single-post

अशी हवी रात्र

Sun 12th Jan 2014 : 03:04जवळ जवळ एक तास मुसळधार पाऊस कोसळत होता. सिनेमा पाहायला येऊन मोठी चूक केली असे वाटू लागले..

मी शबाना भाभींच्या शोवरूम समोर आश्रयाला थांबलो, ते सुधा एकटाच..

पाऊस थोडा थोडा वाढतच होता. मी घड्यला कडे नजर टाकली. रात्रीचा सव्वा एक वाजला होता. मी सुन्न होऊन पाऊस उघडण्याची वाट पाहत होतो. पंधरा वीस मिनिटाने कुणीतरी शोवरूमचे दार उघड्त्याला आवाज आला. मागे पाहतो तर शबाना भाबी दार उघडून दरवाज्यात उभ्या होत्या.

अरे समीर तू, अरे कुठे गेला होतास एवढ्या रात्री.

सिनेमा पाहायला गेलो होतो, अचानक पाऊस आला म्हणून थांबलो होतो.

तर मग बाहेर का उभा आहेस आत ये ना, पाउस थांबला कि जा. मी आत गेलो. आत गेल्यावर दरवाज्य लाऊन भाबी पाठोपाठ आल्या.

कपडे भिजले असतील तर काढ आणि डोके पुसून घे. टोवेल ने मी डोके पुसले. अंगातला शर्ट काढून बनियन काढून पिळले. आणि शाल घेऊन बसलो. भाबीने चहा आणला. मी म्हंटले कश्याला त्रास तुम्हाला उगाच.

अरे तू काय परका आहेस होय.

भाबिच्या घराती कोणी नव्हते बहुतेक, मी धाडस करून विचारले घरातील कुठे आहेत, भाबी म्हणाल्या घरातील बाहेर गावी गेले आहेत. उद्या संध्याकाळी येणार आहेत.

चहा पिऊन झाला भाबी समोरच बसल्या. भाबी तश्या चांगल्या परिस्थितीतल्या होत्या, अंगाने भरगच्च मोठे मोठे उरोज, आणि मांड्या हि मोठ्या होत्या. दिसायला सुंदर गोऱ्या पान होत्या. थोडा वेळ बोलत बसलो पाऊस काय उघडेना. मी भाबी ला म्हणालो भाबी मी जातो पाऊस काही उघडत नाही आहे. अरे बस ना एवढ्या पावसात कुठे जातोस सकाळी जा आता. पण तुम्हाला उगाच त्रास कशाला. बस म्हणतो ना.

भाबीने माझे अंथरून घालून दिले मी झोपलो, त्याच खोलीत त्यांचा बेड होता. त्या बेडवर झोपल्या अडीच वाजले असतील भाबीने अंगावर काहीच घेतले नव्हते त्यांचा गाऊन वरती झाला होता. त्यांच्या मांड्या स्पष्ट दिसत होत्या. मोठ्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या उठावदार दिसत होत्या. मला राहवेना मी हळूच त्यांच्या बेडजवळ गेलो त्यांच्या मांड्या पाहून हात पाय कापू लागले. अंगावर काटा आला. अंगात सेक्सची भावना जागृत झाली होती. भाबिला झवू वाटत होते. मी हळू हळू त्यांचा गाऊन वर केला. त्यांची नीकर दिसू लागली.

मी त्यांच्या नीकर वरून हात फिरवू लागलो त्यांच्या मांड्या कुरवाळू लागलो, माझा बांबू ताठ झाला होता. मी हे चुकीचे करतो आहे असे जाणवत होते पण सेक्स ची भावना फारच उफाळून आली होती त्यामुळे त्याचा असर होत न्हवता. हळूच त्यांच्या मी नीकर मधून आत हात घातला भाबिला जाणवले पण त्यांचा प्रतिकार झाला नाही. त्या गप्प पडून राहिल्या. त्यांना हि बहुतेक स्पर्श हवा हवासा होता. म्हणून त्यांनी प्रतिकार केला नाही. मी त्यांची योनी हाताने कुरवाळत होतो. त्यांच्या योनीत बोट घालू लागलो त्यांच्या तोंडून चित्कार येऊ लागले त्या खूप गरम झाल्या माझे निम्मे काम झाले होते, मी हि गरम होऊन त्यांची नीकर काढली त्यांची गोरी गोरी पान गुलाबी योनी पाहून मी दंगच झालो.

कधी एकदा तिला तोंडात गेतोय असे झाले मी तोंडात घेऊन चोखू लागलो भाबी माझ्या केसात हात घालून कुरवाळू लागल्या. माझेही पूर्ण कपडे काढली व त्यानाही पूर्ण नागडी केली. त्यांचा गोरे गोरे शरीर पाहून मला खूपच आनंद झाला कधी एकदा त्यांना झवतोय असे झाले. मी त्यांचे उरोज दाबू लागलो चोखू लागलो. त्यांचे मोठे मोठे उरोज चोखताना खूप मजा येत होती. त्यांच्या योनीत मी माझा सोटा घातला आणि आत बाहेर करू लागलो त्यांच्या योनीचा मऊ स्पर्श मला सुखावत होता. माझे दणके वाढू लागले त्यांच्या योनीतून पाच पाच आवाज येऊ लागला. त्यांना 20 मिनिटे झवले. भाबिला पूर्ण तृप्त करून सोडले व मी हि तृप्त झालो.

मनाला वाटले कि अशी हवी प्रत्येक रात्र.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user