधारण वाटत असलेली विद्या त्या स्पर्शाने लगेचच उद्युक्त झाली. आणि माझ्या कडे आसुसलेल्या नजरेने पाहू लागली. मी देखील तसेच करू लागलो. तिने मला जवळ ओढले. आणि सरसर करत ती माझे कपडे काढू लागली. तिचा वेग खूपच होता.

मी पण तिचे कपडे काढू लागलो. ती चटकन उत्तानी झोपली आणि तिने आपल्या खाम्बासारख्या मांड्या पसरल्या. तिची फाकलेली योनी मला आता पूर्ण पणे दिसत होती. मी माझा तथ्रलेला लंड घेवून चटकन तिच्या दोन्ही मांडीत शिरलो आणि तिच्या योनीवर माझा लंड ठेवून मोठ्याने दणके देवू लागलो. ती पापण्या मिटून विव्हळू लागली. तिची स्तने डोंघी हातात धरून मी दणके देत होतो. हे बराच उशीर चालू होते. तिच्या पायाची मिठी माझ्या कमरेभोवती पडली. माझ्या गाळाचे ती पतापता मुके घेत होती. मी माझा लंड तसाच बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात खुपसला. तिने तो एखादे आईसक्रीम काह्वे तसे तो ती चोकू लागली होती. आणि तिला त्याचा खूप आनंद मिळत होता.

मी खसकन तिला बाजूला केले आणि तिच्या योनीवर माझी जीभ फिरवू लागलो. ओलसर झालेली तिची योनी अधिकच पाझरू लागली. खारट अशी तिची योनी मी आता खावू लागलो होतो. ६९ खूप वेळ केल्या वर मी परत तिच्या योनीत माझा लंड खुपसला आणि गडगडा हलवू लागलो. आणि शेवटी एक जोराचा हिसडा दिला आणि तिच्या योनीत माझ्या पाझर टाकला. ती बेभान झाली होती. १० मिनिट थांबून ती पुन्हा तयार झाली. आता ती गुढग्यावर बसली होती. आणि मी मागून तिच्या गांडीत माझा लंड खुपसला. आणि तिची गांड जावून काढली. या प्रकाराने तर ती पुरतीच येडी झाली. आणि त्या नंतर तर रोजच मी विद्याला झवू लागलो होतो आणि ते पण अगदी खुल्लमखुल्ला.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes