single-post

एकसट बासट

Sun 12th Jan 2014 : 03:05मी आता बी ए ला आहे. तेंव्हा दहावीला होतो तेंव्हा मी मम्मी बरोबर त्यांच्या घरी गेलो होतो.

त्यांच्या घरात एक माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी मुलगी आहे. तिचे नाव शीतल. ती बारावीत होती. ती स्टडी रूम मध्ये अभ्यास करीत बसली होती. मी तिच्या खोलीत गेलो तिने स्मित हसून माझे स्वागत केले. गोष्टीचे पुस्तक वाचत मी तिथेच तिच्या जवळ बसलो. ती जमिनीवर बसली होती. अचानक तिने आपला पाय माझ्या मांडीवर ठेवला.

ती पायाने माझे लिंग हलवू लागली. मला काही समजेना ती अशी काय करते आहे. इतक्यात अचानक लाईट गेली. लगेच ती माझ्या अंगावर झेपावली. तिने मला खाली पाडले. मला घट्ट मिठी मारली आणि तिची छाती माझ्या छातीवर घासू लागली. अंगाला अंग रगडू लागली. मी सुटण्याचा प्रयत्न करू लागलो. ती म्हणाली चूप चाप पडून राहा. व तिने अंडरवेयर मध्ये हात घातला व माझ्या लिंगाला दाबू लागली. मला बरे वाटत होते. तिने माझा हात आपल्या मंड्यामध्ये ठेवला, मला मऊ उबदार स्पर्श हवाहवासा वाटला. अचानक लाईट आली. रूमचे दार उघडे होते त्यामुळे दोघे लगेच बाजूला झालो.

नंतर मला तिच्या जवळ जायचे आकर्षण वाटू लागले.

एके दिवशी आमच्या घरी पाहुणे आले होते. घरात झोपायला जागा नसल्या कारणाने मम्मीने शीतलच्या घरी झोपायला जायला सांगितले. मलाही तेच हवे होते. मी झोपायला त्यांच्या घरी गेलो स्टडी रूम मध्ये माझी झोपायची सोय केली. शीतल सगळे झोपल्यावर बारा वाजता माझ्या रूम मध्ये हळूच आली. माझ्या बाजूला झोपून ती छेड छाड करू लागली. तिने यायला उशीर लावला म्हणून मी नाराज होतो.

तिने माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले माझी नाराजी लगेच दूर झाली. मी तिच्या पेटी कोटची बटने काढली. तिचे स्तन उघडे केले. तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात भरले. मी ते जोर जोरात चोखू लागलो. ती आनंदाने चित्कार कडू लागली. ती खाली माझे लिंग जोर जोरात हलवत होती.

तिने माझी चड्डी काढली. स्वताची नीकर काढून टाकली. तिने माझे लिंग तोंडात घेतले व तिने आपली योनी माझ्या तोंड समोर आणली मी हि तिच्या योनीत जीभ घातली आणि चाटू लागलो. तीही माझे लिंग तोंडात घेऊन वर खाली करत होती. बराच वेळ मी तिची योनी चाटली आणि तिने माझे लिंग चोखले. नंतर ती तंगड्या फाकून माझ्या शेजारी झोपली.

तिने माझे ताठलेले लिंग आपल्या हाताने योनीच्या तोंडाजवळ धरले आणि म्हणाली घाल आत. मी लिंग आत घालून आत बाहेर करू लागलो. खूप मजा येत होती. माझे लिंग खूप वेगाने तिच्या योनीत आत बाहेर करीत होते. माझे स्पीड वाडले. वीर्य पडायची वेळ आली. मी तिच्या योनीत पूर्ण वीर्य पाडले. व दोघेही तृप्त झालो. तेंव्हा पासून जेव्हा जेव्हा वेळ मिळायचा आम्ही दोघे संभोग करू लागलो.

पण तशी संधी वारंवार मिळणे शक्य नव्हते. कधितर दोन तीन महिन्यातून ती संधी मिळायची. पण उरलेल्या काळात मला इच्छा झाली कि तिचे चित्रं डोळ्या समोर ठेऊन हस्तमैथुन करायचो.

एकदा आमच्या घरी पाहुणे आले, त्यांच्यामध्ये एक तेरा वर्षाची मुलगी होती. ती लहान होती पण सुंदर होती. तिला बघून शीतलची आठवण झाली. जे शीतलने मला शिकवले होते ते मी तिच्या वर आजमावून बघितले. मी बोलता बोलता तिच्या छोट्या स्तनावर हात ठेवला. तिचा फ्रोक वर केला. तिचा काही प्रतिकार येत न्हवता.

मी तिचे छोटे छोटे निप्पल चोखू लागलो ती उत्तेजित झाली. मी तिच्या योनीत बोट घातले व आत बाहेर करू लागलो तिची होल खूप लहान होते. तिला हि खूप मजा येत होती. दोन तीन दिवसात तिच्यावर प्रयोग केला व तिलाही मी आठ वेळा झवले..माझे अलीकडे हस्तमैथुन चे प्रमाण वाडले. कारण असे प्रसंग कधी कधी तर मिळतात पण हस्त मैथुन मी केंव्हाही करू शकतो….

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user