single-post

स्मिता भाग १

Mon 6th Jan 2014 : 19:26

सर्वप्रथम माझी ओळख करून देते. मी स्मिता. वयाने पस्तीसच्या आसपास असले तरीही माझी फिगर मेन्टेन असल्याने मी तेव्हढी वाटत नाही. माझे पती सेल्सला असल्याने ब-याच वेळा आऊटडोअरला असतात. त्याम्चा ’सहवास’ कमीच मिळतो. आणी तो प्राणीही तसा अरसीकच आहे. माझी एक मैत्रिण आहे. ऊषा नावाची. बिचरीचा नवरा अकालीच गेला व ती सम्सारसुखाला पारखी झाली. आमचे ’हे’ बाहेरगावी गेले कि ती माझ्याकडे किम्वा मी तिच्याकडे सोबतीला जातो. असेच सोबतीला जाता जाता आमच्यात सम्बम्ध निर्माण झाले. अहो, तसे म्हणजे लेस्बियन. आंही ब-याच वेळा रात्री एखादी क~म्सेट लावतो ज्यात दोन बायका प्रेम करतात व त्याप्रमाणे पहात पहात आंही एकमेकीम्ना त्रूप्त करतो.

ऊषा मधे जरा पुरुषी एलिमेम्ट आहे. तिला पुच्ची चाटायला आवडते पण चाटून घ्यायला ती फारशी तयार नसते. पण तेच डिल्डोने खेळायचे असेल तर ती तो चटकन कम्बरेला बाम्धते व मला अम्गाखाली घेऊन झवू लागते. तिच्याकडे तीन-चार डिल्डो आहेत. ती होस्टेलवर व परदेशात राहून आल्याने तिला तशी दुकाने माहीत आहेत. डिल्डो पण वेगवेगळ्या आकाराचे आहेत. जाड, लाम्ब, मोठ्या सुपारीचा, थोडासा बाक असलेला. एक तर डबल डिल्डो आहे. ती त्याचा एक लवडा आपल्या फोदीत घालते व मग पट्टा कम्बरेला बाम्धून दुसरा लम्डाने मला झवते. तो डिल्डो आंहा जास्त आवडतो कारण दोघीम्ना एकच वेळेस झवायचे व झवून घ्यायचे समाधान मिळते.
एकदा आंही एक क~म्सेट पहात होतो. नाव होते ’लवर बा~म्य’. त्यातला पहिला लेस्बियन भाग झाल्यावर दुस-या भागात त्या दोन बायका एक कोवळ्या वयाचा मुलगा शोधतात. त्याला शि़अण देत त्याच्याकडून चोदून घेतात. पुढे तो त्याम्ना भारी पडेल असा झवाडा होतो अशी गोष्ट होती. आमची ६९ करून पुच्ची चाटणे वगैरे झाल्यावर मी आपणही असाच एखादा मुलगा शोधला तर ? असा विचार ऊषापुढे माम्डला. तिलाही तो आवडला. तशा आंही दोघी काही होमोसेक्शुअल नव्हतो. आमचे नवरे आंहाला व्यवस्थीत झवतात (उषाचा गेला ते वेगळे). पण कामेच्छा मारायची नाही म्हणून आंही एकमेकीम्ना त्रुप्त करत असू.
आता प्रश्न पडला की असा मुलगा शोधायचा कोण ? तो काही कुठे बडबडला तर लफडे होऊ शकत होते. त्याच्या बरोबर चाळे करायला प्रश्न नव्हता, कारण आमचा बम्गला होता व मेन रोड पासून तसा लाम्ब होता. मुलगा शोधायची जबाबदारी ऊषाने माझ्यावर टाकली. त्या दिवशी मी ऊषाकडून डिल्डोने झवून घेतल्यावर ती गेली व मी ह्या विचारातच होते. रात्री उशीरा माझ्या डोक्यात एकदम एक मुलगा आला. इजय. विजू आमच्या घरी वर्तंआनपत्र टाकत असे. त्याच्या वडिलाम्चे उत्पन्न कमी असल्याने तो हे काम करत असे. त्याचे घर गावाच्या जुन्या वस्तीत चाळीत होते.
माझा डोळा केव्हा लागले ते मला कळलेच नाही. सकाळी ऊठले व लगेच विजयला कसा गटवायचा त्याचा विचार केला. मी लो कटच्या स्लीव्हलेस गाऊन मधे चेम्ज केले व त्याची वाट पहात बसले. त्याचा येण्याचा रस्ता आमच्या हा~म्ल मधून दिसतो. मी एक फूल घेऊन पेपर घ्यायला गेले. तो आल्यावर फूल हातातून पडल्यासारखे केले व वाकून ते उचलले. उचलताना माझे पुष्ट स्तन विजूला दिसतील अशी काळजी घेतली. मग दोन्ही हात वर करून माझ्या बगला व त्याच्याबाजूने छातीची गोलाई विजूच्या नजरेत येईल अशा रितीने ते फूल डोक्यात घातले.
विजूचे डोळे विस्फारलेले मी बघीतले. चला चाम्गली गोष्ट होती. मी त्याच्या नजरेला नजर देत म्हटले, तुझे सगळे पेपर टाकून झाले की माझ्या घरी परत ये, काही काम आहे. काय काम आहे काकू, असे तो म्हटल्यावर मी म्हणाले अरे ये तर खरा मग साम्गते. विजू गेला व थोड्या वेळाने पेपरची लाईन सम्पवून आला.
मी त्याला म्हटले अरे मला घरकामात आज जरा सामान उचलायचे आहे तू मला मदत करू शकशील का ? असे म्हणताना मी त्याच्या समोर कामूक हालचाली करत होते. माझे बा~म्ल, काखा, पोट-या त्याला दिसतील अशा माझ्या हालचाली होत्या. विजूच्या तोम्डाला पाणी सुटलेले मला कळले पण तो घाबरत असावा. तरीही मी वाकल्यावर त्याची नजर माझ्या छातीच्या घळीत गेली. मी त्याच्याकडे रोखून पहात म्हटले, काय पहतोस रे ? त्यावर तो चपापून म्हणाला काही नाही काकू. सा~म्री. मासा गळाला लागला आहे हे मी चाणा़अपणे जाणले व माझे जाळे घट्ट करायला सुरुवात केली.
मी हसून म्हणाले अरे तू कधी उघडी बाई पाहीली आहेस का ? तो चाचरत हो म्हणाला. कोण ह्या माझ्या प्रश्नावर तो म्हणाला माझी वहिनी. तू काय काय पाहिलेस विचारल्यावर तो जर अस्वस्थ व खजील झाला. मी त्याला म्हटले तुला जर ते सारे पहायला मिळाले तर तुला आवडेल ना ? तशी तो म्हणाला हो. तशी मी माझ्या गाऊनची वरची दोन बटणे उघडली व त्याला विचारले कसे आहे ? तुला हे आवडले ना ? मग अजून बघायचे का ?
"खरम साम्गू काकू, मला तुला पुर्ण नागडम बघायच आहे" हिम्मत करून विजय म्हणाला. आंही दोघेही सोफ्यावर शेजारीच बसलो होतो. मी विजूला मिठीत घेतले व त्याचा किस घेतला. अरे मग बघ ना मी म्हणाले. आता माझ्या डोळ्यात पहात विजू म्हणाला, "काकू आज मी तुला मस्त पैकी घेणार आहे"
हा हल्ला मला जरा अनपे़इत होता. "अरेच्या म्हणजे तू पटाईत दिसतोस ह्या खेळात !" मी त्याला म्हटले, "कोठे शिकलास रे हे सारे ?" तशी तो म्हणाला, "घरीच. माझ्या मोठ्या वहिनीला मी नेहमी झवतो. तिने मला एक एक धडे दिले आहेत. दादाचा लवडा तिला कमी पडतो म्हणून दादा व घरचे बाहेर गेले की ती मला चढायला बोलवायची. आता मीच सारे घरातून गेले की माझा लवडा हलवत जातो व तिला चोदायला लागतो. बघ काकू मी तुला पण कशी हेपतो ते." असे हे विजूचे शिवआळ बोलणे ऐकून मी चकीत झाले तोच विजूने माझा एक उरोज कपड्यावरूनच दाबला व माझा गाऊन जवळपास फाडतच खेचून टाकला. मला म्हणाला एकदा बाईने मला जागवले की तिने पटकन कपडे काढले पाहिजेत. असे म्हणत तो आपले कपडे काढू लागला. हे ऐकून मी गपचूप माझी ब्रा व चड्डी काढली. त्याच्या अम्गावर नुसती अम्डरप~म्ट राहीली तेव्हा त्याचा तम्बू बघून मी चकीत झाले. केवढा होता तो.
मी त्याला म्हटले, चल बेडरूममधे जावू. तसे त्याने मला फर्मावले, नाही, काकू इथेच खाली बसून माझी चड्डी काढ. तो आता काय करणार ह्याचा मला अम्दाज आला. चड्डी खेचताच त्याचा जड झालेला व अर्धवट उठलेला लवडा माझ्या चेहे-या समोर लोम्बला. त्याने एका हाताने माझे केस धरले व दुस-या हाताने लवड्याची सुपारी माझ्या ओठाम्वर लावली. लवडा तसाच पकडून त्याने तो माझ्या तोम्डात कोम्बला. दोन्ही हाताम्नी माझे केस धरून तो मला तिथेच हा~म्लंअधेच तोम्डात झवू लागला. त्याच्या लवड्याला व गोट्याम्ना घामट पुरुषी वास होता. तो नाकात आल्यावर खाली माझ्या मैनेच्या तोम्डाला पाणी सुटले होते.
मी चकीत झाले. मला हवा होता एक कोवळा व अनाडी खेळाडू. हा तर निघाला पक्क बनेल व कसलेला. पण ह्या विचाराने मला चेव आला. मी पण त्याचा लवडा तोम्डात घोळवू लागले. हाताम्नी त्याच्या आम्डोळ्या चोळल्या. त्याचे कुल्ले दाबले. त्याचा लवडा माझ्या तोम्डात पूर्ण ऊठला होता. आता तो फारच जोरात माझे तोम्ड हापसू लागला. तो माझ्याकडे पहात मला झवत होत. मी एक हात खाली माझ्या पुच्चीत घातला व स्वत:ला बोटाम्नी चोदू लागले. हे पाहून त्याचा जोर वाढला व तो सारखे माझे केस पकडू लागला. मला समजले कि विजू आता झडणार आहे. मी माझ्या हाताम्नी त्याच्या गोट्या परत चोळू लागले. माझ्या मुठीत गोट्या असताना अचानक त्याच्या लवड्याची शिर उडू लागली व माझ्या तोम्डात गपागप घट्ट विर्य पडू लागले. सारे विर्य पडेपर्यम्त विजूने माझे डोके धरून ठेवले होते. विर्य सम्पल्यावर त्याने आपला लम्ड बाहेर काढला व माझ्या गालाम्ना व मानेला पुसला.
ह्या पहिल्याच मुखमैथुनने मी दमले होते. मला पाहून हसत हसत विजू म्हणाला, काकू अग माझ्या वहिनीला मी दादा नाईटला गेला कि एका रात्रीत चार-चारदा झवतो. आत्ता तर तुला एकदाच आणी ते पण तोम्डात झवले आहे. अजून तुझी ही केसाळ पुच्ची, हे दुधाळ स्तन तर बाकीच आहे. तुला मी खेळायला हवा होतो ना. आता मी माझे मन भरेपर्यम्त तुला खाली घेऊन झवणार.
मी हसले व त्याला घेऊन बेडरूममधे जावून पलम्गावर पडले. त्याला म्हटले अरे एव्हढी घाई का केलीस. तर तो म्हणाला, काकू जेव्हा पासून मी तुझ्या कडे पेपर टाकायला लागलो तेव्हापासून मला तुला चोदायची इच्छा होती. आज चान्स आल्यावर लवडा एवढा फणफणला की केव्हा एकदा तुला हेपतो असे झाले. पण माझी वहिनी साम्गते की ’पुरुषाम्नी बाईला झवताना घाई करू नाही. म्हणून मी घाईघाईत तुझ्या तोम्डात घुसवला.’
मी त्याला म्हटले, ’का रे तुमचे घर तर चाळीत आहे. मग तुला लोकाम्च्या नकळत वहिनीला कसे झवता येते?
तसे तो म्हणाला, ’काकू अग मी व वहिनी काही वेडे नही. आमचे घर चाळीच्या एक टोकाला आहे. ते दोन बि-हाडाम्चे मिळून आहे. शेवटच्या घरला जायचा रस्ता आधीच्या घरातून जातो. त्यामुळे घरात कोण आहे व काय चालले आहे हे बाहेरून कळत नाही. मी नुसते वहिनीलाच नाही तर तिच्या बहिणीला, तिच्या चाळितल्या दोन मैत्रिणीम्ना नेहमीच लावतो. एक दोन वेळेला तर वहिनी व तिची एखादी मैत्रीण असे ग्रुप मधे पण झवलो आहे. वहिनीच्या मदतीने मी माझ्या मावस बहीणीला पण झवलो आहे.’ पहिल्याम्दा वहिनीला किती मोठा झाल्यावर झवलास असे विचारल्यावर विजू म्हणाला सोळा वर्षाम्चा असताना. वहिनीला माझा लाम्ब लवडा फार आवडतो. ती पक्की तुझ्यासारखी झवाडी आहे. ती मला झवू द्यायच्या आधी लवड्याला कसलेतरी तेल लावते व मग पुच्चीत घेते. त्याने माझा लवडा असा लाम्ब व जाड झाला आहे. वहिनीला लवड्यावर व बाजूला झाटे उगवलेले आवडत नहीत म्हणून ती मला साफ करायला लावते.’
त्याचे म्हणणे खरे होते. त्याचा लवडा चाम्गलाच लाम्ब होता. थोडासा बाक पण त्याला होता. त्याची सुपारी खुपच जाड होती. लवड्यावर बिलकूल झाटे नव्हते. त्याच्या मोठ्या काळ्या गोट्या खाली लोम्बत होत्या. ह्याच लवड्याने माझी व ऊषाची पुच्ची तो आज मारणार होता. ह्याच काळ्या गोट्यामंअधले विर्य तो आंअच्या पुच्च्यामंअधे भरणार होता. मी त्याला विचारले चःआ घेणार का. तो हो म्हणाल्यावर मी किचनमधे जण्यासाठी प~म्न्टी घालायला लागले. तर तो म्हणाला काकू आपणच आहोत तर नागडीच जा ना. मी हसले व हो म्हणाले. पण त्याला म्हणाले अरे काकू-काकू करतोस व झवतोस काय ? त्यापे़आ मला नावानेच हाक मार - स्मिता. मी नागडीच किचनमधे गेले चहा करू लागले. चहा करता करता विचार करू लागले. माझी व ऊषाची आईडिया होती, एखादा कोवळा व अनाडी मुलगा हेरून त्याला धडे देत झवून घ्यायची पण हा तर पक्क मुरलेला व चोदू होता. ब-याच पोरी त्याने आम्गाखाली घेतल्या होत्या व झवायचे सारे प्रकार त्याला अवगत होते. ऊषाची पुच्ची बरेच दिवस लवड्याला आसुसलेली होती. तिची सारी कम्डू हा नक्कीच जिरवेल असा मला विश्वास होता. असा विचार करता करता अचानक माझ्या मागे कुल्ल्य़ाम्ना काहीतरी लागले. मागे बघीतले तर विजू आपला उठलेला भक्कं लवडा हातात धरून होता.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user