single-post

नॊकर माझा चोदू

Sat 11th Jan 2014 : 20:53

मी एक २८ वर्षाम्ची विवाःईत स्त्री आहे.२ वर्षाम्पुर्वी मी एका पॆशेवाल्य़ा बिजवराशी लग्न केले आहे.माझ्य़ा नव~य़ाचे वय आहे ४५.मी गरीब घरची असल्य़ामुळे त्याच्य़ाशी लग्न केले.माझ्य़ा नव~य़ाला पहिल्य़ा बायकोपासून ३ मुली आहेत.सगळ्य़ात मोठी २० वर्षाम्ची,मधली १८ वर्षाम्ची आणि धाकटी १५ वर्षाम्ची आहे.
सुरूआतीला वर्षभर बम्गला,गाडी,खाण्य़ापिण्य़ाची चम्गळ,कामाला नॊकर-चाकर यातच गुम्गून गेले होते.त्यामुळे शरीरसुखाची कमतरता जास्त जाणवली नव्हती.परम्तू नम्तर ज्वानी उसळ्या मारू लागली तेम्व्हा शरीरसुखापुढे इतर सुख ऊणे वाटू लागले.

ंआझा स्थूल नवरा ंआझ्य़ासारख्य़ा उफाडय़ाच्य़ा बाईचे समाधान करायला कमी पडत होता.त्यात पुन्हा ंआझ्य़ा लग्न झालेल्य़ा मॆत्रिणीम्चे त्याम्च्य़ा नव~य़ाम्सोबतचे झआझवीचे मस्त किस्से ऎकून तर शरीराची आग आणखिनच पेटायची.नव~य़ाकडून झवून घेऊन आणि स्वता:ची बोटॆ घालून शरीराची आग काही मिटत नव्हती.ज्वानीच्य़ा आगीत मी नुसती होरपळत होते.काय़ करावे मला काही सुचत नव्हते.म्हाता~य़ा नव~य़ाशी लग्न करून मी नुस्ती पस्तावत होते.

अशातच मला एक आशेचा किरण दिसला.ंआझ्य़ा नव~य़ाच्य़ा दुकानात कामाला एक नॊकर होता.त्याचे नाव राजू होते.राजू एक २० अर्षाम्चा तरणाबाम्ड गडी होता.पिळदार शरीर,आकर्षक व हसतमुख चेहेरा आणि निटनेटकी राहणी य़ामुळे तो मला आवडायचा.तो बरेचदा दुकानाच्य़ा कामानिमीत्त घरी यायचा.मी तर त्य़ा तरण्य़ाबाम्ड पोरावर फिदा झाले होते.ंआझ्य़ाकडे पाःअताना त्याच्य़ा नजरेतील ंआझ्य़ाबद्दलचे आकर्षण मला स्पष्ट जाणवायचे.मी त्याला आपल्य़ा जाळ्य़ात ओढायचे ठरवले.
मी नव~य़ाला पटऊन पुरईच्य़ा घरगडयाची दुकानात बदली करवली आणि त्याच्य़ा जागी राजूला घरकामाला ठेवायला लावले.राजूःई आनम्दाने नवीन कामावर रुजू झाला.घरची ड्युटी सकाळी ८ ते रात्री ८ अशी दिवसभरची होती.दोन्ही वेळेचे जेवण इथेच होते.
पहिले काही दिवस एकमेकाम्ना जोखण्य़ात गेले.मी ंआझ्य़ाकडून त्याला पेटवण्य़ात काःईःई कसर बाकी ठेवली नव्हती.त्याला जमेल तेवढे आपल्य़ा शरीराचे दर्शन करवणे,त्याच्य़ाशी प्रेंआने वागणे,लाडीक बोलणे वगॆरे सर्व प्रकार मी आजंआवत होते.त्यानेही ंआझी ईच्छा ओळखली होती आणि तोहि ंआझ्य़ाशी त्याच प्रकारे वागत होता.दोघेही पुर्णपणे पेटलेलो होतो पण सुरूवात कशी करायची हे दोघाम्नाही सुचत नव्हते.तसे बघायला गेले तर सम्धी मिळणे काही अवघड नव्हते.मुली दिवसभर का~म्लेजला जायच्य़ा.नवराःई दिवसभर दुकानात असायचा.फ़क्त दुपारी जेवायला घरी यायचा.मोलकरीण सकाळी १० वाजता आणि दुपारी ३ वाजता येऊन धुणी भाम्डी करून जायची.ड्रायव्हरःई जास्त करून दुकानाकडेच राःआयचा.
पण एवढे सर्व असून सुरूवात काःई होत नव्हती.अचानक एके दिवशी तो योग आला.दुपारची वेळ होती. तिनःई मुली सिनेमाला गेल्य़ा होत्या.नवरा जेऊन गेला होता आणि ंओलकरीण काम आटोपून गेली होती.ड्रायव्हर त्या दिवशी सुट्टीवर होता.मी ःई सम्धी साधण्य़ाचा विचार पक्का केला.राजूचेःई सर्व कां आटोपले होते.मी राजूला ःआक मारली आणि त्याला म्हणाले,”राजू,आज मला वेळ आहे.तुझी तयारी असेल तर माझी बेडरूं आवरून घेऊ.” तो लगेच तयार झाला.त्याने आपला शर्ट आणि प~म्ट काढली आणि लुम्गी नेसली.मीःई बेडरूं मधे जाऊन साडी काढली आणि गाऊन घातला आणि त्याला आत बोलावले.तो आत आला आणि ंआझ्य़ाकडे पाहतच राःईला.तो पहिल्याम्दाच मला गाऊन मधे पाहत होता.ंआसा गळाला लागल्य़ाची जाणीव होऊन मी अगदी खुश झाले पण त्याला तसे जाणवू न देता म्हणाले,”अरे,असा काय वेडय़ासारखा ंआझ्य़ाकडे पाहत बसलास,मला काय आज पहिल्य़ाम्दाच पाहत आहेस का?”ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ाने तो चपापला आणि म्हणाला,”काःई नाःई म~म्डम,सहज पाहत होतो.हम बोला काय कां करायचे आहे?” त्याच्य़ा त्या भाम्बावण्य़ाची मजा घेत मी त्याच्य़ा ःआतात झाडू दिला आणि त्याला छतावरच्य़ा जाळ्य़ा-जळमटे काढायला साम्गितली.
तो स्टुलवर चढून छतावरच्य़ा जाळ्य़ा काढू लागला आणि मी खालून ंआझे हात वर करून त्याला मार्गदर्शन करू लागले.हात वर केल्यामुळे ंआझे उन्नत उभार आणखिनच ताणले गेले होते आणि ंआझ्य़ा लो-कट गाऊनच्य़ा गळ्य़ातून त्याला ंआझ्य़ा ऊभाराम्चा बराचसा भाग दिसत असणार याची मला खात्री होती.तोही परत परत खाली बघून मला आणखी जाळ्य़ा कुठे राहिल्य़ा आहेत का हे विचारण्य़ाच्य़ा निमित्ताने जमेल तेवढे माझे ऊभार न्याहळत होता.मीःई तो झाडत असताना त्याला नीट निरखत होते.बिन बाःय़ाच्य़ा बनीयानमुळे दिसणारे त्याचे पिळदार दम्ड आणि काखेतले केस मला मोहित करत होते.रुम्द भरदार छातीवरचे घनदाट केस त्याच्य़ा मर्दानगीत अधिकच भर घालत होते.ंआझे ल त्याच्य़ा लुम्गीकडे गेले आणि मला त्याचा लवडा ताठ झाल्य़ामुळे लुम्गीचा झालेला तम्बू स्पष्ट जाणवला.ते पाःऊन तर बाई ग ंआझी पुच्ची तर पाझरायलाच लागली.ंआझे अम्ग अम्ग अगदी पेटून उठले. लुम्गीवरूनच त्याच्य़ा आडदाम्ड हत्याराच्य़ा आकाराचा सहज अम्दाज येत होता.
मी ंआझ्य़ा केसाम्वर पडलेला कचरा साफ करण्य़ाच्य़ा निमित्ताने ंआझी वेणी सोडली आणि ंआझे लाम्बसडक रेशमी केस मोकळे केले आणि एक मादक झटका देवून सगळे केस मागे केले.झटका दिल्य़ामुळे ंआजे उभार थरथरले होते. राजू अनिंइष नेत्राम्नी त्याम्च्य़ाकडे पाहत होता.मी त्याला न टोकता मन्सोक्त पाहू दिले आणि मीही केस हाताने झटकत त्याच्य़ा लुम्गीतून थडथडणा~य़ा लवडय़ाकडे पाहू लागले.त्याने झाडू खाली टाकला आणि स्वता:चे कपडे झटकू लागला.त्याने लुम्गी झटकण्य़ाच्य़ा बहाण्य़ाने आपल्या दाटलेल्य़ा लवडय़ाला ऊभे राहाण्य़ासाठी व्यवस्थीत जागा करून दिल्य़ाचे ंआझ्य़ा लआत आले होते.
मी त्याला स्टुलवरून खाली ऊतरून जमीनीवरचे सर्व जड सामान उचलून पलम्गावर आणि टेबलावर ठेवायला साम्गीतले व मी झाडू ःआतात घेऊन फरशी झाडायला लागले.मी आकून झाडत होते आणि झाडताना मुद्दां ंआझ्य़ा भरगच्च नितम्बाची ःआलचाल करत होते आणि ंआझ्य़ा चेहे~यावर ओघळलेल्य़ा केसामंअधून राजूकडे पाहत होते.तो कां करता करता हळुच चोरून ंआझ्य़ा नितम्बाकडे पाहत होता.
झाडता झाडता त्याचे ल कामात असल्य़ाचे पाःऊन मी अचानक हातातला झाडू खाली टाकला आणि ईईईईईईईईईई असे किम्चाळत दोन्ही हाताने गाऊन झटकू लागले.ंआझ्य़ा अचानक किम्चाळण्य़ाने राजू घाबरून ंआझ्य़ाजवळ आला आणि घाबरून मला विचारू लागला,”म~म्डं,काय़ झाले?,तुंही अश्य़ा किम्चाळताय कशासाठी?” गाऊन झटकता झटकताच मी बोलले,”ईईईईईई राजू,किडाआआआ”.असे बोलुन मी गाऊन आणखी वर केला आणि जोरात पाय झाडु लागले. यावर तो म्हणाला,”ःआत्तीच्य़ा,किडय़ाला एवढ्य़ा घाबरलात होय?मी तर घाबरलॊच होतो तुंहाला काय़ झाले म्हणुन.” झटकणे चालूच ठेवून मी म्हणाले,”तुला काही वाटत नसेल,पण मला बाई भलतीच किळस आणि भीती आटते किडय़ाम्ची.आणि कुठे अवघड जागी चावला तर पम्चाईत्च व्हायची ंआझी.” ंआझ्य़ा बोलण्य़ाचे राजूला हसू आले
आणि तो म्हणाला,”तुंही बायका फारच घाबरट असता बुवा.तुंही किडे ,झुरळ याम्ना घाबरता पण उलट तेच आपल्य़ाला घाबरतात.आतापर्यम्त तो किडा निघूनही गेला असेल.” पण मी ंआझा हेका सोडायला तयार नव्हते. मी त्याला म्हणाले,”अरे,तुला मजा वाटते,पण ईथे माझा जीव कासावीस होतोय.जर किडा निघाला असता तर मला खाली पडलेला दिसला नसता का.” ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ावर तो बिचारा चुप बसला.त्याला बिचा~य़ाला काय़ ंआःईत कि ःआ खरोखरचा किडा नसून ंआझ्य़ा पुच्चीत वळ्वळ्णारा किडा होता म्हणून.
ंआझे गाऊन झटकणे आता चाम्गलेच रम्गात आले होते आणि गाउन गुडघ्यापर्यम्त वर सरकला होता आणि तोही आता चुपचाप ऊभा राहून त्याची मजा घेत होता. अचानक मी गाऊन वरचा एक हात काढून पाठिवर नेला आणि पाठिवर वळ्वळ जाणवल्य़ासारखे दाखवत पाठ खजवू लागले आणि ंआझे शरीर वेडेवाकडे करू लागले.राजूने आश्च~य़ाने विचारले,”म~म्डं आता काय झाले?” मी पाठ खाजवता खाजवता म्हणाले,”बहुतेक किडा पाठीवर गेलेला दिसतोय.” असे बोलून मी दोनःई ःआताने पाठ खाजवू लागले.गाउनवरचे ंआझे दोन्ही ःआत निघाल्य़ामुळे गाऊन खाली झाला होता आणि खालचा नजारा झाकला गेला होता त्यामुळे राजूचे ल आता ंआझ्य़ा ताणल्य़ा गेलेल्य़ा उभाराम्कडे होते.मी उभाराम्ना जास्तच ताणून त्याला पेटईत होते.
थोडा वेळ ःआ खेळ खेळल्य़ानम्तर मी मनाचा हिय्या करुन त्याला ंहणाले,”राजू,नुसता बघत काय उभारलास,माझी मदत कर ना किडा शोधायला.” राजू एकदम बावरला आणि घाबरत म्हणाला,”पण,म~म्डं मी कशी मदत करू?” मी जोरात बोलले,”अरे,कशी म्हणजे काय?मला ंआझ्य़ा पाठीवरचे कसे दिसणार?तु बघ ना किडा दिसतो का ते.” “पण,म~म्डं गाऊनच्य़ावरून मला कसा दिसणार तो किडा.” “बावळटच आहेस,अरे गाऊन खोलून बघ ना,म्हणजे दिसेल.” “तुमचा गाऊन मी खोलू?” “मग दुसरे कोण येणार आहे का इथे ंआझा गाऊन खोलायला?” “पण,म~म्डं तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “अरे ,मीच साम्गते आहे ना तुला खोलायला,मग मीच कशी रागावेन बर तुला?चल लवकर बघ.मला आता सहन होत नाःई रे.” असे म्हणून मी ंआझे दोन्ही ःआत सरळ खाली करुन त्याच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राहीले.
काही अणातच त्याचे ःआत थरथअत ंआझ्य़ा गाऊन च्य़ा बटणाम्वर आल्य़ाचे मला जाणवले.त्याने एक एक करून सर्व बटणे सोडली आणि आपल्य़ा दोनःई हातानी गाउन फाकवून ंआझ्य़ा गो~य़ापान पाठीवर नसलेला किडा तो बघु लागला.थोडय़ा वेळाने तो म्हणाला,”म~म्डं,इथे तर किडा दिसत नाःई.” “अरे खाली गेला असेल.” “पण मला जास्त खालचे दिसत नाःई.” “मग,हात आत घालून बघ ना.” य़ावर त्याने घाबरतच आपला एक ःआत गाउन मधे घातला आणि खाली न्यायचा प्रयत्न करू लागला.त्याच्य़ा ःआताचा कम्प मला स्पष्ट जाणवत होता. मी ऊभी असल्य़ामुळे त्याला अवघड होत होते.मग मी त्याला थाम्बवले आणि पलम्गावरचे सामान खाली घ्य़ाय़ला लावून मी पलम्गावर पालथी झोपले.
“हम आता बघ नीट” मी म्हणाले. राजूने माझ्य़ा अर्धवट उघडलेल्य़ा गाऊन मधे आपला हात घातला आणि तो ‘किडा ’ शोधू लागला.तो जमेल तेवढा हात आत घालण्य़ाचा प्रयत्न करत होता,पण त्य़ाचा हात जास्त आत जात नव्हता.त्य़ाची ंआझ्य़ा ऊघड~य़ा पाठीवर वळ्वळ्णारी बोटे मला सुखावीत होती.मला ते सुख आणखी जास्त हवे होते.थोडा वेळ ते सुख घेऊन मी त्य़ाला विचारले,”अरे राजू सापडला कि नाःई किडा.य़ावर तो म्हणाला,”नाःई म~म्डं,ंआझा ःआत आत जात नाःई जास्त.” मग मी त्य़ाला थाम्बवले आणि ऊठून ऊभी राःईले आणि सर्र्र्कन माझा गाऊन काढून टाकला.आता मी फक्त ब्रेसिअर आणि चड्डीवर होते.राजू तोम्डाचा आ आसून मला पाहतच राःईला.
मी चटकन त्य़ाच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राःईले आणि म्हणाले,”हम आता बघ ,आता तुला नीट बघता येइल.” राजू अणभर बावरला आणि लगेच सावरून तो माझ्य़ा पाठीवर चाचपू लागला.ंआझे मोकळे केस त्य़ाने आपल्य़ा ःआताने पुढे टाकले आणि तो परत ंआझ्य़ा मानेपासून कम्बरेपर्यम्त दोन्ही ःआतानी चाचपू लागला.ंआझ्य़ा टाईट ब्रेसिअरची पट्टी उचलून त्याच्य़ाखाली शोधू लागला.ब्रेसिअर खुपच टाईट असल्य़ामुळे पट्टी जास्त उचलली जात नव्हती ,तरी तो प्रयत्न करत होता.कम्बरेवर त्याचा हात ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा कडेपर्यम्त फिरत होता,पण चड्डीच्य़ा आत ःआत घालण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.त्य़ाच्य़ा ंआझ्य़ा ऊघडया पाठीवर फिरणा~य़ा ःआताम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द घेता घेता मला त्य़ाच्य़ा य़ा अवस्थेचे हसू येत होते.बिच्चारा राजू,मी त्य़ाला अगदी ःऎराण करून टाकले होते.
मी ंआझा एक हात पाठींआगे नेऊन ब्रेसिअरच्य़ा ःउकवर नेला आणि हुक खोलण्य़ाचा प्रयत्न करीत त्य़ाला म्हणाले,”राजू,ंआझी ब्रेसिअर खोल.म्हणजे पट्टीच्य़ा खाली बघता येईल तुला.” राजू”ह ह ह हो म~म्डम”असे बोलून हुक काढू लागला.सगळे हुक निघाल्य़ानम्तर तो ब्रेसिअर खाली पडेल म्हणून दोनःई बाजू ःआतात तसाच पकडुन ऊभा राहिला. मी म्हणाले,”अरे असाच पकडुन ऊभा राहीलास तर किडा कसा बघणार.?सोड ंआझी ब्रेसिअर.” यावर त्य़ाने पटकन ब्रेसिअरच्य़ा पट्ट्य़ा सोडून दिल्य़ा,त्य़ाबरोबर ंआझी टाईट ब्रेसिअर पटकन खाली पडली आणि ंआझे कसमसणारे स्तन मोकळे झाले.राजू चे हात परत ंआझ्य़ा पाठीवर फिरू लागले.त्याच्य़ा ःआताम्ची थरथर आता आढली होती.त्य़ाच्य़ा कापणा~य़ा बोटाम्च्य़ा हालचालीमुळे मला गुदगुल्य़ा होऊ लागल्य़ा आणि ंआझे अम्ग आकसू लागले.
“अरे असे काय करतोस बावरल्य़ासारखे,मला गुदगुल्य़ा होतायेत,नीट बघ ना.”
“ं ं म~म्डम,इथे तर किडा दिसत नाःई.”
“मग कुठे बरे गेला बाई तो किडा?”असे बोलून मी एकदम त्याच्य़ाकडे तोम्ड केले आणि म्हणाले,”समोरून बघ बर,कदाचित ईकडे आला असेल.” मी त्याच्य़ाकडे रोखून पाःईले.त्याचा चेहरा लालभडक झाला होता आणि डोळ्य़ाम्त आसनेची आग दिसत होती.ओठाम्ना आणि शरीराला कम्प सुटला होता.तोही अनिमीष नेत्राम्नी ंआझ्य़ा छातीअर ओघळलेल्या केसाम्तुन अर्धवट दिसणारा ंआझ्य़ा य़ॊवनाचा खजीना निरखीत होता.ते ही साहजिकच होते म्हणा.ंआझ्य़ा स्तनाम्सारखे पुष्ट,लुसलुशीत,गोरेपान स्तन तो पहिल्य़ाम्दाच पाहत असणार.कुण्य़ाःई पुरूषाला भुरळ पाडण्य़ासारखेच ते होते.त्यात राजूसारख्या गरीब नोकर माणसाने तर कल्पनेत सुद्धा असे स्तन पाःइले असण्य़ाची शक्यता नव्हती. आणि इथे मी तर त्याला प्रत्य़आत त्याला हया स्वर्गीय द्रुश्य़ाचा नजारा आपण होऊन दाखवीत होते.
मी आणखी थोडा वेळ त्याला नेत्रसुख घेऊ दिले आणि म्हणाले “असा काय पाहत बसलास वेडय़ासारखा,किडा शोध ना.”आणि मी ंआझॆ पुढे असलेले केस एका झटक्य़ात मागे टाकले आणि माझे दोनःई ःआत सरळ वर केले.त्यामूळे ंआझे ताठ उरोज आणखिनच ताठ झाले.राजू आता सावरला होता आणि एकटक ंआझ्य़ा स्तनाम्कडे आणि ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा रेशमी केसाम्च्य़ा झुपक्याम्कडे बघत होता. ंआझ्य़ा स्तनाम्ला ःआत लावण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.मग मीच त्याचे दोन्ही ःआत उचलून ंआझॆ ःआत वर करत ंआझ्य़ा दोनःई काखाम्वर ठेवले आणि बोलले,”बघ ना रे लवकर”.राजू आता ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा केसाम्त किडा शोधू लागला. आःआःआ काय मस्त आटत होते त्याची बोटे ंआझ्य़ा काखेत फिरताना.ंआझ्य़ा तोम्डातून नकळत स्स्स्स्स्स्स्साआआःआःआआआआ असे सित्कार निघु लागले.तो ही ते रेशमी केस उलगडून आणि ओढून आरामात किडा शोधत होता.काखेत मनसोक्त शोधल्य़ानम्तर त्याचे हात हळू हळू खाली सरकत सरकत ंआझ्य़ा उरोजाम्वर आले.मी सुखाने डोळे मिटुन घेतले होते.ंआझे डोळे बम्द असल्यामुळे त्य़ाचा धीर बराच चेपला होता आणि तो न बिचकता ंआझे माम्सल स्तन चाचपू लागला.त्याच्य़ा तापलेल्य़ा तळव्य़ाम्चा स्पर्श ंआझ्य़ा मुलायं स्तनाम्वर होताच माझ्य़ा सम्पुर्ण शरीरातून एक विद्युतप्रवाह चमकून गेला आणि मी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्साःआआआआआआ असा दिर्घ सुस्कारा सोडला.ंआझी प्रतिक्रिया पाहून राजू आता धीट पणे खरोखरच किडा शोधल्य़ासारखे चाचपू लागला आणि मी बेभान होऊन सुसकारे सोडत ंआझ्य़ा स्तनाम्शी मस्ती करणा~य़ा त्याच्य़ा बोटाम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द लुटत होते.
बोटाम्नी चाचपता चाचपता राजूने हळूच कधी ंआझे ऊरोज आपल्य़ा तळव्य़ाम्त घेतले मला कळालेच नाःई.तो आपल्य़ा दोन्ही तळव्य़ाम्नी ंआझे दोन्ही स्तन कबुतराला गोम्जारल्य़ासारखे गोम्जारू लागला.गोम्जारता गोम्जारता त्य़ाने आपले दोनःई तळवे उरोजाम्वर दाबले आणि त्याम्ना कुसकरू लागला.लुसलुशीत स्तनाम्च्य़ा स्पर्शाने चेकाळून तो त्य़ाम्ना अधिकच दाबू लागला.स्तनाम्वरच्य़ा लहानश्य़ा परम्तू ताठ झालेल्य़ा बोम्डया बोटाम्च्य़ा चिमटीत पकडुन कुस्करू लागला आणि मी त्य़ा सुखद वेदनेने विव्हळू लागले.
ंआझ्य़ा गोळ्य़ाम्चे मनसोक्त मर्दन करुन मला भरपुर आनम्द दिल्य़ानम्तर त्याचा एक हात ंआझ्य़ा उरोजावरून खाली सरकला आणि ंआझ्य़ा मुलायम,नितळ,सपाट पोटावर रेम्गाळू लागला.दुस~य़ा ःआताने स्तनाचे मर्दन सुरूच होते.पोटाला कुरवाळता कुरआळता मधेच ंआझी नाजूक कम्बर चोळू लागला.ंआझ्य़ा खोलगट बेम्बीभोवती बोटाम्नी वर्तूळे काढून मला विव्हळ करू लागला.य़ा सगळ्य़ा प्रकारामुळे खाली चड्डीत ंआझी राणी आता पाझरू लागली होती.मी ंआझे दोनःई ःआत पाठीमागे नेऊन बोटे एकमेकाम्त गुम्तवून ंआझे डोके गच्च दाबून धरले होते आणि दोन्ही ंआम्डय़ा एक दुस~य़ाम्वर घासत घासत सुस्कारे सोडत होते.राजू अगदी ईमानदारीने आपल्य़ा मालकिणीला सुख देत होता आणि स्व:ताही तिच्य़ा शरीराचा आनम्द घेत होता.त्य़ाने खुपच सम्यम ठेवला होता ,कारण त्याची बोटे अजूनही ंआझ्य़ा चड्डीवर आली नव्हती किमआ चड्डीत शिरली नव्हती.उगीच घाई करून आलेला चान्स कशाला घालआ असा त्य़ाने विचार केला असाआ.बहुधा त्याला ंआझा अजून पुर्ण अम्दाज आलेला नव्हता.
मलाही त्य़ा हळू हळू चाललेल्य़ा एक्साइटीम्ग खॆळामधे भलतीच मजा येत होती म्हणून मीःई कसलीःई घाई न करता त्य़ा उन्मादक खेळाचा आनम्द लुटत होते.बराच वेळ त्य़ा खेळाचा आनम्द घेतल्य़ानम्तर मी ंआझे डोळे ऊघडले,त्य़ाबरोबर राजू चे ःआतःई थाम्बले.”म~म्डम,मी सगळीकडे शोधले पण तो किडा काही सापडला नाःई.तुंहाला भास झाला असेल.” भास नाःई रे,खरेच किडा होता.” “मग सापडला कसा नाःई?मी तर सगळीकडे बघितले.” “सगळीकडे कुठे बघीतलेस?अजुन एक जागा शिल्लक आहे शोधायची” यावर तो प्रश्नार्थक चेहेरा करून ंआझ्य़ाकडे पाहू लागला.
“बावळटच आहेस” असे म्हणून मी त्याचा एक हात उचलून ंआझ्य़ा चड्डीवर ठेवला. “इथे कुठे शोधलास अजून?” तो भाम्बावून म्हणाला,”हो,पण म~म्डम,इथे…….मी शोधू? “मग काय तुझे मालक येणार आहेत का शोधायला?चल लवकर शोध.तो किडा निघाल्य़ाशिवाय मला चॆन नाःई पडणार बघ.” तरीही तो भाम्बावूनच ऊभा होता.त्याची अवस्था ओळखून मी त्याचे दोनःई ःआत उचलून ंआझ्य़ा कम्बरेच्य़ा दोनःई बाजूम्नी ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा इल~म्स्टीक वर ठेवले.”चल काढ लवकर आणि शोध तो किडा.” मी आआज चढवला.मग मात्र त्याने चुपचाप ंआझी चड्डी काढायला सुरूवात केली आणि सर्र्र्कन घोटय़ापर्यम्त खाली ऒढली. मी पाय़ झटकून चड्डी पाय़ाम्तून काढून टाकली.
आता ंआझ्य़ा छकुलीवरच्य़ा रेशमी,कुरळ्य़ा केसाम्चा पुम्जका त्याच्य़ा नजरेसमोर होता. तो अधाशीपणे त्या केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ाकडे आणि ंआझ्य़ा गो~य़ापान गुळगुळीत माम्डय़ाम्कडे बघत होता. “एळ घालवू नकोस,शोध लवकर.थाम्ब मी झोपते म्हणजे तुला व्यवस्थीत बघता येईल.” असे म्हणून मी पलम्गावर झोपून दोनःई पाय़ फाकवले.मी पाय फाकवून झोपल्य़ामुळे ंआझ्य़ा बुळबुळीत झालेल्य़ा गुलाबी छकुली चे दर्शन त्याला होत होते आणि तो आ आसून तिथे बघत होता. त्य़ाचे ताठ झालेले जाडजूड हत्यार त्याच्य़ा लुम्गीच्य़ावरून सुद्धा मला स्पष्ट जाणवत होते.
तो हळु हळू चालत ंआझ्य़ा जवळ आला आणि एक ःआत ंआझ्य़ा केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ावर ठेवून तिथे बोटे फिरवू लागला.मी परत सुखाने डोळे मिटले.त्याचा दुसरा ःआत ंआझ्य़ा ंआम्डीवर आल्य़ाचे मला जाणवले. त्य़ाचा एक हात ंआझ्य़ा केसाम्त किडा शोधत होता आणि दुसरा ःआत ंआम्डय़ा चाचपत चाचपत ंआझ्य़ा पाझरणा~य़ा छकुलीच्य़ा आजूबाजूला रेम्गाळत होता.मधे त्याच्य़ा बोटाम्चा ओझरता स्पर्श ंआझाय़ छकुलीवर झाला कि मला कसेतरीच होत होते आणि आणखीनच पाणी सुटत होते. “म~म्डम” मी डोळे उघडले. “काय़ झाले?” “किडा तर इथेहि दिसत नाःई आणि हे पाणी कसले गळत आहे?” “अरे,बहुतेक किडा आत गेला आहे आणि आत वळ्वळ करत आहे त्य़ामुळॆ हे पाणी गळत आहे.आत बघ आणि त्याला ठेचून टाक.”
“पण म~म्डं मला आतले कसे दिसणार?” “बावळटा,बोटाने बघ ना.” “बर म~म्डं” असे म्हणुन त्याने आपले मधले बोट माज्य़ा बुळबुळीत पुच्चीत घातले आणि किडा शोधू लागला. त्याच्य़ा बोटात जणू जादू होती.मला खुपच मजा यायला लागली. मी “आआआआआआआआआऊऊऊऊऊऊऊ ओह्ह्ह्ह्ह्ह्हुफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़” करत मजा लुटत होते.
“म~म्डं” अचानक राजूच्य़ा आआजाने ंआझी तार तुटली. “काय रे,का थाम्बलास?” “म~म्डम,बोटाने किडा नाःई सापडणार.आणि सापडला तरी ठेचला नाही जाणार.” “मग?” “म~म्डम,त्याच्य़ासाठी स्पेशल हत्य़ारच पाःईजे.” त्याच्य़ा नजरेत एक वेगळीच चमक दिसत होती. “अरे,पण आत्ता ते हत्या कोठून आणणार? “कोठूनही आणायची गरज नाःई,ंआझ्य़ा कडे आहे ते.” “बघू दे कसले हत्य़ार आहे?दाखव तुझे हत्यार आणि ठेच लवकर त्य़ा किडय़ाला.” “पण म~म्डम,तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “मी कशाला रागावेन बर? मला तर खुप घाई झाली आहे त्या किडय़ाला ठेचायची.” “बघा हम म~म्डम?” “अरे लवकर आण बघु.” “आणायची काय गरज आहे?ंआझ्य़ाजवळच आहे ते.” “कुठे दिसत तर नाःई?कुठे लपावून ठेवलेस?”
“म~म्डं,ते हत्यार फार मोलाचे आहे म्हणुन मी ंआझ्य़ा चड्डीतच लपावून ठेवतो त्याला.” “मग वेळ कशाला घालवतोस?काढ ना लवकर.” “म~म्डं, ते हत्य़ार फार नाजूक आहे,तुंःईच काढा ना तुमच्य़ा नाजूक ःआताने.” “बर बाई,मी च काढते त्याला.” असे म्हणून मी उठून बसले आणि सर्र्र्कन त्याची लुम्गी काढून टाकली. लुम्गी काढल्य़ानम्तर तर त्याच्य़ा त्य़ा नाडय़ाच्य़ा ढगळ्य़ा चड्डीचा तम्बू करून सरळ ताठ उभारलेला त्याचा लवडा आणखिनच स्पष्ट जाणवत होता. मी त्य़ाच्य़ा चड्डीवर हाताने चाचपत ‘ते’ हत्यार शोधू लागले.
“म~म्डं, असे वरून चाचपून नाःई सापडणार ते.चड्डी खोला ना.” मी त्याच्य़ाकडे पाःइले तर तो हसत होता.मी ःई मग हसतच त्याच्य़ा चड्डीचा नाडा सर्र्कन खेचला तशी त्याची चड्डी सटकन खाली घसरली आणि त्याचा तो जाडजूड लवडा थरथरत ंआझ्य़ासमोर ऊभा राःईला. मी डोळे फाडून त्या अज्रस्त्र धुडाकडे पाःऊ लागले. पुरूषाचा लवडा ईतका मोठा असु शकतो यावर ंआझा विश्वासच बसत नव्हता. तो काळपट ताम्बूस रम्गाचा भलामोठा लवडा,त्याच्य़ा मुळाशी असलेल दाट केसाम्चे जम्गल,खाली लटकणा~य़ा ताठ गोटय़ा,केसाळ पुष्ट ंआम्डय़ा.अत्यम्त मनोहर असे ते द्रुश्य पाहून ंआझे तर भानच हरपले.
“म~डं,आता तुंहीच वेळ घालवता आःआत.बघा ना हत्य़ा.तुंःआला पसम्द पडले तर मला कामाला लागता येईल.” राजूच्य़ा आआजाने मी भानावर आले. “अरे कुठे आहे हत्य़ा? आणि हे काय दाखवतोस मला?” “म~म्डं,हेच तर ते हत्यार आहे.” “चल,काःईतरीच काय बोलतोस? हे काय हत्या आहे होय? मला काय माहीत नाही कि हा………….” मी ंआझे वाक्य़ अर्ध्य़ातच तोडले. “हम हम बोला ना म~म्डं, ह्य़ाला काय म्हणतात ते?” “चल चावट कुठला.तुला काय़ माहीत नाःई का?” “मी तर ह्याला हत्यारच म्हणतो बुवा,तुंहीच तुंअच्य़ा गोड आआजात साम्गा ना ,तुंही ह्याला काय म्हणता ते?” “मला बाई लाज वाटते.” “असे लाजून कसे चालेल म~म्डं? तुमचा किडा ठेचायचा नाःई का?” “बरम बाबा,पण मी कानात साम्गणा हम.” “काःई हरकत नाःई” असे म्हणून राजूने आपला एक कान ंआझ्य़ा ओठाम्जवळ आणला.” मी हळूच त्य़ाच्य़ा कानात कुजबुजले,” ह्याला लवडा म्हणतात.” “काय म्हणतात? मी नीट ऎकले नाही म~म्डं.” य़ा एळेस मी थोडे जोरात बोलले” ल व डा” “समजले?” “म~म्डं,तुंःई किती छान बोलता हो.तुमच्य़ा तोम्डातून ऎकायला किती छान वाटते.” “झाले तुझे समाधान?” “हो म~म्डं,पण मी जे हत्यार म्हणत होतो ना,ते हेच आहे बरम.आता शोधू किडा हे हत्या आत घालून?”
“राजू तू इतका चालू असशील असे वाटले नव्हते मला.” “आता कळले ना?आणि म~म्डम तुंःई काय कमी चालू आःआत?पण मला चालू बायका खुप आवडतात.तुमच्य़ा सारख्य़ा चालू बायकामंउळे तर ंआझ्य़ा सारख्य़ा गरीब माणसाला असला चान्स मिळतो.नाःईतर आमच्य़ा नशीबात तुंअच्य़ासारख्य़ा गो~य़ा चिकण्य़ा बायका कुठल्या?आंःआला तर आहे त्य़ा काळ्य़ा राकट बायकोवरच समाधान मानावे लागते.”
“म्हणजे?तुझे लग्न झाले आहे?पण साम्गितले नाःईस कधी.” “हो म~म्डं,साम्गायचे कधी कामच पडले नाःई आणि तुंही देखील कधी विचारले नाःई.” “बरम,बरम ठीक आहे.मग तुला तर शरीर सुख मिळतच असेल ना?” “तसे मिळते पण त्य़ात काःई मजा नाःई.” “का रे,काय झाले मजा न य़ायला?” “म~म्डं माझे लग्न वय़ाच्य़ा १७ य़ा वर्षीच झाले.लग्ना नम्तर काही महीन्यातच मी या शहरात नोकरीसाठी आलो,त्यामुळे जेम्व्हा सुट्टी मिळते तेमःआच गाआकडे जायला मिळते.आणि जावून तरी काय?नुसती शरीराची आग मिटवणे एवढेच.” राजू उद्वेगाने बोलत होता.मला आश्चर्य आटले.एवढा मस्त लवडा असून सुद्धा त्याला सुख मिळत नव्हते म्हणजे काय?मला काःईच समजत नव्हते.
“का रे?असे का बोलतोस?” मी आश्चर्याने विचारले.
“काय साम्गू तुंहाला म~म्डं?ंआझी बायको मॆना एकतर वयाने लहान आहे.अम्गापिम्डाने भरदार आहे पण एकदम काळी मॆना आहे.त्य़ात तिला या गोष्टीत जास्त रस नाःई.”
“काय बोलतोस? एवढे मस्त हत्यार असताना तिला रस नाःई?मला जर असला नवरा मिळाला असता ना तर मी त्याला एक दिवसही सोडले नसते बघ.”
“मलाही कळत नाःई कि तिला सेक्स मधे रस का नाःई ते? तिने मला कधी विरोध केला नाःई सेक्स साठी पण मला असे जाणवते कि ती फक्त कर्तव्य म्हणुन मला करू देते.बस,जायचे,जमेल तितक्य़ा वेळेस तिच्य़ावर चढायचे आणि आपली भुक भागआयची. ती फक्त पडुन राहते. ंआझ्य़ा राकट हाताने रगडून बेजार झालेल्य़ा लवडय़ाला थोडा बदल मिळतो एवढेच. आणि मला तर बाईला खुलवत खुलवत,हळूआर पणे रम्गात आणुन आणि आपणःई रम्गात येवून मनसोक्त सेक्स चा आनम्द घ्य़ाआसा वाटतो बघा.त्यामुळेच मी गावाकडे जायला जास्त उत्सुक नसतो.त्य़ापेआ तर लग्नाआधीच चाम्गले होते.
“म्हणजे?” मी आश्चर्य़ाने विचारले”लग्नाआधी सुद्धा मजा मारलीस कि काय तू?”
“हो म~म्डं,आता तुमच्य़ा पासून काय लपआयचे?वयाच्य़ा १३ य़ा वर्षापासूनच मी मुट्ट्य़ा मारायला सुरूआत केली होती आणि १५ व्या वर्षी तर बाईला झवले होते.
“बाप रे। कोण होती ती? ंआझी उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली होती.
“गाआतल्य़ाच दोन पोरी होत्या माजावर आलेल्य़ा.पण त्याम्च्य़ाबरोबर फक्त ४-५ वेळेसच मजा ंआरली.नम्तर त्य़ाम्ची लग्ने झाली आणि ती मजा सम्पली.जाता जाता दोघी मला झवणे शिकवून गेल्य़ा.नम्तर त्याम्च्य़ावर पुष्कळ दिवस मुट्ट्या मारल्य़ा.पण खरी मजा केली वहीनीसोबत.
“काय बोलतोस?सख्ख्य़ा वःईनीसोबत?”मी किम्चाळलेच “मला साम्ग ना सगळे कशी मजा केलीस ते? मी राजूला विनवले.
“म~म्डं तुंही अश्य़ा एक्साइट होवू नका.आज मी तुंहाला सगळम सगळम साम्गणार आहे.तुंही तर ंआझ्य़ा लाडक्य़ा मालकिण आःआत.तुंःआला नाःई साम्गणार तर मग कुणाला साम्गणार?” राजू मला मधाचे बोट लाईत म्हणाला.खरे साम्गायचे तर त्याचा ःआ लडिआळपणा मला खुप आवडला होता.पण मी त्याला ते जाणवू न देता बोलले,”जास्त लाडात येवू नकोस.सरळ सरळ साम्ग.” मग त्याची कहाणी सुरू झाली.
“१५ व्य़ा वर्षी मी दोन पोरीम्ना झवले होते आणि नम्तर त्या दोघीःई लग्न होवून गेल्या.त्यानम्तर काःई दिवसाम्तच माझ्य़ा थोरल्य़ा भाआचे लग्न झाले आणि मला एक गोरीपान तर नाही पण ‘छान’अशी वहीनी आली.तिचे नाव मम्जुळा होते.ती उम्च आणि भरदार होती.तरतरीत नाक,काळेभोर गोल डोळे,जाडसर पण लालचुटूक ओठ,मोत्य़ाम्सारखॆ शुभ्र रेखिव दात,माम्सल हनुवटी,लाम्बट गळा,कोरीव भुवया,कपाळावर ठसठशीत कुम्कू,कानात लाम्ब डूल,काळेभोर लाम्बसडक केस आणि शरीरचे सर्व उभार आणि वळणे अगदी पाःईजे तशी होती.रम्ग सावळा पण अत्यम्त आकर्षक होता.चेहे~य़ावरचा गोडआ तर अगदी तुमच्य़ासारखाच होता बघा.” त्याच्य़ा त्या स्तुतीने मी मनातून हरखून गेले.
तो पुढे बोलू लागला,”वहिनी अम्गभर साडी नेसायची आणि डोक्य़ावर पदर घ्य़ाय़ची त्यामुळे इतर लोकाम्ना सहजासहजी तिच्या शरीराचा अम्दाज य़ायचा नाःई.पण मी घरात आवरत असल्य़ामुळे आणि त्या दोन पोरीम्ना झवल्य़ा पासून ंआझी ‘बाई’कडे बघण्य़ाची नजरच बदलून गेलि असल्य़ामुळे मला वहिनीच्य़ा सर्व उभाराम्चा आणि वळणाम्चा अचूक अम्दाज आला होता.तिचा आवाज तर तिच्या नाआप्रमाणेच मम्जूळ होता.मम्जुळा वहिनी मला आपल्य़ा मधाळ आआजात जेम्व्हा ‘भावजी’म्हणून हाक ंआरायची तेम्व्हा ंआझ्य़ा शरीराला गोड झिणझिण्य़ा य़ायच्य़ा.
अश्य़ा ःय़ा मम्जुळा वहिनी वर मी ती घरात आल्य़ा दिवसापासून भाळलो होतॊ.मला ती खुपच आवडायची आणि मी दिवसभर तिच्या अवती भोवती घुटमळायचो.तिला न्याःआळण्य़ाचा,तिचा मधाळ आआज ऎकण्य़ाचा मला जणू नादच लागला होता.तिला सुद्धा ंआझा लळा लागला होता.ती ंआझे खुप लाड करायची.मला चम्गले-चुम्गले खावू घालायची.काय हवे नको ते बघायची.ंआझ्य़ा कपडय़ाम्ची काळजी घ्य़ायची.मी ःई तिचा शब्द खाली पडू देत नव्हतो.तीने साम्गितलेली कामे आनम्दाने करायचो.कधी मधी तिचे पाय चेपून तिचा थकवा दूर करायचो.तिच्याशी मनमोकळ्य़ा गप्पा ंआरायचो.अर्थात तिला मी त्य़ा दोन पोरीम्बद्दल काःई साम्गितले नव्हते आणि त्या वेळी ंआझ्य़ा मनात तिच्य़ा बद्दल तसले काःई विचारःई नव्हते.
राजू एखादय़ा सराईत कथाकारा सारखे बोलत होता आणि मी गुम्ग होवून त्याचे बोलणे ऎकत होते. “म~म्डम?” अचानक त्याच्य़ा हाकेने ंआझी तन्द्री भम्ग पावली. “ंआझी कहाणी ऎकताना तुंहाला कम्टाळा तर नाःई आला ना?” “अरे,नाःई ऎ,उलट मला खुप मजा येतेय.असेच बोलत रहा.” ंआझा प्रतिसाद बघून तो पुढे बोलू लागला.
“लग्नानम्तर काःई महिन्य़ातच ंआझ्य़ा भावाला दुस~य़ा शहरात नोकरी लागली आणि तो वहिनीला गावीच सोडुन नोकरीवर रुजू झाला.दोन महिन्याम्तून एक दोन दिवसासाठी सुट्टि घॆवून यायचा.सुरुवातीला तीन चार महिने नव~य़ाच्य़ा विरहामुळॆ वहिनीला खुप जड गेले पण नम्तर तिला त्याची सवय झाली.नोकरीत स्थिर झाल्य़ानम्तर शहरात घेवून जाण्य़ाचे ंआझ्य़ा भाआने तिला आश्वासन दिले होते त्यामुळे तिने त्याच्य़ा नोकरीला फारसा विरोध केला नव्हता.
ंआझ्य़ा भाआच्य़ा अनुपस्थितीत आमची जवळिक आणखीनच आढली.आता ती पुर्वीपेआःई जास्त वेळ ंआझ्य़ा सम्गतीत घालवीत होती.घरात तिचे सासू सासरे म्हणजेच ंआझे आई वडील असल्य़ामुळे ती सर्व मर्यादा पाळुनच माझ्य़ाशी आगायची. मी सुद्धा सर्व मर्यादा पाळूनच तिच्य़ाशी आगत होतो.पण एक गोष्ट ंआत्र नक्की होती कि ती आताशी जास्त मोकळेपणाने वागत होती.एरवी घट्ट लपेटून असणारा तिचा पदर आता कधी कधी नकळ्त(?)खाली पडत होता.चापुनचोपून वेणीत बाम्धले जाणारे रेशमी केस आता अधुन मधून मोकळे राहू लागले होते.पदराशी चाळा आढला होता.सरळ चाल आता डॊलदार झाली होती.मुळच्य़ाच मधाळ आआजाला आता लाडिकपणाची जोड भेटली होती.पण मला तिच्य़ात झालेल्य़ा त्या नकळत बदलाचे त्या वेळी फारसे विशेष आटले नव्हते.”
“साहजिकच आहे,कारण तुझ्य़ा मनात वहिनीबद्दल तसले काही विचार नव्हते.”मी त्याचे समर्थन करीत म्हणाले. “हो म~म्डं”राजू म्हणाला “पण या तिच्य़ा बदलासोबतच मला आमच्य़ा घरात झालेला आणखी एक बदल जाणवत होता.” “आता आणखी कोणता बदल?” मी उत्सुकतेने विचारले. तो बोलू लागला,”एरवी दिवसभर शेताकडे राहणारे ंआझे वडील य़ा दिवसाम्त तब्येत बरी नसल्य़ाचे निमित्त करून आईला शेताकडे पाठवुन स्वत: घरीच राहू लागले होते.सारखे वहिनीला हाका मारून ऒषध,चहापाणी,खाणे-पिणे मागायचे.ती ःई ण कम्टाळता त्य़ाम्चे सगळे करायची.ते सारखे तिच्य़ाशी बोलायचा प्रयत्न करायचे.पण वहिनी त्याम्च्य़ाशी मोजकेच बोलायची.मला एक-दोनदा वडीलानी शॆतात जाण्य़ासाठी सुद्धा साम्गितले पण मला शेतीत रस नसल्य़ामुळे मी त्य़ाम्ना स्पष्ट नकार दिला आणि साम्गितले कि मी १२ वी पास झाल्यानम्तर नोकरीच करणार.मग ते चुप बसले.
वहिनीच्य़ा लआतही त्याम्च्य़ातील ःआ बदल आला होता.तिने मला तसे बोलुनही दाखवले होते.पण मला त्यात काःई आवगे वाटले नव्हते.मला त्या वयात असल्य़ा गोष्टीम्ची जाणीव नव्हती.एके दिवशी वहिनी मला बोलता बोलता म्हणाली,”भावजी तुमचे भाऊ तर बाहेरगावी असतात.सासूबाई सुद्धा शेतातच असतात.मी एकटीच पडते. मी म्हणालो “वहिनी ,मी आहे ना तुझ्य़ा सोबतीला.” “तुंःई तर आहात हो भावजी,पण कोणीतरी बाईंआणूस असलेल बरे.मला घरकामातःई मदत होईल.” “आता बाईंआणूस कुठून आणणार वहिनी” “भावजी तुंःई लग्न का करत नाःई?’ ती म्हणाली आणि मी उडालोच. “लग्न” “अग वहिनी मी अजून लहान आहे ना” “आणि अजून मला स्वत:च्य़ा पाय़ावर ऊभे राःआयचे आःए.” य़ावर ती म्हणाली,”वय लहान असले म्हणून काय़ झाले?वयाच्य़ा ंआनाने खुप मोठे दिसता तुंःई.” तिचे म्हणणे खरेच होते.मी अम्गापिम्डाने थोराड असल्य़ामुळॆ ंआझा भाऊ ंआझ्य़ापेआ चार वर्षाम्नी मोठा असून सुद्धा मी च मोठा आटायचो.पण म्हणुन १५ व्या वर्षीच लग्न करणे मला पटत नव्हते.मी तिला म्हणालो”मी अजून २-३ वर्ष तरी लग्न करणार नाःई.” पण ती निराश न होता परत म्हणाली,”भावजी तुंही आता ‘शःआणे’झालात.‘शःआणे य़ा शब्दावर जोर देत ती म्हणाली “उगीच हट्ट करू नका.मी साम्गते तुमच्य़ा भाआला.” तिचा रोख ंआझ्य़ा लआत आला पण मी म्हणालो,”नको ग वहिनी तू दादाला काःई बोलू नकोस या बाबतीत.” “बरम बाई तुंअच्य़ा दादाला नाःई साम्गणार,मी च बघते ंआझ्य़ासाठी जाऊ.” वहिनी आपला हट्ट सोडायलाच तय़ार नव्हती.मग तिला कसे बसे समजावले.
राजूची कःआणी ऎकता ऎकता ंआझी उत्सुकता आढतच होती.मी अधीरतेने त्याला विचारले,”मग पुढे काय झाले,साम्ग ना रे” “साम्गतो ना म~म्डं,मला सुद्धा तो प्र्सम्ग आठवुन रोमाम्च ऊभे राहिले आहेत.मला जरा श्वास तर घेवू दय़ा.” आणि तो एक दिर्घ शआस घेवून पुढे बोलू लागला,”काःई वेळ असाच शाम्ततेत गेला.अचानक वहिनीने ंआझ्याकडे रोखुण पाहिले आणि एकदं थम्ड आआजात बोलली,”भावजी,ंआझे ऎका,किती दिवस आपल्य़ा ःआताला त्रास देणार आःआत?” वहिनीच्य़ा बोलण्य़ाचा अर्थ लआत यायला मला थोडा वेळ लागला आणि जेम्व्हा तो लआत आला तेम्व्हा तर ंआझी बोलतीच बम्द झाली. मी चाचरत म्हणालो”वहिनी ह ह ह हे काय बोलतेयेस तू” ती तश्य़ाच रोखलेल्य़ा नजरेने म्हणाली,”मी खरे तेच बोलते आहे.उगी अडाण्य़ाचे सोम्ग घेवू नका.मला सगळे माहीत आहे.” य़ाचा अर्थ साफ होता.तिने मला मुट्टी ंआरताना पहिले होते. बाप रे आता ंआझी धडगत नव्हती.मी ंआन खाली घातली.आता ंआझ्य़ाकडे बोलण्य़ासारखॆ काःई नव्हते.वहिनीच्या नजरेतून मी उतरलो असणार य़ाची मला खात्री होती.”
राजूची कहाणी खुपच इन्टरेस्टीम्ग होवू लागली होती.आता कःआणीने नवीन वळण घेतले होते.मी त्याला पुढे बोलण्य़ास खुणावले आणि तो परत बोलू लागला.
“काःई काळ असाच शाम्ततेत गेला.अचानक ंआझ्य़ा हनुवटीवर झालेल्य़ा नाजूक बोटाम्च्य़ा स्पर्शाने मी भानावर आलो.वहिनीने ंआझ्य़ा हनुवटीला धरून ंआझा चेहेरा वर केला,तिची नजर रोखलेलीच होती.”अशी खाली मान घालायची गरज नाःई.तुंःईःई शेवटी ंआणूसच आहात.तुंअची गरज मी समजू शकते.पण ंआझे म्हणणे एवढेच आहे कि ःई गरज अनॆसर्गिक मार्गाने पुर्ण करू नका.” तिच्या बोलण्य़ाने मला थोडा धीर आला आणि मी म्हणालो,”पण वहिनी ंआझ्य़ा कडे दुसरा काय मार्ग आहे याच्य़ाशिवाय़?आणि य़ात अनॆसर्गिक काय़ आहे?जवळ्पास सगळिच मुले वय़ात आल्य़ानम्तर हे करतातच.” वहिनी म्हणाली,”ते मला ंआहित आहे.म्हणुन तर मी तुंहाला लग्न करण्य़ाचा आग्रः करत होते.स्त्री आणि पुरूषच या बाबतीत एक दुस~य़ाचे पुर्ण समाधान करू शकतात.” वहिनी अगदी स्पष्ट बोलत होती.त्या दोन पोरीम्ना झवल्य़ामुळे झवण्य़ाची मजा मुट्टी मधे येत नाःई हे मलाःई ंआःईत होते पण झवण्य़ासाठी कोण भेटणार म्हणुन दुधाची तहान ताकावर भागआवी लागत होती.आता ही अडचण वहीनीला साम्गायला जावे तर ती परत लग्नाचे बोलणार.आणि इतक्या लवकर लग्न करणे तर शक्य़ नव्हते.
मी धीटपणे तिला म्हणालो,”हे बघ वहिनी,तू कितीही म्हणालीस तरी मी आताच लग्न करणार नाःई.” “मग असेच ःआताने करत राहणार का?” “तुला हे आवडत नसेल तर मी सोडुन देतो पण पुनःआ लग्नाचा आग्रः करू नकोस.” य़ावर ती चपापली,”म्हणजे,तुंःई आपल्य़ा भावना दाबून टाकणार?य़ाचा तुमच्य़ा तब्येतीवर परीणाम होईल हे ंआःईत आहे ना तुंःआला?” “काय व्हायचे ते होऊ दे.तुला हे आवडत नाःई ना?मग बम्द.” “शरीराच्य़ा भावना दाबणॆ फार आईट असते हो भावजी.ःई आग दिवस रात्र ंआणसाला जाळत असते.तुंहाला अजूण अनुभव नाःई.” “पण वहिनी तुला कसे माःईत ग?” य़ावर वहिनी एकदम गोम्धळली.आपण नकॊ ते बोलून गेलो याची तिला जाणिव झाली.पण तरीही ती म्हणाली,”भावजी,तुंःआला बोलू नये ,पण बोलते,जेम्व्हापासून तुमचे दादा बाहेरगावी गेले आहेत ना,तेम्व्हापासून ही शरीराची भुक अपुरीच राहत आहे.सुरूवातीला मी कसेतरी सहन केले हो,पण आता सहन होत नाःई बघा.”
वहिनीच्य़ा साफ साफ बोलण्य़ामुळे मी आश्चर्यचकीत झालो.पण तिचॆ म्हणणॆःई खरेच होते.लग्न झाल्य़ापासून फ़क्त ५-६ महिन्यातच तिला नव~य़ाचा विरः सोसाआ लागत होता.तिने आत्तापर्यम्त स्वत:वर ताबा ठेवला होता ःई तिची कमालच होती.मी तिचे साम्त्वन करू लागलो,”वहिनी,अग काःई महिन्य़ाम्चा तर प्रश्न आहे.दादा तुला सोबत घेवून जाणारच आहे ना?” ” ते नेतील तेम्व्हा नेतील,पण तो पर्यम्त मी कशी सहन करू?तु च साम्ग?” य़ावर मी काय बोलणार?मी गप्प बसलो. मला गप्प बघून वहिनी परत बोलली,”भावजी असे गप्प का बसलात?काःईतरी बोला ना.” मी म्हणालो,”अग वहिनी मला तर काःई सुचतच नाही बघ.पण वहिनी तुही ंआझ्य़ासारखी आपल्य़ा ःआताने शरीराची भुक भागवत असशीलच ना?बायका सुद्धा हस्तमॆथुन करतात असे मी ऎकले आहे.” “तुंःआला बरीच ंआःईती दिसते या बाबतीत.खरे साम्गू का?मी तोही प्रयत्न करून पाहिला आहे पण झवून घेण्य़ाची भरपूर मजा घेतल्य़ामुळे मला त्य़ात कधीच मजा आली नाःई म्हणुन मी तो नाद सोडून दिला आहे.” वहिनी मनातले बोलत होती.” हे बघा भावजी तुंहाला काःई सुचत नसेल तर मला जे सुचले आहे ते तुंहाला मी साम्गू का?बघा तुंहाला पटले तर.”
आता ःई आणखी काय बोलणार आहे असा ंआझ्य़ा मनात विचार आला आणि मी म्हणालो,”वहिनी तुझ्य़ा मनात काय आहे ते अनमान न करता साम्ग.मी काःई परका नाःई.” ती म्हणाली,”ठिक आहे साम्गते.तुंहाला पटले तर चाम्गलेच आहे नाःईतर ःआ विषय आपण इतेच सोडून देवू.” आणि ती पुढे म्हणाली,”भावजी मलाःई गरज आहे आनी तुंःआला पण गरज आहे,मग आपण दोघाम्नीच एकमेकाम्ची गरज भागवली तर?” वहिनीने अगदी सरळ शब्दात मला आ~म्फर दिली होती.
मी तिच्य़ाकडे पाहिले.ती ंआझ्य़ाकडे रोखून पाहत होती.तिच्य़ा नजरेत एक वेगळीच चमक होती.तिचा चेहेरा लाल झाला होता.नाकपुडय़ा आणि ओठ थरथरत होते.उर धपापत होता.ती आपला पदर दोनःई ःआतात धरून पदराशी चाळा करत होती.तिच्य़ा चेहे~य़ावर ंआझ्य़ा प्रतिक्रियेबद्दलची य़ाकुळता दिसत होती.ंआझी अवस्था काःई वेगळी नव्हती.तिचॆ शब्द अजूनही ंआझ्य़ा कानात घुमत होते.ंआझ्य़ा सर्वाम्गात एक वेगळीच नशा दॊडत होती.पण ंआझा लवडा मात्र मनातल्य़ा टेन्शन मुळे अजूनःई ताठ झाला नव्हता.
मला तिची आँफर आवडली होती.पण त्य़ाच्बरोबर हे अनॆतिक आहे ःई भावना सुद्धा मनात येत होती.शेवटी न राहवून मी तिला म्हणालो,”पण वहिनी असे करणे म्हणजे आईट नाही का?आणि ःई दादाची सुद्धा फसवणूक ठरेल.” वहिनी ताडकन म्हणाली,”त्यात कसली आली आहे फसवणुक?उलट मला एकटीला सोडुन त्याम्नीच ंआझी फसवणूक केली आहे.आणि आईटाचे म्हणत असशील तर यापेआःई आईट घडू शकते.”
“म्हणजे?मी समजलो नाःई.”मी प्रश्नार्थक चेहेरा करून विचारले. “हे बघा भावजी,तुंःआला खरम आटणार नाःई,पण आजकाल ंआंअम्जीची (म्हणजे ंआझ्य़ा वडिलाम्ची ) ंआझ्य़ावर वाईट नजर आहे.ते ंआझ्य़ावर अगदी टपून बसले आहेत.” मला तर एकदम धक्काच बसला.मी थोडयाश्य़ा चढय़ा आआजातच विचारले,”वहिनी तू हे काय बोलतेस ते तुला तरी कळतेय का?” “मी तुंःआला आधीच म्हणाले होते कि ःई गोष्ट तुमच्य़ा गळ्य़ाखाली नाःई उतरणार म्हणून.पण तुंअची शप्पथ घेवून साम्गते,हे अगदी खरे आहे.”
वहिनीने एक दिर्घ शआस घेतला आणि ती म्हणाली,”तुंःई तर पाःअताच आहत ना कि आजकाल ंआंअम्जी शेतात न जाता घरीच बसतात ते.आजकाल तर ते ंआझ्य़ाशी खुपच लघळपणाने वागत आहेत.कित्येकदा त्याम्नी मला ईशा~य़ाने आणि सुचक बोलून आंअम्त्रण दिले आहे.त्याम्चे पाय चेपत असताना धोतर वर सरकावून वरपर्यम्त चेपायला साम्गतात.ंआझ्य़ाकडे टवकारून पाहत असतात.दोन-तिनदा तर चुकून लागल्य़ासारखे दाखवून त्याम्नी ंआझ्य़ा छातीला आणि पाठीमागे हात सुद्धा लावला आहे.”
वहिनीचे बोलणे ऎकून मला अचम्बाच आटला.पण ती खरे बोलत होती याबद्दल ंआझी खात्री होती.ंआझ्य़ा वडीलाम्च्य़ा आगण्य़ातला बदल ंआझ्य़ाःई लआत आला होता पण ते य़ा थरापर्यम्त गेले असतील असे मला आटले नव्हते.तसे ते रम्गेल्च होते.त्याम्नी आतापर्यम्त ब~य़ाच बायाम्ना नादी लावले होतॆ.पण म्हणून प्रत्य आपल्य़ा सुनेवरच असली आईट नजर ठेवणे म्हणजे अतीच होते.मी गप्प बसून तिचे बोलणे ऎकू लागलो.”आज ना उदय़ा ते मला फशी पाडण्य़ाचा प्रयत्न करणारच.आणि समजा ंआझाःई तोल गेला तर? त्याम्च्य़ा नाःई पण आणखी कोणा परक्य़ा पुरूषाच्य़ा नादी लागले तर?ते तर याच्य़ाःई पेआ आईट होईल कि नाःई तुंःईच साम्गा बरम?मग त्याच्य़ापेआ हे कमी आईट केलेले बरे ना? तुंःई तर ंआझे दीर आहात.आणि दीर-वहिनीचा एकमेकाम्वर हक्क असतोच.”
वहिनीचा युक्तीवाद बिनतोड होता.तिने एखादय़ा कसलेल्य़ा वकीला प्रमाणे मुद्दे ंआम्डले होते.तिचे विचार मला पुरेपुर पटले होते.ंआझ्य़ा मनातली दुविधा सम्पली होती.मी धीर करून तिचा एक हात ंआझ्य़ा ःआतात घेवून कुरआळत म्हणालो,”म्हणजे आपण जे करणार आहोत त्यात काही गॆ नाही,हो ना वहिनी?” ंआझे हे बोलणे ऎकून आतापर्यम्त निर्भीडपणे बोलणारी ंआझी लाडकी मम्जूळा वहिनी एकदम झक्कासपॆकी लाजली.आपल्य़ा ंआदक ओठाम्चा चम्बू करीत तिने चक्क मुरकाच मारला आणि ंआझ्य़ाकडे मादक नजरेने पाहू लागली. ःआय़्य़्य़्य़्य़्य़्य़्य़्य़ क्य़ा बात थी.मी तर एकदं खल्लासच झालो.
तिची असली अदा मी पहिल्य़ाम्दाच पाहत होतो.तिच्या त्या लाजण्य़ावर फिदा होवून मी तिचा ःआत धरून तिला जवळ ओढले आणि आवेगाने तिच्य़ा थरथरणा~य़ा गरमागरम ओठाम्वर ंआझे ओठ दाबले आणि अधाश्य़ासारखे तिचे चुम्बन घेवू लागलो. ती सुद्धा आवेगाने प्रतिसाद देत होती.आयुष्य़ात पहिल्य़ाम्दाच मला एखादय़ा स्त्रीच्य़ा चुम्बनाची ईतकी विलअण मजा येत होती.मी तिच्य़ा रसरशीत ओठाम्चे मन्सोक्त रसपान केले. थोडयाच वेळात चुम्बनाचा भर ओसरला आणि वहिनीने ंआझ्य़ा मिठीतून सुटका करून घेतली आणि म्हणाली,”भावजी,आज इतकेच पुरे.कोणीःई येवू शकते.पुनःआ कधीतर सम्धी साधून मनसोक्त आनम्द घेवू.” तिच्य़ा या बोलण्य़ाने मी हिरमुसला झालो पण तिचे म्हणणे खरेच होते.वडील आणि आई कधीही येवू शकले असते.मी मनाला आवर घातला.वहिनी कपडे निट करून कामाला लागली आणि मी काही अणापुर्वीच घेतलेल्या सुखाची आठवण घोळवत बसलो.”
राजू बोलता बोलता थाम्बला होता.मी त्य़ाला म्हणाले,”बस्स?एवढेच?” तो बोलला,”नाःई हो म~म्डं,खरी मजा तर पुढेच आहे.मी तुंहाला सगळे साम्गणारच आहे.मी आणि वहिनीने त्यानम्तर वडिलाम्ना कटवून भरपूर मजा केली.” “मग साम्ग ना लवकर.मला दम निघत नाःई आता.” “म~म्डं अश्य़ा उतावळ्य़ा होवू नका.मी हळू हळू सर्व साम्गणार आहे” तो सावरून बसला आणि त्याची कःआणी सुरू झाली.
“अःइनी निघून गेल्य़ानम्तर मी सम्धी कशी साधायची याबद्दल विचार करू लागलो.वडिल घरीच असल्य़ामुळे घरी तर ते जमणार नव्हते.काःई वेळ विचार केल्य़ानम्तर मला एक आईडिय़ा सुचली.शेतात हे काम जमू शकत होते.मी एक प्ल~म्न बनवला आणि वहिनीला ःआक मारून तिला तो प्ल~म्न समजावला.तिलाःई ते पटले.ंआझ्य़ा योजनेनुसार मी रात्री आईला साम्गितले कि उदय़ापासून मी शेतात जाईन आणि वहिनी सुद्धा ंआझ्य़ाबरोबर येईल.आईने घरचे कां करावे आणि तिला वडिलाम्कडेःई ल देता येईल.आईने लगेच होकार दिला.तिलाःई बाबाम्ची काळजी वाटतच होती.
दुस~य़ा दिवशी मी सकाळी लवकर ऊठून शेताकडे गेलो.जाताना वहिनीला साम्गितले कि तू नम्तर ंआझे जेवण घेवून शेताकडे ये.तिने होकार दिला.मी शेतावर जावून गडयाला भेटलो आणि शेतात काय काय काम चालले आहे त्याची ंआहिती घेतली.गडयाचे ना महादू होते.तो आणि तिची बायको सुम्दरा दोघेजण तिथे राहत होते.त्याम्च्य़ासाठी तिथे एक दोन खोल्य़ाम्चे झोपडीवजा घर बाम्धलेले होते.मी गेलो त्यावेळी ते ऊसाला पाणी सोडण्य़ाचे कां करत होते.पाच एकरात ऊस लावलेला होता.ऊरलेल्य़ा तीन-साडेतीन एकरात जआरी आणि इतर काही भाज्या वगॆरे लावलेल्य़ा होत्य़ा.तसे तिथे सध्या काःई विशेष कां नव्हते.महादूचे दोन वर्षाम्पुर्वीच लग्न झालेले होते.त्याची बायको सुम्दरा ःई दिसायाला एकदं काळीभोर होती पण चाम्गली रेखीव होती.तिचे नाक,डोळे आणि चेहेरा आकर्षक होता.शरीरयष्टीःई बाम्धेसुद होती.पण आता वहिनीशी सुत जमल्य़ामुळे मला तिच्य़ात जास्त रस नव्हता.
थोडया वेळाने वहिनी जॆवण घेवून आली.तिने एक साधी साडी नेसली होती.वहिनीला सोबत घेवून सम्पुर्ण शेतात चक्कर टाकली.चोहोबाजूम्नी चाम्गले निरीअण केले.शेतात जाण्यासाठी जिथून पायवाट ःओती तिच्य़ा विरूद्ध दिशेला एक मोठा कोरडा ओढा होता.एका बाजूला ंआळरान होते आणि दुस~य़ा बाजूला एकाचे शेत होते.दोघाम्च्य़ा मधे तारेचे कुम्पण होतॆ आणि आम्ब्य़ाची झाडे होती.शेता जाणारी पायआटःई गाडी रस्त्यापासून बरीच आत होती.शेतातल्य़ा घरापासून रस्त्य़ावरून येणारे माणुस लाम्बूनच सहज दिसायचे.एकम्दरीत ती जागा एकदं सुरइत आणि एकाम्तातली होती.तिथे फक्त मःआदू आणि त्य़ाच्य़ा बायकोची अडचण होती.थोडा विचार केल्यानम्तर त्या अडचणीवर मला एक तोड सापडली.पण त्य़ासाठी मला २-३ दिवस कळ सोसावी लागणार होती.पहिला आणि दुसरा दिवस आंःई दोघाम्नी नुसते चुम्बन आणि दाबादाबी वरच भागवला.
तिस~य़ा दिवशी मी महादूला फवारणीची ऒषधे आणण्य़ाचे निमित्त करून शहरात जाण्य़ासाठी साम्गितले.तो जाण्य़ासाठी तयार झाला तशी मी त्य़ाच्य़ा ःआतात आणखी एक पन्नासाची नोट ठेवली आणि त्याला म्हणालो,”सुम्दराला बी घेवून जा सोबत.सिनेमा दाखव तिला एखादा चाम्गला.” य़ावर गडी एकदं खुष झाला.सुम्दरा जेम्व्हा त्य़ाने हे साम्गितले तेम्व्हा ती खुषीत येउन कपडे बदलून आली आणि दोघे जण बॆलगाडीत बसून निघुन गेले.ते दोघे आता सम्ध्य़ाकाळ पर्यम्त येणार नव्हते.दुसरे कोणीःई येण्य़ाची शक्य़ता नव्हती.आता मला आणि ंआझ्य़ा मम्जुळा वहिनीला धिम्गाणा घालण्य़ासाठी रान मोकळे होते.
मग मात्र आंःई दोघेही अजिबात वेळ न दवडता घरात घुसलो.आतल्य़ा खोलीत एक बाज होता.पण बाजेवर व्यवस्थीत करता येणार नव्हते.मी थोडी शॊधाशोध केली आणि मला वळचणीला एक गुम्डाळून ठेवलेली जुनी गादी सापडली.मी ती गादी बाजेवर अम्थरली.आता आमच्य़ासाठी छानपॆकी बिछाना तयार झाला होता.मी पटकन ंआझा सदरा आणि पायजामा काढला आणि बाजेवर बसून वहिनीला ओढून ंआझ्य़ा माम्डीवर बसवले.
मी तिच्य़ा दोन्ही बाजूम्नी हात घालून तिच्या उरोजाम्वर दाबले.ब्लाउझ वरून सुद्धा तिच्य़ा उरोजाम्चा भरदारपणा आणि ताठरपणा मला जाणवला.नजरेने बघण्य़ात आणि ःआत लावून बघण्य़ात खुप फरक होता.मी ंआझ्य़ा तापलेल्य़ा ओठाम्नी तिच्य़ा खाम्दय़ावर,कानावर आणि गालावर चुम्बने घेवू लागलो.दोनःई ःआताम्नी तिची दोनःई थाने पोलक्य़ाच्य़ा वरूनच कुरवाळू लागलो.वहिनी गरम सुस्कारे सोडू लागली.मी तिच्य़ा कानात कुजबुजलो,”ए वहिनी, आज ब्रेसिअर घातली नाहीस ग?” ती सुस्कारे सोडत सोडतच म्हणाली,”तुमचे काम सोपे व्हावे म्हणून नाही घातली.चड्डीसुद्धा नाःई घातली मी आज.” “खरम्च वहिनी?मला दाखव ना?” “तुंःईच बघा ना भावजी.”
मी एक हात तिच्या ंआम्डीवर ठेवून तिने खरम्च चड्डी घातली आहे कि नाःई ते चाचपून बघू लागलो. “असम वरून काय़ कळणार भावजी?” “मग साडी वर करून बघू का वहिनी?” वहिनी लाजतच म्हणाली,”हम अ अ” मग काय मी तिच्य़ा साडीच्य़ा फा~म्लला ःआत घातला आणि साडी अर करू लागलो.साडी वर करताना मला तिच्य़ा चिकण्य़ा ंआम्डयाम्चा मुलायम स्पर्श होत होता.मी तसाच हात आणखी वर सरकावला.तिने दोन्ही माम्डया आवळुन घेतल्य़ा होत्य़ा.ंआझ्य़ा बोटाम्ना तिच्य़ा पुच्चीवरच्य़ा केसाम्चा स्पर्श झाला व मी तिच्या केसाम्शी खेळू लागलो.तिच्या आवळलेल्य़ा ंआम्डयातुन पुच्चीत बोटे घालण्य़ाचा प्रयत्न करू लागलो.वहिनी आपल्य़ा ंआम्डया आणखीनच आवळत म्हणाली,”हम,हम,भावजी,काय़ करताय़ हे? मी तुंहाला फक्त चड्डी आहे कि नाःई एवढेच पाःआयला साम्गितले होते.आता पटली ना तुमची खात्री?मग काढा बघू तुमचा हात तेथून.”
“अग वहिनी पण मला तुझ्य़ा चड्डीच्य़ा दोरया लागताहेत ना बोटाम्ना. “बावळटच आहेस.त्या काःई चड्डीच्य़ा दोरय़ा नाःईत.ते तर माझे……..” तिने वाक्य़ अर्ध्य़ातच तोडले. “बोल ना ग वहिनी ते काय आहेत?” “असे विचारत आहेस जसे काय तुला ंआःईतच नाःई.” “पण वहिनी मला तुझ्य़ा तोम्डून ऎकायचे आहे.पाःईजे तर ंआझ्य़ा कानात साम्ग.” असे म्हणून मी ंआझा एक कान तिच्य़ा ओठाम्जवळ नेला. “ते ंआझे‘झा टे’ आहेत” ती ंआझ्य़ा कानात कुजबुजली.वहिनीच्या तोम्डून झाटे ःआ शब्द ऎकून मी तर खुपच उत्तेजीत झालो.च्या आयला बरीच पोचलेली दिसते. “वहिनी तुला बरीच माहिती दिसते.कोणी शिकवले तुला हे?” “दुसरे कोण शिकवणार तुमच्य़ा रम्गेल दादाशिवाय?” “आय़ला वहिनी दादा बराच रम्गेल दिसतो.आणखी काय काय शिकवले आहे तुला?”
आजू आता चाम्गलाच रम्गात येत होता.त्याची भाषाःई आता शिवराळ होत चालली होती.मलापण आता जास्त मजा य़ायला लागली होती.मी उत्सुक्तेने ऎकू लागले.
तो पुढे बोलू लागला,”ंआझ्य़ा य़ा प्रश्नावर वहिनी अगोदर तर लाजली पण परत बोलू लागली” “अहो खुप काःई शिकवले आहे.सर्व अवयवाम्ची नावे,घाणेरडी वाक्ये,अनेक नवीन नवीन प्रकार.” “वाव,वहिनी मला शिकव ना हे सर्व.” “भावजी तुंःआला कशाला शिकवायला पाहिजे?तुंही तर दादा पेआःई पुढे गेलेले आःआत.” “नाःई ग वहिनी,मला काःईच ंआःईती नाही यातले.” “मला साम्गू नका.तुंःई आपल्य़ा हातने करत असता तेम्व्हा काय काय घाणेरडे बोलत असता ते ऎकले आहे मी.एकाःई नटीला सोडले नाःई आहे तुंही.आणि माझ्य़ाबद्दल ःई ‘तसले’ बोलता तुंही हे ःई मला ठाऊक आहे बर का.” च्य़ायला वहिनीला सर्व काःई ठाऊक होते तर पण सालीने कधी कळू दिले नाःई.मी तिला आपल्य़ा मिठीत दाबत तिच्या कानात कुजबुजलो,”ये वहिनी, अजून काय़ काय ठाऊक आहे ग तुला?” “तुंःई काःई कोरे रहिला नाःईत.लग्नानम्तर करायचे ते आधीच करून बसला आःआत त्य़ा दोन पोरीम्बरोबर.मला ठाऊक आहे सगळे.” “तुंःआला काय आटले कुणाला कळणार नाःई?तुमच्य़ा दादानेच साम्गितले मला हे.”
मी तर उडालोच.”च्य़ायला वहिनी ,दादा तुला असल्य़ा गोष्टी साम्गतो?” “भावजी एकदा हे रम्गात आले कि सगळे साम्गतात.ंआंअम्जी नी ही कोणत्य़ा कोणत्य़ा बायकाम्ना नादी लावले आहे तेही त्याम्नी मला साम्गितले आहे.त्याम्नी सुद्धा काःई कमी चाळे केले नाःईत.सासूबाईम्ना सुद्धा हे सर्व ठाऊक आहे पण ंआंअम्जी त्य़ाम्ना काःई कमी पडु देत नाःईत म्हणुन गप्प बसतात.तुमचे सर्व खानदानच रम्गेल आहे.” हे ऎकून तर मी चाटच पडलो.पण आता तिला माहितच आहे तर ऊगीच आडपडदा कशाला बाळगायचा असे ठरवून मी तिला म्हणालॊ,”वहिनी तुही काःई कमी रम्गेल नाःईस.चान्स मिळाला की ंअला बरोबर जाळ्यात ओढलेस बघ.आणि तू इतकी मस्त आहेस कि लग्ना आधी तू कोरी राहिली असशील हे मला खरे वाटत नाःई बघ.” असे बोलून मी तिचा करकचून मुका घेतला.ती ंआझ्य़ा मिठितून सुटण्य़ाची निष्फळ धडपड करत लटक्य़ा रागाने म्हणाली,”भावजी हे काय बोलताय तुंही?तुमच्य़ा जिभेला काःई ःआड?” मी तिची हनुवटी धरून तिचे तोम्ड वर उचलले आणि तिच्य़ा डोळ्य़ात बघत म्हणालो,”ये,अशी रागावू नकोस.मला सहज तसे वाटले म्हणुन मी विचारले.राग ंआनू नकोस हम.पण मी कुणाला सुद्धा साम्गणार नाःई.”
ती खुदकन हसली आणि म्हणाली,”भावजी,तुंःई म्हणजे अस्से आःआत ना.तुंअच्य़ापासून काही लपवून ठेवणे अवघडच आहे बघा.” मी आश्चर्याने विचारले,”म्हणजे मला जे आटले होते ते खरेच आहे?आणि दादाला हे ठाऊक आहे?” ’त्याम्ना कशाला साम्गेन मी?आणि मी काःई तुंहा लोकाम्सारखी लाज सोडली नव्हती काःई.फक्त वरवरची गम्मत केली होती एक दोनदा.” “आयला वहिनी, खरच?कोण होता ग तो भाग्यवान?” “होता ंआझा एक मामेभाऊ.” “काय काय़ केले ग त्याने तुला?असा मुका घेतला का तुझा?”मी खरोखरच तिचा मुका घेत म्हणालो आणि तिचे स्तन दाबत म्हणालो,”आणि तुझ्य़ा या गुबगुबीत कबुतराम्ना गोम्जारले का?” ती लाजतच म्हणाली,”त्य़ावेळेस काःई एवढे मोठे नव्हते काःई.नम्तर तुमच्य़ा दादाने दाबून दाबून मोठे केले आहेत.”
मी आता उत्तेजीत होवून म्हणालो,”आणखी काय काय केले ग?कि वरवरची गम्मत म्हणजे फक्त ‘वरवरच’केले?खाली काःई केले नाही का?” य़ावर ती ंआझा एक ःआत आपल्य़ा दोनःई ंआम्डयाच्य़ा मधोमध ठेवत म्हणाली,”इथेही ःआत लावला होता त्याने पण तो परकराच्य़ा आतुनच फक्त.मी काःई त्याला दाखवली नाःई आणि पुढेही काही करू दिले नाही.नम्तर त्याचे लग्न झाले आणि ते अर्व थाम्बले.” “तुला मजा आली असेल नाःई?” “तशी थोडी आली पण त्यावेळेला यातले जास्त काःई कळत नव्हते शिवाय भीतीही आटत होतीच.मी काःई तुमच्य़ासारखी बिनधास्त नव्हते.” तिने बोलता बोलता टोमणा मारला.मी ःई काःई कमी नव्हतो.”मग आता कशी झालीस बिनधास्त?”
ती पटकन म्हणाली,”आताची गोष्ट वेगळी आहे.तुमच्य़ा दादाने मला य़ाची चटक लावली आहे आणि स्वता: मला एकटीला सोडुन गेले आहेत.आपण दोघाम्नी बाहेर शेण खाण्य़ापेआ तर हे चाम्गले नाही का?” “हे मात्र बरोबर बोललीस हम वहिनी.तू कित्ती कित्ती ‘शहाणी’आहेस ग.आणि दादा चे तर ंआझ्य़ावर किती उपकार आहेत.तो तुला एकटीला सोडुन गेला म्हणून तर मला हा चान्स मिळाला.तू रागावणार नसशील तर एक गोष्ट साम्गू?” “अरे मी तुझ्य़ावर कशी रागावेन बरम?तू तर ंआझा लाडका दीर आहेस.बोल काय बोलायचे आहे ते.” “वहिनी,तू ज्या दिवशी य़ा घरात पाऊल ठेवलेस ना,त्य़ा दिवशीच मी तुझ्य़ावर भाळलो होतो.मला दादाच्य़ा भाग्य़ाचा खुप हेवा वाटला होता.दिसायला सुमार असून सुद्धा साल्य़ाला काय मस्त बायको मिळाली आहे असा विचार मनात य़ायचा.तशी मी त्या दोन पोरीम्बरोबर मजा मारली होती पण तुझ्य़ापुढे त्या दोघी म्हणजे अगदीच कस्पट होत्य़ा.मी नेहमी तुझ्य़ा जवळ जवळ राःआण्य़ाचा प्रयत्न करत असायचो तुला तर ंआहितच आहे.नजरेनेच तुझ्य़ा भरगच्च शरीराचे मोजमाप घ्य़ायचो आणि तुला आठवून तुझ्य़ावर मुट्ट्य़ा मारायचो.तुझी मदमस्त चाल,मधाळ बोलणे याम्ची ंआझ्य़ावर जणु मोहिनीच पडली होती.मी कित्येकदा तुझ्य़ा खोलीच्य़ा बाहेर रात्री ऊभे राहून तू दादाबरोबर मजा लुटत असताना तुझे हुम्कार,सुसकारे आणि विव्हळणे ऎकून तॄप्त झालो आहे हे तुला कदाचित माहित नसेल.तू अशी प्रत्यआत मला भेटशील असे मला स्वप्नातःई वाटले नव्हते.” मी आवेगाने बोलत होतो आणि ती ऎकत होती.
ंआझे बोलणे ऎकून ती भावनावेगाने म्हणाली,”भावजी,खरे साम्गायचे तर तुंःई सुद्धा मला खुप खुप आवडता.तुमचे मर्दानी रुप,लाघई बोलणे,ंआझ्य़ाशी प्रेमळ्पणाने वागणे हे सर्व मला खुप खुप आवडते.तुंःई कधी कधी मुट्ट्य़ा ंआरताना ंआझॆ नाव घ्य़ायचा तेम्व्हा तर मी भलतीच उत्तेजीत ःआयचे.तुमचा तो जोश आणि आवेग बघुन ंआझे अम्ग अम्ग पेटायचे आणि त्य़ा दिवशी मला तुमच्य़ा दादा सोबत रोजच्य़ा पेआही जास्त मजा य़ायची.त्याम्नाही कळायचे नाःई कि ःई आज अशी काय़ करतेय ती पण त्याम्नाःई ंआझ्य़ा त्य़ा प्रतिसादामुळे भलतीच मजा य़ायची आणि ते ंआझ्य़ावर त्वेषाने तुटुन पडायचे.त्याम्च्य़ा जागी मला तुमचा चेहेरा दिसायचा आणि मी त्याम्चे पटापट मुके घ्य़ायची.दोन तीन वेळेस तर शेवटच्य़ा अणी ंआझ्य़ा तोम्डातून तुमचे नाव निघाले होतॆ पण मी ‘राजा’च्य़ा ऎवजी लाडाने ‘राजू’ असे निघाले असेल म्हणून वेळ मारून नेली.” हे बोलत असताना ती मिस्किलपणे हसत होती.
वहिनीच्य़ा तोम्डून ंआझी ःई तारीफ ऎकून मी एकदं खुष झालो.”वहिनी ,मी तुला एवढा आवडत होतो पण तू मला कधी कळू देखील दिले नाहीस हम.” “तुमच्य़ा दादाची भीती होती ना.आणि तुमचा दादा मला भरभरून हे सुख देत होता त्यामुळे मी तुमच्य़ा बद्दल तसला कधी विचारच केला नाःई बघ.” “अस्स होय,आता दादा नाही म्हणुन ह्य़ा गरीबाची आठवण आली का? जाऊ दे कसे का असेना दादा नसल्य़ामुळे का होईना मला ःआ चान्स मिळाला.”
वहिनी ंआझ्य़ा गालावर लाडीक चापट मारत म्हणाली,”मग आता नुसतेच बोलत राहणार कि मिळालेल्य़ा सम्धीचे सोने करणा भावजी.” “वहिनी,तुझ्य़ासारखी मदमस्त ज्वानीने बहरलेली आणि माजावर आलेली ललना ंआझ्य़ा ंआम्डीवर बसून मला खुल्लमखुल्ला आमम्त्रण देतेय आणि असली सोन्य़ासारखी सम्धी वाया घालवायला मी काय़ खुळा आहे का?पण ंआझी एक अट आःए.” “मी तर सम्पुर्णपणे तुमच्य़ा सआधीन झाले आहे.आता आणखी कसली मेली अट तुमची?” “हे बघ इथे तु मला भावजी नाही म्हणायचे.मला ‘राजू’म्हणायचे आणि अहो जाहो न म्हणता अरे तुरे बोलायचे,समजले?हम म्हण बघू आता.” मी ंआझा कान तिच्य़ा ओठाम्जवळ नेला. “रा जू”ती आपल्य़ा नाजूक थरथरणा~य़ा ओठाम्चा स्पर्श माझ्य़ा कानाला करत म्हणाली.तिचा आधीच मधाळ असलेला आवाज आता मादक झाला होता.तिचे शब्द ऎकून ंआझे कान तृप्त झाले.
तिने आपला चेहेरा वर केला आणि म्हणाली,”आणि तु काय मला वहिनीच म्हणणार होय?तु सुद्धा मला नावानेच हाक मारायची,समजले?हम म्हण बघू.”ती ंआझी नक्कल करत म्हणाली आणि तिने आपला कान ंआझ्या गरं ओठाम्जवळ आणला.मी थरथरत्य़ा आवाजात तिच्य़ा कानात कुजबुजलो,”‘मम जू ळा” बोलता बोलता मी तिच्य़ा कानाला ंआझ्य़ा गरं ओठाम्चे चटके देत होतो.ंआझे गरं श्वास तिच्य़ा कानात सोडत होतो.”स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स आहाआआआआःआ” ती सुसकारे सोडत म्हणाली,”किती प्रेमाने घेतलेस रे ंआझे नाव ंआझ्य़ा राजा.तुझ्या दादानेही कधी इतक्य़ा प्रेंआने घेतले नाःई ऎ.” “ंआझ्य़ा लाडक्य़ा मम्जूळे,नुसते नावच नाःई तर तुझे सर्व काःई मी प्रेमानेच घेणार आहे.” “ममममम,मी सुद्धा प्रेमाने देईन रे ंआझ्या राज्जा.मी देत जाईन तू घेत जा.” “हाय़ ंआझी मम्जूळा राणी,प्रेमाने दे पण जरा चावट चावट बोल ना ग म्हणजे मजा येईल.”
“मला नाःई बोलता येत तुझ्य़ासारखे चावट.” “का ग?दादाने शिकवले नाःई का?त्याच्य़ाशी तर अगदी गुलूगुलू बोलतेस की.तुंही दोघे किती घाण घाण बोलता मला माहीत आहे.” “तुझा दादा आहेच तसला.मला जबरदस्तीने बोलाय़ला लावतो सगळे.आणि तु ःई काःई कमी नाःईस.मुट्ट्य़ा मारताना किती घाणेरडे बोलत असतोस.मला चिकणी,फाकडू,मस्त माल असे काःई काःई बोलत असतोस ना.” “मग मी काय खॊटे बोलतो का ग?तू आहेसच तशी चिकणी.एकदं कम्डा माल आहेस बघ तू.तुला पाहून कुण्य़ाःई पुरूषाचा दाम्डा ताठ होईल.तुझ्य़ा सास~य़ाचा होतोच की ताठ.म्हणुन तर दादा तुला झवल्य़ाशिवाय एक दिवसही सोडत नाःई.मी ःई त्याच्य़ा जागी असतो तर तेच केले असते.तुझ्य़ासारखी मुसमुसलेली बाई रोज अम्गाखाली घ्य़ायला मिळाल्य़ावर कोण सोडणार आहे ग?” “काय तोम्डाला येईल ते बोलत आहेस.तुझ्य़ा जिभेला हाड आहे कि नाःई?” मी तिच्य़ा पाठिवर हात फिरवत म्हणालॊ,”ंआझ्य़ा जिभेलाःई ःआड नाःई आणि तू ज्याच्य़ावर बसलीस ना त्यालाही ःआड नाःई बघ.” ंआझ्य़ा बोलण्य़ाचा रोख लआत येताच मम्जूळा वहिनी एकदं झक्कासपॆकी लाजली आणि तिने आपले डोके ंआझ्य़ा छातीवर टेकवले.मी तिचा पदर तिच्य़ा खाम्दय़ावरून खाली सरकावला आणि तिचे केस मोकळे करून तिच्य़ा केसाम्शी खेळत खेळत तिच्य़ा रेशमी केसाम्चा मादक सुगम्ध हुम्गू लागलो.तो मादक सुगम्ध मला उत्तेजीत करत होता.मम्जूळाःई आपलॆ मखमली ओठ ंआझ्य़ा छातीवर घासू लागली.तिचे ःआत ंआझ्य़ा पाठीवर आले होते आणि ंआझा सदरा वर सरकावून ती आपली नाजूक बोटे ंआझ्य़ा पाठीवर फिरवत होती.तिच्य़ा नाजूक स्पर्शाने मी शहारत होतो.ंआझ्य़ा तोम्डातूनही स्स्स्स्स्स्स्स आःआःआआआआआआआ असे सुस्कारे निघु
लागले.मला आता सहन होत नव्हते.तिचा तो मदमस्त स्पर्श मला ंआझ्य़ा सम्पुर्ण पाठीवर हवा होता.मी तिला हळूच बाजूला सरकावली आणि सर्र्रकन ंआझा सदआ अम्गातून काढून टाकला.ंआझी भरदार केसाळ छाती बघून ती उत्तेजीत झाली आणि आपल्या मुलायं ओठाम्नी ंआझ्य़ा केसाळ छातीवर पटापट मुके घेवू लागली.मी ःई आवेगाने ंआझे हात तिच्य़ा पाठीवर ठेवलॆ.ंआझी बोटे तिच्या गो~या माम्सल पाठीत रुतू लागली.तिच्य़ा आधीच टाईट असलेल्य़ा आणि आता उत्तेजनेने थाने ताठ झाल्य़ामुळॆ जास्तच गच्च झालेल्य़ा ब्लाउझ मधून आत शिरण्य़ाचा प्रयत्न करत होती.तिच्य़ा ब्लाउझ चा मला अडथळा होत होता म्हणून मी तिच्य़ा ब्लाऊज चे हुक सोडु लागलो.आत बआ नव्हतीच म्हणून ंआझे काम सोपे झाले होते.खालून ंआझा ताठलेला सोटा तिच्य़ा गचगचीत गाम्डीला ढुश्य़ा देत होता.
ंआझ्य़ा लवडय़ाचा स्पर्श जाणवून मम्जूळा म्हणाली,”राजू तुझा कोम्बडा मला खालून टोचा मारतोय.” “तुझ्य़ा सारखी मस्त कोम्बडी जवळ असल्य़ा वर ंआझा कोम्बडा टोचा ंआरणारच की ग.” मी ःई तिला चिडवत बोललो. ब्लाउज चे सगळे हुक निघाले होते.मी तिला दोनःई ःआत वर करायला लाउन तिचा ब्लाउज अम्गातून काढून टाकला आणि ईतके दिवस कधीतरी ओझरते दर्शन देणारी तिची गोम्डस कबुतरे डॊलात माना काढून ंआझ्य़ा पुढे थरथरत ऊभी राःईली.ंआझ्य़ा अम्दाजा पेआःई सुडॊल आणि गुबगुबीत होते तिचे स्तन.अगदी लुशलुशीत आणि गोरे गोरे.ईवल्य़ाश्य़ा तपकिरी बोम्डय़ामुळे त्याम्चे सॊम्दर्य जास्ताच खुलून दिसत होते.
च्य़ायला दादाला असली मस्त थाने रोज कुसकरायला आणि चुपायला मिळतात.मजा आहे बेट्य़ाची.ंअला दादाचा हेवा वाटत होता.”च्य़ायला मम्जूळा,दादा खुपच काळजी घेतो वाटते तुझ्या कबुतराम्ची.अजून सुद्धा एखादया नुकत्याच फकडलेल्य़ा पोरीसारखे कोवळे आणि गच्च आहेत.हात लावतो कि नाःई याम्ना कि नुसतीच बघुनच मजा घेतो.” मी मुद्दां तिला चिडवत म्हणालो. “नाःई रे,ंआझ्य़ा कबुतराम्ना कुरआळल्याशिवाय आणि चुपल्य़ाशिआय त्याम्ची गाडी पुढे सरकतच नाःई.पण ते सगळे एकदं हळुवार करतात.मला खुपदा जोरात दाबून घ्य़ावेसे वाटते पण ते दाबतच नाःईत.त्याम्ना भिती वाटते की ंआझ्य़ा स्तनाम्चा शेप बिघडेल म्हणुन अगदी ःअळुवार चोळतात पण आपली जीभ माझ्य़ा बोम्डय़ावरून अशी मस्त फिरवतात कि बस्स.अश्शी मजा येते की सहनच होत नाःई बघ.” “पण मम्जूळा,मी मात्र दाबणार बर का.आणि पुर्ण तोम्डात घेवून चुपणार.” “तुला हवे तस्से कर.मग तर झाले?” “पण खरच याम्चा शेप बिघडला तर दादाला शम्का येईल ना?” “मी साम्गेन त्याम्ना कि त्याम्चा हात बरेच दिवस न लागल्य़ामुळे असे झाले असेल.” “तू कित्ती हुश्शार आहेस ग ंआझ्य़ा मम्जूळे.” “मग?हुश्शार दिराची वहिनी आहे मी.” “आणि रम्गेल नव~य़ाची रम्गेल बायको पण आहेस की.” “तुमच्य़ा घरात तर सासूबाई सोडल्या तर सगळेच रम्गेल दिसतात.” “तुझ्य़ा सारखा टम्च माल जवळ असल्य़ाअर कोणीःई रम्गेल होईल ग ंआझ्य़ा मम्जूळे.”
असे म्हणुन मी वहिनीचे डोके दोन्ही ःआताम्नी दाबून धरले आणि तिच्या विलग झालेल्य़ा मादक ओठाम्वर ंआझे तापलेले ओठ दाबले आणि त्याम्ना कुस्करू लागलो.हाय्य्य्य्य्य किती मुलायं आणि उबदार ओठ होते तिचे आणि एकदं रसाळ.वहिनी सुद्धा आपल्य़ा ओठाम्ची ःआलचाल करून मस्तपॆकी प्रतिसाद देत होती.दोघेही एकमेकाम्च्य़ा ओठाम्वर अअरश: आक्रमण करत होतो.दोघाम्चे उष्ण श्वास चेहे~य़ाम्ला भिडत होते.तिची बोटे माझ्य़ा पाठीवर गच्च रुतली होती.दोघाम्चेही डोळे अर्धवट मिटलेले होते आणि दोघेही ते चुम्बनाचे सुख अनुभवत होतो.बरच वेळ तिच्य़ा ओठाम्चे रसपान केल्य़ानम्तर मी तिच्य़ा गोब~य़ा गालाम्कडे मोहरा वळवला.तिचे गाल,नाक,डोळे,कपाळ,कान,हनुवटी,गळा सगळीकडे ंआझ्य़ा ओल्य़ा ओठाम्चे चटके देवून तिला बेजार करून टाकले.वहिनी नुसती अम अम अम उ उम उम उम्म्म आआआःआःआआ स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स ःआयय्य्य्य्य अशी विव्हळत होती.अगोदरच सुन्दर असलेला तिचा चेहेरा अधीकच सेक्सी दिसत होता.गोरे गाल आणि नाकपुडय़ा आरक्त झाल्य़ा होत्य़ा.तश्य़ा आजवर मी अनेक सुम्दर बायका पाहिल्य़ा होत्य़ा.अनेक हिरोइन्स माझ्य़ा आवडत्या होत्या,पण असली कामातुर झालेली सुन्दर रमणी मी पहिल्य़ाम्दाच बघत होतो आणि तीःई इतक्य़ा जवळून.एकदं कम्डा माल दिसत होती साली.
मी एक हात तसाच तिच्य़ा डोक्य़ावर ठेवून दुसरा हात तिच्य़ा पाठीवर आणला आणि तिचे रेशमी केस बाजूला सारून तिची लुशलुशीत पाठ रगडू लागलो.तिच्य़ा नजूक कम्बरेचा अम्दाज घेवू लागलो.साडीच्य़ा आत जमेल तितका हात घालून तिचे नितम्ब चोळु लागलो.माझे ओठ आता तिच्य़ा गळ्य़ावरून खाली सरकत होते.मग मी तिचे दोनःई ःआत अलगद बाजूला करून तिच्य़ा बगलेत ंआझे ःआत दाबून तिच्य़ा छातीची चुम्बने घेवू लागलो.छाती ताणली गेल्य़ामुळे तिचे गोळे अजून ताठ झाले होते.बोम्डया देखील टाईट आणि टोकदार झाल्य़ा होत्य़ा.मी तिच्य़ा बगलेतून हात खाली सरकवत तिच्य़ा टम्च थानावर आणले आणि दोनःई कबुतराम्ना ंआझ्य़ा दोनःई तळव्य़ाम्त घेतले आणि हलकेच दाबले.वहिनी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स आःआआआआआआ असे चित्कारू लागली.आपल्य़ा दोनःई तळव्य़ाम्नी ंआझा चेहेरा प्रेमाने कुरवाळु लागली.मी ःई तिची चुम्बने घेत घेत तिचे स्तन दाबू लागलो.स्त्री चा स्पर्श इतका मुलायं असू शकतो हे मला त्य़ा दिवशी कळले.साला असला मऊ मऊ माल दादाला रोज कुसकरायला मिळत होता.मी रम्गात येवून तिच्य़ा थानाम्ची ंआलीश करू लागलो.दादाने आजपर्यम्त तिची थाने अशी दाबली नव्हती त्यामुळे तिला पण नविनच मजा येत होती.ती स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स हाय्य्य्य्य्य उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म दाब रे,आणखी जोरात दाब असे म्हणुन मला प्रोत्साहन देत होती.मी ंआझा दाब आणखी वाढवला.मधेच तिच्य़ा बोम्डया बोटाम्च्य़ा चिमटीत धरून ओढू लागलो.दाबून दाबून तिच्य़ा गो~य़ा थानाम्ना लाल लाल करून मी ंआझे ओठ तिच्य़ा थानाम्वर आणले आणि त्याम्ची चुम्बने घेवू लागलो.ओल्या जिभेने त्याम्ना चाटू लागलो.टाईट बोम्डय़ावरून जीभ फिरवता फिरवता दाताम्नी चावू लागलो.वहिनी पावसाळ्य़ात ंआजावर आलेल्य़ा कुत्रीसारखी उम्म्म्म्म आम आम आम म्म्म्म्म्म उम उम उम्म्म्म अशी विव्हळू लागली. “दुखतय का ग मम्जूळा?हळू करू का?” मी विचारले. “नाःई रे.असच चालू दे.खुप मजा येतेय बघ.”
मग मी बराच वेळ वहिनीच्य़ा टम्च थानाम्ची मजा लुटली आणि अचानक तिला माझ्य़ा माम्डीवरून उठवली आणि उभा केले.तिच्य़ा साडीच्य़ा नि~य़ा ओढल्य़ा आणि साडीचा काठ धरून ओढू लागलो.पदर ओढल्य़ामुळे वहिनी गोल गोल फिरू लागली आणि तिची साडी फिटू लागली.काःई अणाम्तच तिची सम्पुर्ण साडी ंआझ्य़ा ःआतात होती.साडी फिटली तरी वहिनी अजून गिरक्य़ा घेतच होती.मी पटकन तिच्य़ा कम्बरेत हात घालून तिला जवळ ओढले आणि तिच्य़ा परकराच्य़ा नाडय़ाला हात घालून नाडा खसकन ओढला तसा तिचा परकर सर्र्र्कन खाली पडला आणि वहिनी पुर्णपणे नागडी ंआझ्य़ासमोर उभी राःईली.काय झाले ते तिच्य़ा लआत आल्य़ाबरोबर तिने आपल्य़ा दोनःई हाताम्नी आपली पुच्ची झाकली आणि ंआझ्य़ाकडे लटक्य़ा रागाने पाःऊ लागली.
मी ःई उठून ऊभा राःईलो आणि तिला म्हणालो,”मम्जूळा,एवढ लाजायला काय झालम?दाखवायला एवढी लाजतेस तर मग घालून कशी घेशील ग?” “मी काःई लाजत नाःईये,पण ंआझी उघडी केलीस आणि स्वता:चा मात्र झाकून ठेवलास.” “हात्तीच्य़ा! एवढचम होय?मी तुझी उघडी केली ना?मग तुच कर ना माझे उघडे.” असे म्हणून मी तिचा हात उचलून ंआझ्य़ा पायजंय़ाच्य़ा नाडय़ावर ठेवला. “खट्य़ाळ मेला.” असे लाडिकपणाने बोलून तिने ंआझा नाडा सर्र्कन ओढला.पायजमा खाली पडला आणि ती ंआझ्य़ा चड्डीत तम्बू करून उबा ठाकलेल्य़ा ंआझ्य़ा लवडय़ाकडे कॊतुकाने बघू लागली.
“अशी वरून काय बघतेस?खोलून बघ ना.” मग तिने आपल्य़ा दोन्ही हाताम्नी ंआझी चड्डी खाली ओढली.चड्डी खाली सरकताच ंआझा ताठलेला लवडा टुण्णकन उडी मारून बाहेर आला आणि थरथरत तिच्य़ा समोर उभा राहिला.ंआझा तो आडदाम्ड लवडा बघून वहिनीचे शरीर ताठरले आणि ती आ आसून त्याच्य़ाकडे पाःऊ लागली. “का ग मम्जूळा घाबरलीस की काय?अग ,तो तुला स~म्ल्यूट मारतोय.आणि इतकम आश्चर्य वाटायला काय झालम?दादा चा तर नेहमीच बघतेस की!” “अरे,पण त्याम्चा इतका मोठा नाःई काःई.लहान भावाचा मोठ्य़ा भाआपेआ ःई मोठा म्हणजे कमालच म्हणायची.” “अग त्य़ात कमाल कसली?प्रत्येकाचम निराळम असतम.तू नाहीस का तुझ्य़ा मोठ्य़ा बहिणी पेआ भरदार?” मी तिला चिडवत म्हणालो. “चावट मेला!सगळ्य़ा बायकाम्ना बघत असतो.” “अग,बायकाम्ना नाही बघायचे तर कोणाला बघायचे?आणि हे वयच तसलम आहे.एखादी पोरगी किम्वा बाई बघीतली की अम्ग कसम सळसळायला लागतम बघ.अन त्यात तुझ्य़ासारखी उफाडय़ाची बाई असेल तर मग काय बघायलाच नको.जीव अगदी घाईला येतो.मुठ मारल्य़ा शिवाय राहवत नाःई बघ.तुझ्य़ावर तर मी किती मुट्ट्या मारल्य़ा त्याची गणतीच नाःई बघ.” “मला माःइत आहे.म्हणून तर तुला हा चाम्स दिला.म्हटलम ंआझा लाडका दीर किती दिवस हाताला त्रास देणार? “मला बनवू नकोस.दादा नाही म्हणून मला चाम्स मिळाला आहे.नाहीतर मला लग्न होईपर्यम्त हातानेच हलवत बसावे लागले असते.” ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ावर ती खळखळुन हसली.हसताना तिचे भरदार थान हिम्दकळत होते.ते बघून मी पेटलो आणि तिला मिठीत घेतली आणि गच्च आवळली.
मम्जूळाःई आवेगाने ंआझ्य़ा मिठीत शिरली.तिच्य़ासारख्य़ा मदमस्त बाईला मिठीत घेण्य़ाची ती ंआझी पहिलीच वेळ होती.मी तिच्य़ा पाठीवर आणि कम्बरेवर हात फ़िरवत फ़िरवत गाम्डीवर आणले आणि तिची गच्च गाम्ड दाबू लागलो.ती ही ंआझ्य़ा पाठीवर हात फिरवत होती.दोघाम्चाही श्वास जोआत चालू लागला आणि सुसकारे ही निघत होते.गाम्ड दाबता दाबता मी ंआझे एक बोट हळुच तिच्य़ा चिरेतून गाम्डीच्य़ा भोकावर दाबले तशी ती आआआ ऊंंंंंंंंं करू लागली.मी तीच्य़ा ओठाम्वर माझे ओठ दाबले आणि त्याम्ना कुसकरू लागलो.तिने आपले दोन्ही पाय थोडेसे फाकवले आणि माझ्य़ा बोटाला जागा करून दिली.तिला आवडलेले बघून मी तिच्य़ा गाम्डीचे भोक बोटाने जोरजोरात चोळू लागलो.माझा लवडा तिच्य़ा माम्डय़ामंअधे रुतून बसला होता.
मला आता उभ्य़ाने ते सर्व करणे अवघड होत होते म्हणुन मी तिला अलगद उचलले आणि बाजेवरच्य़ा गादीवर निजवले.ती आपले दोनःई पाय गुडघ्य़ात मुडपून सरळ झोपली.पाय फाकलेले असल्य़ामुळे रेशमी केसात लपलेली पुच्ची मला दिसत होती.तिच्य़ा गो~य़ापान मुसमुसलेल्य़ा शरीराचे सॊम्दर्य तिच्य़ा गुलाबी पुच्चीमुळे अधीकच खुलले होते.मी अधाश्य़ासारखा तिच्य़ावर झेपावलो आणि ंआझॆ तोम्ड तिच्य़ा माम्डय़ात खुपसून कचकन तिच्य़ा पुच्चीचे चुम्बन घेतले.पुच्ची चाम्गलीच ओली झाली होती त्यामुळे माझे ओठ त्य़ा चिकट पाण्य़ाने भरून गेले.वहिनी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्साआःआःआःआआआ असे सित्कारली आणि तिने आपले पाय अजून फाकवले.
मी परत माझे ओठ तिच्य़ा पुच्चीवर दाबले आणि वेडय़ासारखे तिच्य़ा पुच्चीची चुम्बने घेवू लागलो.ती ही बेभान होवू लागली आणि तिच्य़ा तळपायाम्वर लोम्बकळणा~य़ा ंआझ्य़ा लवडय़ाला आपल्य़ा मऊ मऊ तळव्य़ाम्त धरून चोळू लागली.तिचा हा चाळा मला भलताच आवडला.मी हळुच जीभ बाहेर काढून जिभेचा शेम्डा पुच्चीवरून फिरवू लागलो.तिची चिकट झालेली पुच्ची एकदं गरं होती.ंआझ्य़ा खडबडीत जिभेच्य़ा स्पर्शाने ती अजून पाझरू लागली आणि मी तिला चाटुन साफ करु लागलो.तिची सगळी पुच्ची ंआझ्य़ा तोम्डात घेवून चोखु लागलॊ.एक हात तिच्य़ा गाम्डीखाली घातला आणि तिच्य़ा गाम्डीच्य़ा भोकाला बोटाने चोळू लागलो.पुच्चीचा रस खाली ओघळून गाम्डीचे भोकही बुळबुळीत झाले होते.तिचे भोक पुक पुक करत ंआझ्य़ा बोटाला आत घेण्य़ाचा प्रयत्न करत होते.मी इकडे तोम्डाने आणि तिकडे बोटाने दोनःई भोकाम्ची मजा लुटत होतो.मम्जुळा वहिनी झॆम्गट लागलेल्य़ा कुत्रीसारखी उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म आआआआआआःआआःआःआआ उइइइइइइइइआआईग आआआ करत विव्हळत होती.चाटता चाटता मी मधेच तिच्य़ा पुच्चीत नाक रगडून तिचा मदमस्त करणारा रतीसुगम्धही हुम्गत होतो.तिची निकर मी अनेक वेळा बाथरूम मधे हुम्गली होती पण आजच्य़ा या ताज्य़ा सुगम्धाची लज्जत काःई वेगळीच होती.ती अजूनही आपल्य़ा तळपायाम्नी ंआझा लवडा चोळतच होती.बाहेरच पाणी गळेल या भीतीने मी तिचॆ पाय बाजूला केले आणि सरळ केले.
पुच्ची चाटायचे थाम्बवून मी तिच्य़ा तळपाया जवळ आलो आणि तिचे गुलाबी तळवे हातात घेवून त्य़ाम्ना चाटू लागलो.तिची बोटे चोखून पुढे सरकत सरकत तिच्य़ा पोट~य़ा,माम्डय़ा चाटत तिच्य़ा पोटापर्यम्त आलॊ.सपाट,नितळ पोट आणि खोलगट बेम्बी चाटून चाटून ओले करून टाकले.मग तिला पालथी करून तिची गाम्ड आणि गाम्डीचे भोकही चाटले.मग मी तिच्य़ावर झोपलो आणि तिच्य़ा बगलेतून दोन्ही हात खाली घालून तिचे दोनःई थान तळव्य़ात दाबले आणि तिची मान आणि पाठ चाटू लागलो.मानेवर चुम्बन घेताना तिच्य़ा अम्गावर शहारे येत होते आणि ती आपले डोके झटकत होती.मी तिचॆ केस हातात धरले आणि तिचा चेहेरा एका बाजूला करून तिचे गोबरे गाल चाटत तिच्या रसभ~य़ा ओठाम्नाही चोखले.वहिनी सुसकारे सोडत सोडत मजा घेत होती.
थोडय़ा वेळाने मी खाली उतरलो आणि तिच्य़ा बाजूला झोपून तिचा चेहेरा ंआझ्य़ाकडे केला.ती खुपच सेक्सी दिसत होती आणि तिची नजर ही भलतीच कामातुर होती.मी तिला मिठीत घेवून विचारले,”काय मम्जूळा!मजा आली की नाःई?दादा करतो का ग असम?” ती लटक्य़ा रागाने म्हणाली,”चल!चावट मेला!तुझा दादाही करतो बरम असम!पण खरम साम्गू?असली मजा कधी नाःई आली.” असे बोलून ती ंआझ्य़ा कुशीत शिरली आणि तिने आवेगाने माझे एक दिर्घ चुम्बन घेतले.तिच्य़ा त्य़ा कॊतुकाने मी भारवून गेलो.
मी तिचा चेहेरा ंआझ्य़ा तळव्य़ाम्त धरून कुरवाळत तिला विचारले,”ये,मग तू दादाला काय काय करतेस ग?” “ते तुला साम्गून नाःई कळणार!थाम्ब मी करूनच दाखवते!” असे म्हणून तिने मला पालथे झोपवले आणि ती ंआझ्य़ावर झोपली.मग ती मला जसे मी तिला चाटले तसे मानेवर आणि पाठीवर चुम्बने घेत घेत चाटू लागली.आःआःआ काय मस्त वाटत होते.हा अनुभव मला नवाच होता.तिचे लुसलुशीत स्तन माझ्य़ा पाठीवर दबले होते आणि बोम्डयाम्चा ताठरपणा जाणवत होता.चाटत चाटत ती खाली सरकत होती आणि तिचे मऊ मऊ स्तन ंआझ्य़ा शरीराची ंआलीश कार्त होते.तिचे स्तन ंआझ्य़ा गाम्डीवर आले आणि ती आपल्य़ा छातीला गोल गोल फिरवत आपल्य़ा स्तनाम्नी ंआझाय़ गाम्डीची मालीश करू लागली.मी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सा आहाःआआआआ असे सुसकारे सोडत ती मजा लुटू लागलो.गाम्डीची ंआलीश करून ती माझ्य़ा माम्डय़ा आणि पोट~य़ाम्ना थाने घासत खाली सरकली आणि थानाम्नी ंआलीश करून गरं झालेली ंआझी गाम्ड चाटू लागली.आईईईईई ग्ग काय मजा येत होती स्साली.आःआःआ.ती आणखी खाली सरकली.आता तिची थाने आता माझ्य़ा तळपायाम्वर होती.तिने आपली उबदार थाने ंआझ्य़ा तळपायाम्वर घासायला सुरूवात केली.मला गुदगुल्य़ाही होत होत्य़ा आणि त्याचबरोबर सगळ्य़ा अम्गातून गोड झिणझिण्य़ाही येत होत्य़ा.असल्य़ा सुखाची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती.मी तिच्य़ाकडून मनसोक्त मालीश करून घेतली.
मग तिने मला पाठीवर झोपयला लावले आणि परत तशीच आपली थाने घाशीत वर सरकू लागली.पोट~य़ा,माम्डय़ा घासत तिची थाने ंआझ्य़ा लवडय़ाजवळ आली आणि तिने ंआझ्य़ा सरळ ऊभे राहिलेल्या लवडय़ाला दोनःई थानाम्त धरून खाली दाबले.तिचे थान आणि माझा लवडा दोघेही सळ्सळत होते.ंआझ्य़ा राकट हाताम्ची सवय असलेला लवडा तिच्य़ा थानाम्च्य़ा मुलायम स्पर्शाने पुरता चेकाळून गेला होता आणि त्याम्ना ढुशा मारत होता.तिच्य़ा थानाम्नाःई माझ्य़ा लवडय़ाचा कडक आणि गरं गरं स्पर्श हवाहवासा वाटत होता.दोघाम्ची झटापट रम्गात येत होती आणि वहिनी आणि मी एक मेकाम्कडे नशील्य़ा नजरेने बघत ती मजा लुटत होतो.तिचे हात ंआझ्या छातीवरच्य़ा केसाम्शी आणि ंआझे हात तिच्य़ा डोक्य़ाच्य़ा केसाम्शी खेळत होते.ंआझ्य़ा दाम्डगट लवडय़ाशी मस्ती करून तिच्य़ा थानाम्ना रग लागू लागली तशी ती बाजूला सरकली आणि लवडय़ा जवळ येवून बसली.
ंआझा लवडा हातात घेवून कुरवाळू लागली.अगदी प्रेमाने त्याला ती गोम्जारत होती. “मम्जुळा,खरच का ंआझा दादा पेआ मोठा आहे?” “मग मी काय खोटे बोलतेय?चाम्गला दिडपट तरी मोठा असेल.जाडी आणि ताठरपणा ही जास्त आहे.कसा एकदं काटकोनात ऊभा आःऎ.त्याम्चा एवढा सरळ नाही ऊभा राहत.तुझ्य़ा बायकोची तर मजा होईल बघ!” “मजा तर दादाची आहे.त्याला तुझ्य़ा सारखी मस्त बाई पाहिजे तेम्व्हा झवायला मिळते.” “आता तुझी पण आहेच की मजा!” “अग पण ही मजा थोडया दिवसाम्चीच आहे.एकदा का दादा तुला आपल्या सोबत घेवून गेला की ही मजा सम्पणार.तू काय दादासोबत मजा करशील ग,पण मला परत हलवत बसावे लागणार.” “आता ती गोष्ट काय माझ्य़ा हातातली आहे का?तरीपण जमेल तेम्व्हा आपण मजा करु.बर ते जाऊ दे.आत्ता उगीच कशाला वेळ घालआयचा?’ “मग कर ना काहीतरी” “काय करू” “जे दादाला करतेस ते च कर”
“म्हणजे?” “म्हणजे काय?अग चोख ना ंआझा लवडा!” ओह!अस्स होय” असे म्हणून तिने आपले तोम्ड खाली केले आणि आपले ओठ ंआझ्य़ा लवडय़ावर ठेवून एक चुम्बन घेतले आणि ओठ फाकवून जिभ बाहेर काढून जिभेचा शेम्डा लवडय़ाच्य़ा टोकावर फिरवू लागली.आःआःआ काय मजा येत होती मला.एका वेगळ्य़ाच सुखद सम्वेदनेची लहर लवडय़ातून निघून सगळ्य़ा शरीरात दौडत होती.ती आता ंआझा जाडजूड लवडा हळू हळु आत घेवू लागली.बघता बघता सालीने ंआझा सम्पुर्ण लवडा आत घेतला.तिचे दोन्ही गाल पिचकले होते.नाकपुडय़ा फ़ुगल्य़ा होत्या.आणि ती माझ्य़ाकडे बघत खट्य़ाळ्पणे हसत होती.मीःई मुद्दाम खालून लवडा आणखी आत दाबला तशी ती घसा जां झाल्य़ामुळे अम अम अम अम करू लागली.आपल्य़ा हातात असलेल्य़ा ंआझ्य़ा गोटया तिने कचकन दाबल्य़ा.
मी एकदं विव्हळलो.ंआझ्य़ा हालचालीमुळे तिच्य़ा तोम्डातला ंआझ्य़ा लवडयाचा दाब कमी झाला.तिने हळू हळू सगळा लवडा बाहेर काढला आणि परत झटकन आत घेतला.तिचे ओठ लवडय़ा घासले जात असताना तर ंआझ्य़ा सर्वाम्गात शिरशिरीच आली.मग तर काय मम्जुळावहिनी सटासट आत बाहेर करत ंआझा लवडा केळ चोखल्य़ा प्रंआणे चोखू लागली.मी सुसकारे भरत भरत मजा घेत होतो.सालीला खुप दिवसाम्नी लम्ड चोखायला मिळाला होता म्हणूनच अधाश्य़ासारखी चोखत होती.दादाचा लवडा रोज रोज चोखून ती अगदी एक्स्पर्ट झालेली दिसत होती.अगदी गुम्ग होवून चेहे~य़ाला झटके देत देत चोखत होती.एका हाताने तिने लवडा धरला होता आणि दुस~य़ा हाताने गोटय़ा आणि झाटे कुरवाळत होती.
चोखताना तिच्य़ा तोम्डात साचलेली लाळ गळत होती आणि लवडय़ाला भिजवून खाली ओघळत होती.गोटय़ा सुध्दा ओल्य़ा झाल्य़ा होत्य़ा.ती आपल्य़ा हाताने लाळ सगळीकडे पसरवत होती त्य़ामुळे ंआझ्य़ा माम्डय़ा देखील ओल्य़ा झाल्य़ा होत्या.तिने आपले ओले बोट हळूच खाली सरकावले आणि आधीच ओले झालेल्य़ा ंआझ्य़ा गाम्डीच्य़ा भोकाला बोटाने दाबू लागली.मला जास्तच मजा येवू लागली.मी तिचा चेहेरा प्रेमाने कुरवाळत बडबडू लागलो,”आहाहा मम्जुळा डार्लीम्ग,कित्ती छान करतेस ग तू!असच कर ग!आआआआईईईई ग्ग्ग्ग आःआःआ अजून जोरात कर ग्ग्ग!”मग तिचा वेग आणखिनच वाढला.आज पहिल्य़ाम्दाच कोणीतरी ंआझा लवडा चोखत होते आणि तेःई ईतक्य़ा प्रेमाने!आज मी मनसोक्त चोखून घेणार होतो.
पण थोडय़ाच वेळात ंआझी मम्जूळा डार्लिम्ग दमली आणि तिने लवडा तोम्डातून पुर्णपणे बाहेर काढला आणि हुश्श करत म्हणाली,”किती दमदार आहे रे तुझा लवडा!मी इतक्या जोरात चोखले तरी गळाला नाःई.मला तर वाटत होते की कुठे ंआझ्य़ा तोम्डातच पिचकारी मारतो कि काय!तुझा दादा तर आतापर्यम्त चारदा गळाला असता इतक्य़ा जोरात चोखल्य़ावर!चोखून चोखून ंआझे तोम्ड दुखायला लागले तरी ःआ एकदं टाईटच आहे.” “ःय़ाचा खरा दं तर तुला झवल्य़ावरच कळेल राणी!” मी तिला मिठीत घेत म्हणालो. “खरच का रे ंआझ्य़ा राजा!ंआझ्य़ा पुच्चीची आज काःई धडगत दिसत नाःई रे बाबा!” मी मला चिडवत म्हणाली.
“ए,मम्जुळा,दादाचा चोखत नाःईस का एवढ्य़ा जोरात?” “नाही रे!पाणी गळायच्य़ा भितीने जोरात चोखुच देत नाःईत बघ!उगी अद्दर अद्दर चाटू देतात.लवडा चोखायची खरी मजा आजच आली बघ! तू रम्गात येवून मस्तपॆकी चोखून घेत होतास ना तेम्व्हा मला किती छान वाटत होते म्हणून साम्गू!” ती लाडात येवून म्हणाली. “साला दादा बावळटच दिसतो.तुला झवतो तरी का नीट?कि तुझी पुच्ची ढिली होईल म्हणून हळू हळू च करतो.” “नाःई रे,घालताना हळू हळुच घालतात पण एकदा का गाडी रम्गात आली की मग चाम्गलेच फटके मारतात.पण जास्त वेळ नाही दं धरवत त्याम्ना.लवकरच गळतात.कधी कधी तर ंआझे अर्धवटच राहते.” “अरेरे,म्हणजे तुला अजून झवून घेण्य़ातली खरी मजा कळलीच नाःई!आज तू ंआझ्य़ा लवडय़ाचे खुप लाड केलेस.आता बघ तो तुला कशी स्वर्गाची सॆ करून आणतो ते!असा झवेन तुला की पुनःआ पुनःआ झवून घेशील!पुरूष काय असतो ते आज कळेल तुला!” मी तिचे चुम्बन घेत आणि थाने कुरआळत म्हणालो. “हाय्य्य ंआझ्य़ा राज्जा!मला अस्साच राम्गडा मर्द हवा होता रे!मला आता राहवत नाःई ए!मला झव रे ंआझ्य़ा राज्जा!” ती कळवळून म्हणाली. “ओहोहो ंआझ्य़ा लाडक्य़ा मम्जूळे,बस्स थोडासा धीर धर आणि बघ मग मी कसा झवतो ते!”
“ए,एक मिनिट थाम्ब हम”असे म्हणून वहिनी उठली आणि तिने आपल्या पिशवीतून आपली पर्स बाहेर काढली.पर्स खोलून तिने काःई वस्तू बाहेर काढल्य़ा.त्या वस्तू बघून मी आश्चर्यचकीतच झालो.त्यात एक कम्डोमचे पाकीट,एक लिपस्टीक,का~म्पक्ट पावडर आणि एक लेडीज गाँगल होता.च्य़ा आयला,वहिनी पुर्ण तयारीनिशी आली होती.तिने पटकन पावडर लावली आणि लिपस्टीक बाहेर काढून ओठाम्वर लावली आणि तिच लिपस्टीक बोटाला लावून गालाम्वर रगडली आणि पापण्य़ाम्वर सुद्धा लावली.लिपस्टीक डार्क लाल रम्गाची होती.तिचे ओठ एकदं लालभडक झाले होते.गाल आणि पापण्य़ाःई लालसर झाल्य़ा होत्या.त्यामुळे ती एकदं धम्देवाल्य़ा बाईसारखी झवाळ दिसत होती.गाँगल लावल्य़ावर तर अजूनच सेक्सी दिसू लागली.सालीला झवायला जाम मजा येणार होती.मी तर एकदं खुश झालो.
मग मी वेळ न वाय़ा घालवता तिला बाजेवर सरळ झोपवली.तिच्य़ा दोन्ही तम्गडया फाकवल्य़ा आणि मधे घुसून तिच्य़ावर ओणवा झालो.ंआझा लवडा तिच्य़ा बुळबुळीत पुच्चीवर टेकला होता.मी तिथे लवडा हळू हळू घासू लागलो आणि तिला तापवू लागलो.ती अगदी घाईला आली होती आणि खालून आपली कम्बर उचलून मला लवडा आत घालण्य़ासाठी खुणावत होती.”ए! घाल ना लवकर!मला सहन होत नाःई रे आता.”ती कासावीस होत म्हणाली.
“काय़ घालू?” “तुझा लवडा” “कुठे घालू?” “ंआझ्य़ा पुच्चीत!”
“ंआझा लवडा कसा आहे?” “मस्त मस्त” “तुझी पुच्ची पण मस्त मस्त आहे.आता ती काय करतेय?” “वळ्वळ करतेय” “हो न?मग हे सर्व पुर्ण वाक्य़ात बोलून मला झवायचे आमम्त्रण दे ना ग राणी!म्हणजे मलापण मजा येईल ग!”
“चल!चावट मेला!मला बाई लाज वाटते.” “अग,असम लाजून मजा कशी येईल?जेवताना आणि झवताना लाजायचम नसतम!” “तू म्हणजे अगदी अस्सा आहेस बघ!तुझ्य़ा दादा पेआही जास्त रम्गेल दिसतोस!” “ओह्हो,म्हणजे दादाही तुला असे बोलायला लावतो! काय काय बोलतेस ग त्याला.बोल ना लवकर.ंआझ्य़ा लवडय़ाला किती वेळ ताटकळत ठेवू ग!” यावर तिने ंआझे डोके खाली केले आणि ंआझ्य़ा कानाजवळ आपले ओठ आणून मादक आवजात कुजबुजली,”ंआझ्य़ा राज्जा,तुझा मस्त मस्त लवडा माझ्य़ा वळवळणा~य़ा पुच्चीत घालून मला कचा कचा झव रे!ंआझ्य़ा पुच्चीची खाज मिटव रे! खुप दिवसाम्ची उपाशी आहे रे मी! ंआझ्य़ा ज्वानीची आग विझव रे राजा!”
वहिनीच्य़ा मादक आमम्त्रणाने मी तर खल्लास झालो.ंआझे शरीर ताठरले.तिने गाँगल काढला आणि चक्क मला डोळा मारला.आपल्य़ा लालभडक ओठाम्चा चम्बू करत एक मस्तपॆकी फ्लाईम्ग किस दिला.बाजूलाच पडलेल्य़ा पाकीटातून एक कम्डोम काढून ंआझ्य़ा हातात देवू लागली तसे मी तिला म्हणालो,”ए,तुच चढव ना कम्डोम.तुला प्र~म्क्टीस आहे.”तिने हसत हसत कव्हर फाडून कम्डोम बाहेर काढला आणि सराईतपणे ंआझ्य़ा लवडय़ावर चढवला.
आता दोघेजण एकदं रेडी होतो.मी तिच्य़ा तम्गडय़ा पुर्ण फाकवल्य़ा आणि तिचे पाय दुमडून लवडा बरोबर तिच्य़ा भोकावर ठेवला आणि जोरात दाबला.तिच्य़ा बुळबुळीत पुच्चीत माझा ताणलेला लवडा भस्सकन आत घुसला आणि ती आआआईईग्ग्ग्ग करत विव्हळली.लवडा पुर्ण आत घालून मी परत बाहेर काढला आणि झटक्य़ात परत आत घातला.ंआझ्य़ा कम्बरेच्य़ा झटक्य़ाम्नी लवडा सटासट आत बाहेर होवू लागला.पच्च पच्च पच्च आवाज खोलीत घुमू लागला.ंआझ्य़ा राम्गडय़ा दणक्य़ामंउळे मम्जूळा वहिनी विव्हळू लागली.
“उफ्फ्फ्फ्फ्फ आआआईईईईईग्ग्ग ओह्ह्ह्ह अम्म्म्म्म्म्म आआआआहहाअ”दोघाम्चाही उर धपापत होता.तिच्य़ा प्रतीसादामुळे मीःई जोशात येवून हम्म हम्म हम्म्म करत दणक्य़ाम्वर दणके देत होतो.तिच्य़ा मऊ मऊ पुच्चीत आत बाहेर होताना ंआझ्य़ा लवडयाला भलतीच मजा येत होती.तिलाही खुप मजा येत होती आणि ती खालून कम्बर उचलून उचलून आणखी आत आत घेण्य़ाचा प्रयत्न करत होती.कुत्रीसारखी विव्हळत होती.मी कचाकच शाँट मारत होतो.बाज नुसती करकरत होती.मी तिच्य़ा हिम्दकळणा~य़ा थानाम्ना हातात धरून जोर जोरात दणके देवू लागलो.”आःआःआ,घाल रे!अजून जोरात घाल!किती मस्त झवतोस रे तू माझ्य़ा राजा.खुप मजा येतेय रे!किती मस्त लवडा आहे रे तुझाअ‍ेवढी मजा कधी आली नाःई रे! असम्च झव रे मला! आआआआआ उउउउउउउउम्म्म्म्म्म्म्म”
“घे ंआझी राणी घ्घे खच्च,घे अजून घे खच्च खच्च खच्च.तुझि पुच्ची खुप मस्त आहे ग!झवायला किती मजा येतेय! तुझ्य़ासारखी फटाकडी गरं गरं बाई झवायला मिळेल असे मला वाटले नव्हते ग! घे राणी अजून घॆ! तुझ्य़ा लाडक्य़ा दिराकडून पाहिजे तितके झवून घे! खच्च्च्च खच्च्च खचाआआक खच्च खच्च्च्च्च्च.तू ंआझी बायको का झाली नाःईस ग! रोज झवलो असतो ग तुला ंआझ्य़ा झवाळ मम्जूळे!आआअहहहाआ आआआआआआ.”
“ंआझ्य़ा लाडक्य़ा! आजपासून मी तुझी बायकोच आहे रे! झव रे मला ंआझ्य़ा नव~य़ा! आआआःआःआःआआ किती मस्त झवतोस रे राज्जा! आइ ग! इतकी मजा मला कधीच आली नाःई ऎ ! तुझा दादा कधीच असा झवला नाःई ऎ मला ! ऊंंंंंंंंं आआआआआआ.आज मला झवण्य़ातली खरी मजा कळली रे ! आज ंआझ्य़ा पुच्चीची खाज मिटेल रे ! आआआआआआअ. घाल,अजून जोरात घाल. तू ंआझा नवरा असतास ना तर मी तुझ्य़ाकडून रात्रम्दिवस झवून घेतले असते रे !.”
तिच्य़ा बोलण्य़ाने ंआझ्य़ा झटक्य़ाम्चा वेग वाढला आणि मला जाणीव होवू लागली की मी आता गळणार आणि मी तिला म्हणालो,”मम्जूळे,मी आलो बघ!” “मी सुद्धा आले रे!” आणि दोघाम्ची शरीरे ताठरली.ंआझ्य़ा लवडयातून चिकाच्य़ा चिळकाम्डया उडत होत्य़ा आणि शरीरातून सुखद सम्वेदना दौडत होत्य़ा.अशी मजा कधीच आली नव्हती.आआअहाआआआअ.मम्जूळा सुद्धा आचके देत होती.काःई अणाम्तच दोघेही निपचीत झालो आणि एकमेकाम्च्य़ा बाःऊपाशात विसावलो.
“त्य़ानम्तर मी त्या दिवशी वहिनीला अजून तीन वेळेस वेगवेगळ्य़ा प्रकाराने झवलो.झवून झवून मी तिला बेजार करून टाकले.तिला धड नीट चालता सुद्धा येत नव्हते.पण ती ंआझ्य़ावर जाम खुश झाली होती बघा म~म्डम.” राजूच्य़ा शब्दाम्नी मी भानावर आले.
त्याची कहाणी सम्पली होती.तो खुप उत्तेजीत झाला होता वहिनीच्य़ा आठवणीने.मी सुद्धा त्याच्य़ा कहाणीने खुपच उत्तेजीत झाले होते.खाली ओले ओले लागले म्हणुन पाहिलॆ तर पुच्चीतून पाणी गळून गळून बेडशीट अगदी ओलीचिम्ब झाली होती.न जाणे किती वेळेस मी झडले होते.राजू देखील तिकडे आश्चर्याने बघत होता आणि आपला लवड कुरवाळत होता.मी लाजून त्याच्याकडे पाहिले. “काय हे म~म्डम ?ंआझी कहाणी ऎकून तुमची पुच्ची खुपच फळफळली वाटते.नुसता पूर आलाय कामरसाचा !” “हो रे,आजपर्यम्त कधी एवढी गळाली नाःई.ंआझे अम्ग तर एकदं पेटून उठले आहे.आता तुच विझव रे ंआझी आग !” आग विझवायला मी काय फायर ब्रिगेड चा बम्ब आहे की काय म~म्डं !” “आहेसच मुळी ! आणि पाईप सुद्धा किती मोठा आहे ! चल,लवकर विझव ही आग .नाहीतर मी जळून जाईन.” “हाय्य्य्य्य म~म्डं ! तुंही किती छान आहात हो! ” “आता मला तू म~म्डं नाही म्हणायचे.ंआझे नाव मधुमालती आहे.तू मला मधू च म्हणायचे.” मी एकदं खुलून बोलत होते. “मधूऊऊऊ,किती गोड नाव आहे ग तुझे माझी राणी ! ” असे बोलून त्याने मला जवळ ओढले आणि आमचा बिनधास्त प्रणय सुरू झाला.
राजू ने आणि त्याच्य़ा वहिनी ने जे जे काही त्या दिवशी केले होते ते ते सर्व आंःई केले.राजू खरच मस्त होता.पुरूष काय असतो ते मला त्या दिवशी उमगले.त्याचा मर्दाना लवडा ंआझ्य़ा कोवळ्य़ा पुच्चीत आत बाहेर होत असताना तर मी जणू स्वर्गाची सॆर च करत होते.मी तर त्याच्य़ावर फिदाच झाले होते.आता पाहिजे ही मजा लुटायला मिळणार या कल्पनेने मी हुरळुन गेले होते.


*****complete****

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user