single-post

वहिनीला गोठ्यात झवली

Sat 11th Jan 2014 : 20:59

मित्रानो, मला तसे पाहता ७ वहिन्या आहेत. पण त्या सगळ्या चुलत आहेत आणि गावी राहतात. पण गावी असल्या तरी त्यांचे सौंदर्य एकदम सेक्साट आहे. मी जेव्हा जेव्हा गावी जायचो तेव्हा त्यांना लपून आंघोळ करताना पाहायचो. असाच एक दिवस मी उन्हाळ्याच्या दिवसात गावी गेलो होतो. गावी आमची जंगलात सुद्धा शेती असल्या कारणाने, जंगलात पावसाळ्यात बैलांना ठेवण्यासाठी गोठा बांधला जातो. या वेळेस शेतीचे काम खूप असल्यामुळे सर्व चुलत भाऊ बाजूच्या गावातील आमच्या शेतीचे काम करायला गेले होते. त्यामुळे जंगलातील गोठ्याचे काम ३ नंबर वहिनीवर शैलावर आले मला तिला सोबत करायला पाठवण्यात आले.

सकाळी मी आणि वहिनी सर्व साहित्य घेऊन जंगलाकडे निघालो. तिने खाण्याची टोपली डोक्यावर घेतल्यामुळे मला तिचे पोट आणि ब्लाउज मधील स्तन साफ दिसत होते. मी जाताना तिच्या पाठून सुद्धा जात होतो कारण त्यात तिचे पिळदार नितंब डुलू डुलू हलताना पाहून खूप मजा येत होती. मी जाताना तिला चोदण्याचे स्वप्न पाहत होतो. जंगलात जागेवर गेल्यावर आमचे काम सुरु झाले, गोठा तसा बांधून झाला होता पण आतील काम बाकी होते. मी शैला वहिनीला मदत करायला घेतली. काम करताना मी तिला नकळत स्पर्श करायचो.नंतर गोठा सारावण्याचे काम सुरु झाले. मी एक शक्कल लढवली.

मी : अगं वहिनी माझी बर्मुडा खराब होईल.

वहिनी : मग काय करायचं आता ?

मी : मी काय म्हणतो, मी येताना पंचा आणला आहे. पण मला बांधता येत नाही. तू मला नेसवशील का ?

वहिनी : ठीक आहे पण आधी तो लुंगी सारखा बांधून या, मग मी नेसवते.

मी पंचा लुंगीसारखा लपेटला आणि बर्मुडा काढली पण बर्मुडा बरोबर मी माझी अंडरवेअर देखील काढली. कारण पंचा हे पातळ कापड असते. मी असे या साठी केले कि, पंचा बांधताना वहिनी ला माझा लंड स्पष्ट दिसावा. आणि माझा बेत सफल सुद्धा झाला. कारण पंचा बांधण्यासाठी जेव्हा वहिनी खाली बसली तेव्हा मी तिच्या समोर उभा राहिलो तेव्हा वहिनी ला मला काय बोलावे ते कळेना. तिला लाज वाटली पण मी जसे मला माहित नाही असे दाखवले. तिने पंचा बांधताना माझ्या बांबूला हात लागणार नाही अशी काळजी घेत होती पण तिला समोर बघून माझा एवढा लांब झाला होता कि शेवटी तिचा हात लागलाच. वहिनीला काय करावे कळेना पण मी तिला तू लाजू नकोस असे होते चुकीने असे समजावले. आणि कामाला सुरवात केली.

काम करताना वहिनी वाकली कि तिची गांड बघून मला तिला पकडायची इच्छा होत होती. मग मी तिला कळणार नाही असा तिला हलकेच धक्का मारायचो. पण ती काही दाद लागू देत नव्हती. मग एके ठिकाणी काम करताना एक लाकडाचा भाग वरती करून त्याला सारावयाचे होते. मी लाकूड वर केले पण ते करताना मी माझा लंड हळूच बाहेर काढला जो आता खूप ताठ झाला होता. वहिनी ने सारवताना तो बघितला पण जसे काही माहित नाही असे दाखवले.

कामाला संध्याकाळ होणार होती पण मी पटापट मदत करून सर्व काम १ वाजता संपवले. काम झाल्यावर मी हात पाय आणि माझा लंड साफ धुतला कारण आता त्याचे मेन काम होते आणि गोठ्यात आलो. शैला वहिनीने सुद्धा स्वतःला साफ केले आणि ती गोठ्यात आली.

मी : वहिनी काम संपलं का आहे अजून.

वहिनी : सर्व काम झाला बघ.

मी : तुला मजा आली.

वहिनी : हो ना. तुम्ही बरोबर होतात म्हणून लवकर झाल. चला घरी जाऊ आता.

मी : अगं अजून एक मोठे काम बाकी आहे. त्याला संध्याकाळ सुद्धा होऊ शकते.

वहिनी : कसले?

मी : सांगतो. असे म्हणत मी गोठ्याचा दरवाजा बंद केला. आणि पंचा काढून जमिनीवर चादरी सारखा पसरवला.

वहिनी : काय करताय तुम्ही. आधी कपडे घाला.

पण मी तिच्या जवळ गेलो आणि काही कळायच्या आत तिला मिठीत घेऊन दाबू लागलो. ती सुटायची खटपट करत होती. नंतर तिने मला ढकलले आणि दरवाजा कडे गेली पण मी तिला पाठून जाऊन पकडले आणि परत आत घेतले. आणि तिला पाठून चिकटलो आणि स्तन दाबू लागलो. ती सांगत होती कि असे नका करू पण मी ऐकलो नाही. नंतर मी तिला खाली झोपवली आणि तिच्यावर झोपलो आणि किस करू लागलो. पण ती ऐकत नव्हती. मग मी तिला पकडली आणि पंच्याने तिचे हात जेथे बैलांना बांधतात तेथे बांधले. आता ती काहीच करू शकत नव्हती. मग मी तिच्यावर झोपलो आणि प्रेमाने तिला चोखू लागलो. मग तिचा पदर खाली काढला.

वहिनी : भाओजी काय करताय हे. माझी साडी काढू नका.

पण मी साडी काढून टाकली. आणि ब्लाउज ला हात घातला.

वहिनी : माझी चोळी काढू नका. अहो नको नको. पण तिने असे सांगे पर्यंत तिचा ब्लाउज कधीच निघाला होता. आणि तिने ब्रादेखील घातली नव्हती. त्यामुळे तिचे मोठे स्तन पूर्ण दिसत होते. तिने थोडी खटपट केली पण मी तिला मिठीत घेतली.

वहिनी : काय केला तुम्ही मला उघडी केलीत. हे काय अहो माझे स्तन चुपू नका.

कारण तेव्हा मी तिचे स्तन आणि उघडे पोट चुपत होतो. ती फार बोलतेय हे बघितल्यावर मी तिचे तोंड उघडले आणि त्यात माझा लंड घातला. नंतर थोड्या वेळाने तिच्या परकर कडे वळलो

वहिनी : परकर नका काढू माझा पाहिजे तर तुमचा तोंडात चुपते. पण मला नगदी करू नका. पण हे सांगे पर्यंत तिचा परकर तिच्या पासून मोकळा झाला होता. आणि मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि तिचे स्तन चाटत होतो. नंतर मी तिच्या चड्डीत हात घातला आणि दाबू लागलो.

वहिनी : तुमच्या पाया पडते पण खाली काही करू नका.

मी : अगं पण खालीच तर खरी मजा आहे.

वहिनी : बस करा आता. नका करू असा मला घरी जाऊदे.

मी: अगं पण खाली किती ओळी झाली आहेस बघ. तुझी पुच्ची माझ्यामुळे खुश झाली आहे. आणि मी तिची चड्डी काढून टाकली.

वहिनी : भाओजी तुम्हाला शोभत का अस . कि आपल्या भावाजायला असा नागडी करायला आणि तिला लुटायला. अहो काय हे आई इ इ-इ-इ-इ-इ- अहो नका अशी चुपू माझी.

मी : ठीक आहे. असे म्हणून मी माझा लंड तुच्या पुच्ची वर घासू लागलो. वहिनी आता जोरात श्वास देत होती.

वहिनी : सी-सी-सी- अहो नका असं करू. आई-इई-इ–इ–इ–इ-ग-मेले-. कारण मी माझा पूर्ण लंड तिच्या पुछित एका झटक्यात घातला. आणि जोरात धक्के देऊ लागलो.

वहिनी : सी-सी-आई-सी-स-स-स-सी-सी-सी-स-स-स- काय केलात .पूर्ण नागडी केलात आणि आता सी-स–स–सी-सी- आता झवत आहात.

वहिनी आता ताठ होत होती. थोड्याच वेळात तीने पाणी सोडलं. आणि थोड्यावेळाने मी. आता तिला पण मजा येत होती. तिने मला मिठीत घट्ट पकडलं आणि आमचा दुसरा डाव सुरु झाला. या वेळेस ती स्वतः मजा घेत होती.

मी : आता कस करून घेतेस.

वहिनी : आता पूर्ण नागडी करून मजा घेतलीच आहेत तर मग आम्हाला सुद्धा करून घेऊ दे.

मी: मघाशी नाटक का केलस.

वहिनी: नाटक नव्हतं पण आता तुम्ही उघडी नागडी करून मला सोडलंच नाहीत आता मला तुमच्याशी संबंध ठेवावेच लागतील आणि खरा सांगू आमचे हे तुमच्या एवढं करत नाहीत. सरळ येतात वेळ असला तर कपडे काढतात नाहीतर सरळ पाय फाकवून साडी वर करतात आणि दोन तीन झटक्यात पाणी सोडतात पण मी संतुष्ट झाले कि नाही हे पाहताच नाही. आज पहिल्यांदा मी पाणी सोडलं आणि तुम्ही माझी चुपलीत ते खूप आवडलं.

मी मग तिचे हात पाय सोडले आणि आम्ही दोघे आता प्रेमाने सेक्स घेऊ लागलो. त्या दिवशी मी तिला संध्याकाळी ६ वाजे पर्यंत ४ वेळा झवलो. आणि मग कपडे करून खाली आलो. त्यानंतर तिचे माझे संबंध एवढे घट्ट झाले. कि जेव्हा जेव्हा मी गावी जायचो तेव्हा तिला माळावर झोपावायचो. ती जेव्हा आमच्याकडे शहरात ८ दिवसांसाठी आली होती तेवा तर मी तिला दररोज माझ्या खाली झोपवायचो.****complete***

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user