single-post

मनिषाची पुच्ची

Wed 8th Jan 2014 : 17:49

मी त्यावेळी २६ वर्षाचा होतो आणि एका सोफ्ट्वेअर कंपनीत कामाला होतो. मी खुप पोरींना ठोकलं आहे. पण आज मी तुम्हाला गोष्ट सांगणार आहे ती मनिषाची. दिवाळीच्या सुट्ट्या चालु होत्या. मला ब्लू फ़िल्म्स बघायचा खूप नाद होता. अशाच एका सुट्टीच्या दिवशी ऒफ़िस मधे संध्याकाळी मी एका कोवळ्या पोरीला एक जण लागतोय अशी फ़िल्म पहात होतो. कोवळ्या पोरीचे कोवळे अंग-प्रत्यांग बघुन माझा बाबुराव फ़ुल ताठला. फ़िल्म संपल्यावर बाथरुम मधे जाउन मुठ्ठी मारुन परत जागेवर येउन बसलो. तरी मनाची शांती काही होइना. आमचे आफ़िस तसे मोठे होते. म्हणजे त्याला सर्व बाजुनी खुप खिडक्या होत्या. मी वैतागुन एका खिडकीपाशी आलो. तेवढ्यात माझी नजर समोरच्या बिल्डींगच्या गच्चीत पडली. समोर एक विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह आहे. त्याच्या मालकाची ११-१२ वर्षाची मुलगी नुकतीच आंघोळ करुन केस वाळवायला आली होती. त्या कोवळ्या पोरीला पाहून माझा लंड एकदम ताठला. ती पण माझ्याकडे बघुन मंदपणे ह्सत होती. तशी ती गेले ४ महीने माझ्याकडे बघून ह्सत होती. पण मी कधी तिला प्रतिसाद दिला नव्ह्ता. पण आजची गोष्ट वेगळी होती. आता एखाद्या कोवळ्या पोरीला ठोकल्याशिवाय काही माझा बाबुराव शांत होणार नव्हता आणि माझी दिवाळी पण साजरी होणार नव्हती. त्यामुळे मी पण तिला हसून प्रतिसाद दिला. मला हसताना पाहून ती चपापली आणि लाजली पण. तिला बहुतेक माझ्या प्रतिसादाची अपेक्षा नसावी. मग तिला मी खुणेनेच तिचे केस मोकळे सोडायला लावले. तिनेपण मला तिचे केस मोकळे सोडून दाखवले. आईशपथ काय सोलिड दिसत होती ती. तिला मी पटवायचे ठरवले. जेव्हा मी हे ठरवले तेव्हा मला कल्पना देखिल नव्हती की आजच मी हिला ठोकू शकेल. मग तिनेच पुढाकार घेउन माझ्याशी संपर्क केला. मला खुणावुन खाली बोलावले. आमचे ऒफ़िस पाचव्या मजल्यावर होते. मी लिफ़्ट्ने खाली आलो तर ती पण त्यांच्या दरवाज्यापाशी उभी होती. तिने तिच्या लहान भावाबरोबर एक चिठ्ठी पाठवलेली होती. ती चिठ्ठी घेउन मी वर आलो. त्यात तिने लिहिले होते "आय लव्ह यु" आणि तिचा फ़ोन नं. दिला होता. मी लगेच तिला फ़ोन केला. फ़ोन घेताच म्हणाली "मला तुझ्याशिवाय करमत नाही. माझे तुझ्यावर खुप खुप प्रेम आहे. तु मला मिळाला नाहीस तर मी जगू शकणार नाही." एका कोवळ्या वयातील कोवळ्या मुलीचे निरागस प्रेम होते ते. अर्थातच माझा कार्यभाग लवकरच साधला जाणार होता त्यामुळे. आंधळा मागतो एक डोळा अन देव देतो दोन. मी ऒफ़िसमधे एकटाच होतो. त्यामुळे मी तिला म्हट्ले वर येतीस का? मी असे म्हणताच तिला काय आनन्द झाला म्हणून सांगू. ती लगेच म्हणाली " लगेच येते मी. माझे आई - बाबा कालच मावशीच्या मुलीच्या लग्नाला गावाला गेले आहेत आणि मला वसतीगृह संभाळायला सांगितले आहे." मग फ़ोन ठेउन मी तिची वाट पाहू लागलो. दहा मिनिटांनी ती वर आली. काय झकास दिसत होती मनिषा. मी सांगितल्याप्रमाणे केस मोकळे सोडुन आली होती ती. आणि एक फ़्रॊक घातला होता. डायरेक्ट तिच्या पुच्चीत घुसण्याच्या दृष्टीने खुपच सोयीचा ड्रेस होता तो. ती येताच मी तिला मिठीत घेउन आय लव्ह यु म्हणालो व तिच्या ओठांवर ओठ टेकवुन एक रसरशीत चुंबन घेतले. तिला अशा गोष्टींची सवय नव्ह्ती. त्यामुळे लगेच माझ्या हातून सुटायची धडपड करु लागली. मला याची कल्पना असल्यामुळे तिला जोरात आवळून पाच मिनिटे तिचे तसेच चुंबन घेत राहीलो. पाच मिनिटांनी मी तिला सोडले तेव्हा ती डोळे मिटुन पुर्ण नशेत होती. मी ऒफ़िसचे दार आतुन लावुन तिला तसेच आतल्या खोलीत नेले. मग खाली बसवुन तिला किस करत तिचे छोटेसे स्तन दाबु लागलो. त्याने ती अजुनच पेटली. मग मी हळुच तिच्या फ़्रॊकमधुन हात घालुन तिच्या लक्शात यायच्या आधी तिच्या पुच्चीत माझे बोट खुपसले. तिने माझा हात पकडला पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. मनिषा फ़ुल पेटली होती. तिने मला फ़क्त विचारले "हेच प्रेम असते का?" मी म्हणालो हेच सुख तर प्रत्येक प्रेमिकाला हवे असते "मग मला भरपूर सुख दे माझ्या राजा." असे म्हणुन ती डोळे मिटुन सुखात बुडु लागली. तिने माझा हात तसाच पकडून ठेवला होता. पण ती विरोध करत नव्हती. हळू हळू मी तिला पूर्ण नागडी केली. मी पण माझे सगळे कपडे काढून टाकले. तिला हात लावताच मला कळाले होते की ती वर्जिन आहे. मला तर घबाड मिळाल्यासारखा आनंद झाला होता.मी फ़ुल फ़ॊर्म मधे सुरु झालो. तिच्यावर आडवा होऊन मी तिला किस करत होतो. हळू हळू ती जास्त पेटल्यामुळे उसासे देवु लागली. "आआआ.........उम्म्म्म्म्म्म्म्म्म........स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" मी पण पेटलो होतो. खरे तर कोवळ्या पोरीला ठोकायचे या कल्पनेनेच मला कंट्रोल होत नव्ह्ते. पण हातात आलेल्या कच्च्या कळीचा मी पूर्ण आस्वाद घेत उपभोग घेणार होतो. अशी संधी सारखी थोडीच येते? मग मी तिला माझ्या मांडीवर बसवले. ती खाली बघत होती. तिचा सगळा चेहरा तिच्या केसांत झाकला गेला होता. मी हळूच तिचे केस बाजूला केले. आणि तिच्या हनुवटीला बोटाने वर केले. मी तिच्याकडे पाहातच राहीलो. ती इतकी सुंदर दिसत होती की एक सेकंद मी माझे उद्दीष्ट विसरलो होतो. मग मनिषाच म्हणाली... "माझ्या राजा फक्त बघतच राहणार आहेस की मला प्रेम पण देणार आहेस? " मग मात्र मी लगेच भानावर आलो. तिला म्हणालो - " डार्लिंग तुझ्याइतकी सुंदर मुलगी आजपर्यंत मी पाहीली नाही. तू बघच आता, मी तुला किती सुख देतो ते. असे म्हणून मी तिचा हात हातात घेउन माझ्या लंडला लावला. तिने एकदम करंट बसल्यासारखा हात मागे घेतला. मला मात्र हे नविन नव्हते. माझ्याखाली झोपलेल्या प्रत्येक मुलीची वा बाईची अशीच अवस्था व्हायची. माझा लंड होताच तितका दणकट आणि राकट. नऊ इंच लांब आणि तीन इंच जाड माझा लंड बघुन अनुभवी स्त्रियांनादेखील घाम फ़ुटायचा. मला अजुनही आठवते आहे की मी श्वेताच्या पुच्चीची कशी वाट लावली होती ते. ती एक वेगळी स्टोरी आहे. नंतर कधीतरी तुम्हाला सांगेन. आज मात्र फक्त मनिषाची गोष्ट सांगणार आहे. तिने विचारले, "मी तुझे हे धारदार हत्यार सहन करू शकेल का रे?" "मी - तुला माझे प्रेम हवे आहे का?" ती - "त्यासाठीच तर मी धावत आले ना माझ्या राजा?" मी - "मग हो तयार...." तर मनिषाच्या पुच्चीवर भरपुर केसं होती आणि माझा लंड मात्र एकदम सफ़ाचट होता कारण मी नेहमीच तयारीत असायचो. मी मनिषावर आडवा झालो. तिचे छोटेसे स्तन दाबत , चोखत मी तिला अजुन गरम करु लागलो. मी हळूच माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीत खुपसले तर ते एकदम सरऽऽऽऽऽऽऽऽऽकन आत गेले. ती खुपच पेटली होती आणि आता अजून वेळ गमावण्यात काही अर्थ नव्हता. मनिषा पूर्ण गरम झाल्याची खात्री होताच मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीला लावला. माझ्या लवडयाची सुपारी तिच्या पुच्चीच्या दरवाजावर दस्तक देऊ लागली. तिचे उसासे वाढु लागले. "आऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽऽह" दोन - तीन मिनिटे हा खेळ खेळल्यावर हळूच मी माझी सुपारी तिच्या पुच्चीत खुपसली. तशी ती जोरात कळवळली - "आआआआईईईईईईई गऽऽऽऽऽऽऽऽ" तिचा तो चित्कार ऎकून माझ्या अंगात एकदम नशा संचारली. मला खुप आनंद होत होता.. ती म्हणाली "मला खूप दुखत आहे प्लीज बाहेर काढ." मी म्हणालो, "एवढयातच घाबरलीस? अजुन मी आत पण गेलो नाही. तुझी पहीली वेळ आहे मनिषा त्यामुळे जरा दुखेल. पण मला प्रतिकार करू नकोस. मग तुला जास्त त्रास होणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेव." तिने हलकेच मान हलवून मूक संमती दिली. मला माहीत होते की ती माझा लंड झेलू शकणार नाही ते. म्हणून मी ती आता कितीही ओरडली तरी तिचे न ऎकता तिला एकदम हार्ड ठोकायचे ठरवले. मग मी तिचे एक घट्ट चुंबन घेतले. आणि ती चुंबनरसात डुंबत असताना मी माझा लंड एकदम तिच्या पुच्चीत घुसवला.... एका सेकंदात माझा लवडा मनिषाच्या पुच्चीचा पडदा फाडून आत घुसला होता. आता तिचे कॊमार्य भंग झाले होते. ती एकदम ओरडू लागली, "आईऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽगंगंगंगंगं आआआआऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" " मेले गंऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽहऽऽऽऽ" आता मनिषा जोर जोरात रडू लागली होती. मला याची कल्पना होती त्यामुळे मी आमच्या ऒफिसच्या शेवटच्या रुम मधे नेले होते आणि दार पण लावले होते. आणि शिवाय दिवाळी असल्याने बाहेर भरपूर फटाके उडत होते. आणि इथे मी यॊवनाचा भरपूर दारूगोळा पेटवत होतो. मी तिच्या पुच्चीत एन्ट्री केल्यावर थोडा वेळ तसाच थांबलो. आता मनिषापण थोडी शांत झाली होती. ती अजुनही रडत होती आणि खूप वेदना तिच्या चेहर्यावर दिसत होत्या. मी तिला विचारले," खूप दुखतयं का?" "हो, मला नाही सहन होत हे." मुसमुसत ती म्हणाली. "अजून फक्त दोन मिनिटे सहन कर मग बघ तुला पूर्ण प्रेमाचा आनंद मिळेल.तुला पुर्ण सुख हवे आहे ना?" दोन सेकंद मनिषा विचार करुन जरा निश्चयाने म्हणाली "ठीक आहे. मी तयार आहे. आणि मी ओरडले तरी तु लक्श देऊ नकोस. मला पण बघायचे आहे की पूर्ण सुख काय असते ते... " मग मात्र मी माझी गाडी थांबवली नाही. तिच्या संमतीने माझा हुरुप वाढला. मी माझा लंड जोरात वर खाली करूय़ लागलो. मनिषा नुसती ओरडत होती, "आआआआईईईईईईईईईई आआआआऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" " दुखतयं रेऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" "सोड रेऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" "आआआआआआआआआआआआआऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ" मनिषा मला बोचकारत होती. तिच्या किंकाळ्यांमुळे मात्र मी अजूनच पेटलो. मी जोरजोरात दणके देत होतो आणि मनिषा एकसारखी ऒरडत होती. पण मी मात्र लढतच होतो. तिचे सगळे अंग थरथरत होते. पण मी तिला ठोकतच होतो. ठोकतच होतो. ठोकतच होतो. शेवटी अर्ध्या तासाने मी तिला जोरात आवळले आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर माझा लंड घुसवून झडलो. पाच मिनिटे तसाच पडून राहीलो. मग मनिषाकडे पाहीले. तर ती पूर्ण बेशुद्ध पडली होती. मी तिला थोपटले. पाच मिनीटांच्या प्रयत्नानंतर ती शुद्धीवर आली. मी विचारले, "तू ठिक आहेस का?" मनिषात बोलण्याचेपण त्राण शिल्लक नव्हते. तिने फक्त डोळ्यांनीच उत्तर दिले. मी हळूच तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले. तिनेही प्रतिसाद दिला. नंतर एक तासाने जेव्हा ती ओके झाली तेव्हा मी विचारले " मने तुला हवे ते सुख मिळाले का?" ती म्हणाली, " मी जवळ जवळ मेले होते. पण दोन सेकंदांसाठी जे सुख मला तू दिले त्याची सर कशालाच येणार नाही." नंतर बराच वेळ आम्ही बोलत होतो. मग ती घरी गेली. नंतर अजुन दोन आठवडयाने तिला मी पुन्हा झवले. तेव्हाही अशीच चित्कारत होती ती. पहिल्या अनुभवातून झालेली तिच्या शरीराची झीज भरून यायला पूर्ण एक आठवडा लागला. आता तिची चाल पण बदललेली होती. जेव्हा ती चालत असे तेव्हा एकदम चित्तवेधकपणे तिची गांड आपोआप डोलू लागायची. ते बघून खूप मुले तिच्या मागे लागली होती. पण ती कोणाकडेच गेली नाही. का जावे? तिच्या पुच्चीची पुर्ण वाट लावायला माझा लंड समर्थ होता ना. आमचे प्रेम प्रकरण जवळ जवळ ४ वर्षे चालू होते. मनिषाला झवण्यात जो आनंद मला मिळाला तसा आत्तापर्यंत मला कधीच मिळाला नव्हता. तर मित्रांनो, अशा रितीने माझी दिवाळी एकदम दणक्यात साजरी झाली. तुमची कशी झाली?****the end***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user