single-post

आंटी सोबत धुंद पहाट

Wed 8th Jan 2014 : 19:05

रात्रीची मला अचानक जाग आली तर बाराचे टोले नुकतेच पडून गेले होते खर तर नव्या जागेत आले कि मला अजिबात झोप लागत नाही. मी वळून रमेशकडे पहिले. तो डाराडूर झोपला होता. आंत रमेशचे बाबा म्हणजे काका आणि आई म्हणजे आंटी झोपले होते. इथून मागे मी रमेशच्या घरात एक दोन वेळाच झोपलो असेल. ते हि अभ्यासाच्या कारणाने, पण आजच कारण वेगळे होते. उद्या रमेश आणि त्याचा बाबा दोघे जन टूरवर जाणार होते. म्हणून रमेशने व त्याच्या बाबांनी मला मुद्दाम बोलवले होते. मी मग अंथरुणावरून बसलो. काही वेळ तसाच बसलो. आणि मग लगविला जावे म्हणून उठलो. बाथरूम मध्ये जाऊन लाघवी करून आलो. आणि परत येता येता माझी पाऊले जाग्यावरच थांबली. रमेशच्या बाबांच्या खोलीतून हळू आवाज एकू येत होता. मी एकदम जाग्यावर थांबलो. आणि मग हळूच खोली जवळ आलो. दर पूर्ण बंद होते आत लाईट चालू होती. आणि आतला आवाज आता स्पष्ट ऐकू येत होता. चार दिवस लागतील परतायला? आंटी चा आवाज आला. होय म्हणून म्हणतोय आधी कपडे काढ मी बघ सारी कपडे काढलीत, त्याचा बाबा म्हणाला. आणि मग काही काळ शांतेत गेला. माझे सर्वांग पेटून उठले आत्ता आत नक्की काय चालाल आहे याची मला कल्पना आली.

मी आतले दृश्य पाहण्यासाठी व्याकूळ झालो होतो. पण काही जमेना दाराच्या वरची खिडकी उघडीच होती. पण फार उंच होती. आतले दबक्या आवाजाचे बोलणे ऐकून माझी बैचेनी अधिक वाढली. मग मी एक निर्णय घेतला. आणि मग खालून वर जोरात उडी मारून वरच्या खिडकीचे गज दोन्ही हाताने पकडले आणि मग शिस्तीत आत दोकौन पहिले. आणि मग माझे डोळे तसेच आत खुलून राहिले. आतले दृश्य अगदी भयानक होतेच तसे. मला काही वेळ काही सुचेना, कारण ते दृश्य होतेच तसे. आंटी पूर्ण नागडी – नग्न होऊन गाडीवर उताणी पडली होती. आणि रमेश चे बाबा तिच्या दोन्ही मंड्यामध्ये आपला हात फिरवत होते. त्याचा सोटा ततून उभा होता. आंटी चे नाव मोहिनी होते, रमेशचे बाबा बोलत होते कि मोहिनी मला वाटते मी आता चालू कराव, असे म्हणून ते तिच्या दोन्ही मांड्या मध्ये आले. तिने तो सोटा हातात धरून आपल्या योनीवर लावला. आणि रमेशच्या बाबांनी दणादण दणके मारायला सुरवात केली होती. मग ते आपली कंबर जोरात गतीने मागे पुढे करू लागले. मोहिनी ची गोरी पान स्तने रमेशच्या बाबांनी आपल्या हाताने घट्ट धरली होती.

आणि ते दाणादाण दणके मारीत होते. आंटी हळू हळू आवाजात कण्हत, विव्हळू लागली होती. आणि माझा सोटा प्यांट मध्ये खडा झाला. मी डोळे रोखून पहाट होतो. माझा पाय पण आता अवघडून गेले होते. आणखी थोडावेळ ते बघून मी शिस्तीत खाली उठरलो. आणि अंथरुणावर येऊन झोपलो. माझे अंग अजून हि पेटलेले होते. माझी प्यांट मांडे माझा सोटा ते दृश्य पाहून अजून हि थाथून उभा होता. मी प्यांट मध्ये हात घालून तो कडक सोटा हातात धरला. आणि मग त्याला हळू हळू चोळत आंटी ते दृश्य शरीर माझ्या डोळ्यासमोर आणले. रमेशच्या मम्मीचे गोरी गोरी पण स्तने आणि मांड्या, घागरी सारखे गोल गरगरीत नितंब, माझ्या डोळ्या समोरून हलायला तयार नव्हते. आणि मग मला उशिरा पर्यंत झोप लागलीच नाही. मग कधीतरी डोळा लागला, मला कळलेच नाही, आणि मग मला सकाळी जाग आली तर, रमेश आणि त्याचे बाबा खोलीत कपडे काढीत उभे होते. मी उठून बसलो. तसा रमेश माझ्या जवळ आला. आणि मला म्हणाला, सुधीर तू झोप आरे आत्ताशी पहाटेचे पाच वाजले आहेत, तुम्ही निघाला? मी माझे डोळे चोळत रमेशला विचारले. होय गाडी कधीच येऊन थांबली आहे, तो म्हणाला.


एवढ्यात आंटी आत आली. आणि मी उठलेलो पाहून मला म्हणाली, अरे सुधीर तू झोप मग सकाळी चहा घेऊनच जा, सुधीर चहा घेतल्या शिवाय जाऊ नकोस ह, रमेशने पण मला आणखी बजावून सांगून गेलाय कि चहा घेऊनच सुधीर ला पाठव. थोड्या वेळात सार्वजन घरातून बाहेर पडली. मी अंथरुणावर अंग टाकले होते, बाहेर गाडीचा आवाज झाला. आणि मग गाडी गेल्याचा आवाज कानावर आला. आणि मग दर झाक्ल्याचा आवाज आला. आणि रमेशची मम्मी माझ्याजवळ आली. मी फक्त अंडरप्यांट वरच पाय पसरून पडलो होतो. मी चटकन उठून बसलो. तशी रमेशची मम्मी म्हणाली, सुधीर आता आत चाल झोपायला. तुला एकट्याला इथे झोप लागणे अवघड आहे उठ, मी चटकन प्यांट तिथेच घेऊन ठेवली आणि म्हणाली, सुधीर कपडे कशाला घालतोस चाल, आणि मला घेऊन ती आपल्या रूम मध्ये आली. झोप माझ्या जवळ आणि सकळी लवकर उठायची गडबड करू नकोस. आठला उठलास तरी चालेल. लगेच तुझ्या घरची काम शोधायला येणार नाहीत. झोप, आणि रमेशची मम्मी मला घेऊनच बेडवर झोपली.

आंटी मला चिटकून झोपली होती. तिच्या उबदार अंगाचा स्पर्श मला जाणवत होता. आणि रात्रीचा तो प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर उभा होता. माझे सर्वांग भडकायला पुन्हा सुरवात झाली. छाडीत माझा सोटा तथून उभा राहिला होता. आंटी मला एका अंगावर होऊन चिटकून झोपल्या मुले तिच्या भरदार स्तनांचा स्पर्श माझ्या अंगाला जाणवत होता. आणि त्यामुळे माझा सोटा जास्तच फडफडू लागला होता. मी सरळ उतानाच झोपलो होतो. तिचा हात हलकेच माझ्या पोटावर आला आणि मग तसाच तो खाली खाली आला. माझा श्वास जोराने वाहू लागला आणि थोड्या वेळातच तो माझ्या बरोबर छाडीवर आला. तिथे काही वेळ हलला. आणि मग सरळ तसाच माझ्या ताठलेल्या दांड्या वर आली. माझे अंग मोहरून गेल. तिच्या हाताच्या मुठीत तसाच अंडर प्यांट वरून माझा सोटा धरला आणि ती कुरवाळू लागली, हलवू लागली. माझे अंग खूपच तापले. नंतर ती उठून बसली आणि आपली भराभरा कपडे काढून टाकली. अंधारात तिचे अंग मला स्पष्ट दिसत नव्हते. तेवढ्यात तिने माझी चड्डी अंगातून ओढून काढून टाकली. आणि मी पूर्ण नागडा झालो.

मग तिने मला कचकन मिठी मारली, मग काय मला काहीच सुचेना झाले. आंटी माझ्या अंगावरून हात फिरवू लागली तसा मी खूपच तापलो आणि सरळ तिच्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या . आणि तिची दोन्ही स्तने मी माझ्या हाताने दाबू लागलो, मी एक स्तन दाबत होतो आणि दुसरा चोखत होतो. तसे तिने पण माझा दांडा हाताने हलवू लागली. आणि मला म्हणाली सुधीर तुझा सोटा खूपच लाम्ब्द आहे रे. मग मी माझा हात तसाच तिच्या दोन्ही मांड्या मध्ये नेला. मला आण्टी च्या केसाळ योनीचा स्पर्श झाला. आणि मग माझी बोटे तिच्या योनी जवळ फिरू लागली. तेवढ्यात आण्टी म्हणाली सुधीर माझ्या अंगावर ये आता, आणि मी तिच्या अंगावर गेलो. तिने आपल्या मांड्या पसरून मला पार तिच्या योनीवर घेतले. आणि हाताने माझा सोटा धरून आपल्या योनीच्या भोकावर ठेवला आणि ती म्हणाली, सुधीर आता जोरात कर थांबू नको, मी कंबर हलवून कचका मारला. आणि माझा सोटा एका काच्क्यात पूर्ण आत गेला. तिच्या योनीत पूर्णपणे आत शिरला.

आहा ……हा ….हा ….सुधीर आत्ता जोरात असेच दणके मार मला फार बर वाट्य बघ हा …..हा …. दे दणके सुधीर मस्त रे …….हा हा …आणि मी जोरात दणादण दणके मारायला सुरवात केली. माझा लाबं सोटा रमेशच्या मम्मी च्या योनीतून वेगात आत बाहेर होऊ लागला. सुधीर …..मला वाटल ……तुला अजून काही ह्यातले काळात नसेल पण भारीच हलकट आहेस ह …… आहा …..हा ….मस्त वाटतंय बघ…..जोरात …..जोरात अहाहा ….., आणि नंतर ती वेळ आली मी जोराने दणके मारत होतो. मग शेवट आला. आणि मी सारी ताकद लाऊन शेवटचा दणका मारला. वीर्याची धार सुटली आणि रमेशच्या मम्मी ने मला आपल्या अंगाशी घट्ट धरून ठेवले. मी हि तिला घट्टपणे पकडले. रमेशला सांगायचे नाही ह… आण्टी मला म्हणाली, आण्टी मला तेवढे कळतंय, मी सारखा येणार तुमच्या घरी झोपायला. मी म्हणालो, ये पण असे कधी करायचे हे मी सांगते मगच करायचे ह …,चालेल मी म्हणालो. मग आंटी ने माझा सोटा पुन्हा एखदा हाताने हलवून मोठा केला आणि मी पुन्हा एखादा आण्टी वर चढलो. सकाळ होई पर्यंत मी आंटी ला तसे तीन वेळा केले. आण्टी खूपच खुश झाली होती. मग रमेश आणि त्याचे बाबा येई पर्यंत मी दरोज आंटी कडे यायचो झोपायला. आणि मी आणि आण्टी रात्रभर करायचो आणि जगायचो. एवढ्या दिवसात आण्टी ने मला सार काही शिकवले. आता आण्टी बोलवेल तेव्हा मी तिच्याकडे जातो. आणि मग दोघांचे समाधान झाल्याशिवाय ती मला सोडत नाही.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user