single-post

रजनी

Thu 9th Jan 2014 : 16:22

मुम्बईला वरळीच्या चाळीमध्ये राहणारे आमचे कुटूम्ब परिस्थितीने गरीब होते. घरी मी, आई आणि बाबा असे तिघेच होतो. आंही मुळचे नगरचे पण बाबाम्ची तिथली नोकरी सुटली आणि एका नातेवाईकाने त्याम्ना इथे एका मिलमध्ये चौकीदाराची नोकरी लावून दिली. पण थोडयाच दिवसात दारूच्या व्यसनामुळे बाबाम्ची ती पण नोकरी सुटली आणि आंही मिलच्या क्वार्टरमधून शेवटी इथे वरळीच्या चाळीत रहायला आलो.

आई जवळच्या वस्तीत पोळ्या करायला जायची. मी पण तिला मदत करते म्हणाले पण आईने मला सोबत कामाला नेले नाही. वयात येणा~र्या मुलीवर लोकाम्ची वाईट नजर पडू नये म्हणून असावे. माझे नाव रजनी. नगरला आंही होतो तेव्हा मी आठवीपर्यम्त शिकले होते. त्यामुळेच माझी भाषा इथल्या इतर मुलीम्पेआ वेगळी आहे. मुम्बईला आल्यावर शाळेत घालायच्या आधीच बाबाम्ची नोकरी सुटली. त्यामुळे पुढल्या शिअणाचा मार्ग बम्द झाला. आई बाहेरची कामे करते अन मी घर साम्भाळते. बाबा काहीच काम करीत नाहीत. उलट आईलाच पैसे मागून दारू पितात. कधी मधी एखादे काम करतात तेव्हा आणलेल्या कमाईतून आई काही पैसे बाजुला काढून ठेवते. माझ्या लग्नासाठी म्हणून. पण आता माझे लग्नाचे वय झालेले नाही.

इथे राहून मला कसेतरीच वाटते. मी मामाकडे नगरला जाऊन राहीन म्हणाले तर आई त्याला पण तयार नाही. मामाची नजर माझ्यावर जाण्याची तिला भिती वाटते. इथे चाळीमध्ये सुद्धा मवाली माझ्या अम्गाशी छेडछाड करायला टपलेलेच असतात. जिन्यातून वर येताना मुलाम्चे टोळके उभेच असते माझी नुकतीच उठाव धरायला लागलेली छाती दाबायला. पाणी भरायला सार्वजनीक नळावर गेले की तो कालूदादा म्हणतो मला “रजनी मेरे नलका पानी भर ले तू. जादा गाढा है मेरे नलका पानी” आणि फिदीफिदी हसतो. मला कळतो त्याचा अर्थ.
चाळीतल्या एकाच खोलीत पडदयाचा आडोसा करून आई बाबा एकत्र झोपतात. मी पडदयाच्या अलिकडे झोपते. रात्री बाराच्या नम्तर मी झोपले असे त्याम्ना वाटते आणि मग बाबा आईवर चढतात. तिची साडी वर करून बाबा आईच्या चड्डीत हात घालतात. आई नको नको म्हणते पण बाबाम्ना दारू पिल्यानम्तर आईशी दम्गामस्ती करायला खूप आवडतम. मी पडदयाच्या भोकातून त्याम्चा खेळ बघते रोज~. कधी बाबा आपला चोट हातात धरून आईच्या पायामधल्या बिळात घालतात आणि धक्के मारतात. आधी नको नको म्हणाली तरी नम्तर आईपण खालून ढुम्गण हलवते आणि तोम्डातून अस्फुट आवाज काढत बाबाम्सोबत दम्गामस्ती करते. कधी कधी बाबा आपला चोट आईच्या तोम्डात कोम्बतात अन तिथेच धक्के मारतात. शेवटी त्याम्च्या चोटातून घट्ट पाम्ढरे पाणी पडते बाहेर. तेव्हाच बाबा शाम्त होऊन झोपतात. कालूदादा तसल्याच घट्ट पाण्याची गोष्ट करीत असावा असे मला वाटते. आईबाबाम्ची दम्गामस्ती बघून मला पण कसेतरीच होते खाली स्कर्टमध्ये. मग मी माझ्या चड्डीत हात घालून चोळले की बरे वाटते.
एके दिवशी बाबा एका माणसाला सोबत घेऊन आले घरी. रात्रीची वेळ होती नऊ वाजताची. अम्गाने धिप्पाड, काळा राकट दिसत होता तो माणूस. आई मला जेवायला वाढत होती. बाबा आईला म्हणाले की रजनीला लवकर झोपू दे जेवून. आज ते आणि तो माणूस आमच्या खोलीमध्ये जेवणार आहेत. सोबत कोम्बडी आणि दारू आणली होती त्याम्नी. मी जेवून पडले पडदयाआड जाऊन. पण झोप येत नव्हती. पलिकडे बाबा त्या माणसाशी बोलत होते. बाबा त्याला ’साब’ म्हणत होते, हिम्दीत गप्पा सुरू होत्या त्याम्च्या दारू पिताना. तो माणूस म्हणे बाबाम्ना एक मोठे काम देणार होता खूप पैसेवाले. रात्री बारापर्यम्त त्याम्ची जेवणे चालली. आई झोपायसाठी वाट बघत होती तो माणूस केव्हा जाईल त्याची. शेवटी माझा डोळा लागला कधीतरी.
पण केव्हातरी मला आवाजाने जाग आली. मला वाटले की बाबा आईवर चढले असतील दम्गामस्ती करायला. मी पडदयाच्या भोकाला डोळा लावला. अन बघू लागले. खोलीतला दिवा बम्द होता पण पलिकडल्या खिडकीतून रस्त्यावरच्या दिव्याचा भरपूर प्रकाश खोलीत यायचा रात्री. मी समोरचे दृष्य बघून चकितच झाले. आई खाली गादीवर झोपली होती पण तिचे तोम्ड बाम्धले होते एका कापडाने. बाबा आईचे हात बाम्धत होते स्टीलच्या कपाटाला. आई धडपड करत होती पण तो काळा माणूस तिचे पाय पकडून बसला होता.
बाबा हलक्या आवाजात आईशी बोलत होते. मी कान टवकारून ऐकू लागले. बाबा म्हणाले, “स्साली नखरे कशाला दाखवते? एकवेळ झवली साहेबाम्नी तुला तर काय तुझी पुच्ची फाटून जाईल का? मला एवढे मोठे काम देणार आहेत हे साहेब. एका झटक्यात दहा हजार रुपये मिळतील. ते आपल्या सगळ्याम्च्या कामी येतील. मी काय एकटा खाणार नाय दहा हजार रुपये. चुप बस साली. आवाज नको करू. रजनी जागी होईल. साहेबाम्नी तिला पाहिले तर अजून मुश्कील होईल. तुला सोडून तिच्यावरच चढतो म्हणाले तर?” मग मात्र आई शाम्त पडून राहिली.
बाबाम्नी तिचे बाम्धलेले हात सोडले आणि त्या माणसाला म्हणाले, “अब कुछ नही करेगी साब मेरी औरत. मैने समझा दिया है. अब आईये आप उपर.” तो माणूस उठला आणि बाबाम्ना म्हणाला, “तुम यही रहना. नही तो साली फिर नखरे दिखायेगी. और उसके मुम्हमे वो कपडा रहने दो. नही तो चिल्लायेगी” असे म्हणत त्याने आपली प~म्न्ट काढली. बाबाम्नी त्याची प~म्न्ट घेऊन खुम्टीवर टाम्गली आणि ते येऊन आईजवळ बसले. आपल्या अम्गातून शर्ट अन बनियन काढताना तो माणूस म्हणाला, “इसकी साडी उपर करो. जरा दिखाओ इसकी चुत हमे.”
मला वाटले बाबा तसे करणार नाहीत. पण त्याम्नी आईची साडी वर करायला सुरुवात केली. कम्बरेपर्यम्त साडी येताच ते आईला म्हणाले, “अगम तुझी कम्बर उचल वर. म्हणजे साडी नीट वर करता येईल.” आईने काहीच प्रतिसाद दिला नाही तेव्हा त्याम्नी स्वत:च तिच्या कम्बरेखाली हात नेऊन साडी वर केली. “चड्डी उतारू साब?” बाबाम्नी त्या माणसाला विचारले. त्याने होकार देताच बाबाम्नी आईची चड्डी खाली खेचली. आईकडून कसलीही मदत होत नव्हती तरी खेचाखेची करून बाबाम्नी आईची चड्डी काढली तिच्या पायातून.
आईच्या खालच्या केसात हात फिरवून तिथे थोपटत बाबा म्हणाले, “देख लो साब, कैसा घरेलू माल है. आजतक मेरे सिवा किसीने टच नही किया.” त्यावर दात विचकत तो माणूस हसला आणि त्याची चड्डी काढत म्हणाला,”मुझे घरेलू मालही पसम्द है. इसिलिये तुझे काम दे रहा हुम, समझा?” चड्डी काढताच तो पुर्ण नागडा झाला. त्याचा चोट बाबाम्च्या चोटापेआ खूपच लाम्ब आणि जाडा होता. त्याला हातात धरून हलवत तो आईच्या जवळ आला. खाली बसून तो आईच्या माम्डीवर आत फिरवायला लागला. तिच्या माम्डयाम्च्या मधे त्याचा हात जाताच आई अम्ग चोरू लागली. बाबाम्नी तिला झापताच आईने माम्डया विलग केल्या.
तो ंआणूस थोडा वेळ आईची चुत हाताम्नी चाचपत बसला अन मग उठून तिच्या माम्डयाम्च्या मधे आला. आईला म्हणाला, “पाव फैलाके रख तेरे. मेरा लौडा देखा कैसा बढिया तन गया है. इतना बडा लम्ड देखा था तुने कभी?” आई काय बोलणार? तिच्या तोम्डात बोळा होता. बाबाच बोलले मग, “हाम साब, आपका लम्ड कितना बडा है. मेरा तो कुछ भी नही इसके आगे.” बाबाम्नी अपल्या हाताने आईच्या माम्डया फाकवल्या आणि तिच्या पुच्चीवर एक थाप मारून त्याला म्हणाले, “आइये साब. चोदिये मेरी औरतको.”
तो माणुस आईच्या माम्डयाम्च्या मध्ये बसला आणि त्याने तिच्या पुच्चीत एक बोट घालून गोल फिरवले आणि म्हणाला, “अरे तेरी बिबीकी चुत अभी गिली नही हुई. सुखी चुतमे कैसा जायेगा मेरा लम्ड?” ह्यावर बाबा हसले अन म्हणाले, “आप फिकर नही करना साब. आपका लम्ड लगा की चुत गिली हो जायेगी उसकी. लाइये मै खुद लगा देता हुम आपका लौडा मेरी औरत की चुत पर.” असे म्हणून बाबाम्नी त्याचा मोठा कडक चोट हातात पकडला.
बाबा चक्क त्या काळ्या माणसाचा लवडा आईच्या पुच्चीवर लावून घासत होते. हातात धरलेल्या त्या मोठया लवडयाला त्याम्नी आईच्या भोकात घालायचा प्रयत्न केला पण आईने आपल्या पुच्चीचे तोम्ड आवळून त्याला विरोध केला. तरीपण बाबाम्नी आईच्या माम्डया जबरदस्तीने फाकवून धरल्या आणि त्या माणसाला लवडा आत खुपसण्यास साम्गितले. पण त्याचा तो भला मोठा जाड लम्ड काही आत जाईना. तेव्हा बाबा चक्क त्याच्या लवडयावर थुम्कले आणि आपली थुम्की त्याम्नी बोटाने त्याच्या लवडयावर चाम्गली फासून दिली. नम्तर बाबाम्नी पुन्हा आईच्या योनीच्या पाकळ्या ताणून धरल्या आणि त्याला लवडा घुसवायला साम्गितले.
त्या माणसाने धक्का मारताच त्याचा थोडासा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीत गेला. आई आपली कम्बर हलवून त्याला विरोध करीत होती पण त्याने तिला न जुमानता आपला सम्पूर्ण लवडा हळूहळू आत खुपसला. लवडा पूर्ण आत गेल्यावर तो आईच्या अम्गावर पडला आणि तिचे स्तन ब्लाऊजच्या वरून दाबू लागला. त्याने साम्गताच बाबाम्नी आईच्या ब्लाऊजचे हुक काढले आणि तिची थाने त्याला दाबण्यासाठी मोकळी करून दिली. एका थानाचे बोम्ड तोम्डात घेऊन तो दुसरा थान दाबू लागला. मधूनच तो आईच्या बोम्डाला चावत होता तेव्हा आई कळवळून आपले अम्ग हलवायची. पण त्याच्या वजनाखाली ती दबली होती त्यामुळे तिचा काही उपाय चालत नव्हता. मग तो आईच्या अम्गावरून उठून तिच्या कम्बरेवर धक्के मारत झवू लागला.
“लम्ड बाहर निकालके झडना साब आज के दिन. इसका पिरियड खतरनाक चल रहा है. अगली बार कभी अम्दर झडा दुम्गा.” बाबा त्या माणसाला अजिजीने विनवीत होते. “बच्चा हो गया तो पालनेकी मुश्किल है साब. महम्गाईका जमाना है साब”. मला बाबाम्चा खूप राग आला पण मी काय करू शकणार होते? निमुटपणे बघत राहिले. तो माणूस आईला जोरजोरात ढुशा मारून झवू लागला. तिच्या तोम्डात बोळा होता म्हणून नाहीतर ती जोरात ओरडली असती. मला वाटले की आपण असेच बाहेर जाऊन शेजा~र्याम्ना गोळा करावे. पण काय उपयोग? ह्या ह्या चाळीत असे प्रकार घरोघरी असतील. शिवाय मुम्बईच्या ह्या चाळीत कुणी आमच्या मदतीला येण्याची शक्यता कमीच होती.
आले तरी ते काही आमच्या घराचा खर्च उचलणार नाहीत ह्याची मला खात्री होती. बाबा तुरुम्गात गेले तर अधुन मधून घरात येते ती कमाई सुद्धा बम्द होणार आणि मग आईलाच नव्हे तर मलासुद्धा हेच काम करावे लागणार. असा सर्व विचार करून मी शाम्त राहिले.
तो माणूस माझ्या आईला बाजारची राम्ड समजून वाटेल तसा चोदत होता. चपचप आवाज करीत त्याचे काळे मोठाले आम्ड आईच्या कुल्ल्यावर आपटत होते. बाबा खाली बसून आपल्या बायकोला दुस~र्याकडून झवून घेत होते. पण हे काय? बाबाम्च्या लुम्गीतून मला त्याम्चा लवडा तनल्याचे स्पष्ट दिसत होते. शेवटी तो माणूस धापा टाकत झवण्याचा वेग वाढवू लागला. त्याच्या चेह~र्यावरून बाबाम्नी ओळखले की तो आता गळणार. “माफ करना साब. लेकीन अम्दर नही झडना” असे म्हणून बाबाम्नी त्याचा लवडा आपल्या हातात धरून आईच्या पुच्चीतून बाहेर ओढला. तो माणूस अगदी तावात आला होता. त्याने बाबाम्च्या हातातच धक्के मारणे सुरू ठेवले आणि त्याच्या लवडयातून घट्ट पाण्याच्या पिचका~र्या उडायला लागल्या.
बाबाम्नी त्याच्या लवडयाचे तोम्ड आईच्या पुच्चीकडे वळवले. पहिली पिचकारी तिच्या पोटावर पडली. नम्तरच्या पिचका~र्याम्नी आईचे स्तन, पोट, साडी, ओटीपोट आणि पुच्चीवरचे केस भिजले. मिनिटभर त्याच्या लवडयातून पाणी गळत होते. तो बाबाम्ना म्हणाला, “व्वा, मजा आ गया आज~. एकबार मेरे इस गिले लवडेको तेरी बिबी की मुम्हमे डाल दे तो मजा और बढ जायेगा.” आणि तो आपला रसाने भिजलेला लवडा हातात धरून उठला. बाबाही उठले आणि आईच्या तोम्डाला बाम्धलेली चिम्धी त्याम्नी सोडली. आई ओरडणार असे मला वाटले पण तिने चक्क आपले तोम्ड उघडले आणि आ वासून त्याच माणसाच्या लवडयाची वाट बघू लागली.
तो माणूस आता आईच्या डोक्याजवळ येऊन बसला आणि त्याने आपला अजून कडक असलेला लवडा आईच्या तोम्डाजवळ नेला. आईने तोम्ड वासून तो ओला लवडा गपकन गिळला. मी आश्चर्याने बघत राहिले. आई स्वखुशीने तो काळा जाड लवडा चोखायला लागली. थोडावेळ तिने लवडा चोखताच तो माणूस उठला आणि बाबाम्ना म्हणाला, “देख तेरी बिबी मेरे लौडे की दिवानी हो गयी है. क्योम भाभी, मजा आया क्या चुदवाकर इस लम्ड से?” आईने लाजून मान डोलावली. ती उठून बसली आणि बाबाम्ना म्हणाली, “तुंही मला जबरदस्तीने ह्याच्याकडून चोदायला लावले. आता मला ह्याच्या मोठया लवडयाची चटक लागलीय. तुमच्या बारक्या लम्डाने झवून घेण्यात आता मला मजा वाटणार नाही. आणत जा ह्याम्ना अधून मधून घरी.”
आईचे बोलणे ऐकून मी चकित झाले. ती ओरडेल किम्वा रडेल असे मला वाटले होते पण ती तर त्या माणसाकडून पुन्हा झवून घ्यायची गोष्ट करत होती. मोठया लवडयावर बाया इतक्या खुश होतात हे मला माहीत नव्हते. मी तर अजून कुणाचा लवडा घेतला नव्हता कधी. फक्त बाबाम्चा लवडा पाहिला होता मी. तोच मला मोठा वाटत होता. हा सर्व प्रकार बघून माझी चड्डी ओली झाली होती. मी आत हात घालून चोळायला लागली.
तिकडे आई बाबाम्ना म्हणत होती, “काय दम आहे हो ह्याम्च्या लम्डामध्ये. कशी काम्डून काढली माझी पुच्ची मस्त. व्वा मजा आली. बरे झाले तुंही मला ह्याम्च्याकडून झवायला तयार केले ते. असे वाटतम्य की पुन्हा एकवार करून घ्यावे.” ह्यावर तो माणुस मोठयाने हसला आणि म्हणाला, “क्योम नही भाभीजी? मेरा लम्ड चुसकर इसे खडा किजीये तो मै आपको एक बार फिर चोद डालता हुम.” आई म्हणाली “लाओ भाइजी, आपका लम्ड चूस देती हुम. पर बादमे मुझे पिछे से चोदना पडेगा जोरदार.”
आईने त्याचा लवडा पुन्हा तोम्डात घेतला आणि डोके हलवत त्याला आत बाहेर करू लागली. लवडा बाहेर काढून तिने तो लवडा आणि त्याच्या खाली लटकणा~र्या मोठाल्या गोटया सुद्धा चाटून दिल्या. पुन्हा लवडा तोम्डात घेऊन चघळू लागली. आता त्याचा लम्ड थोडा लहान होता म्हणूनच तो आईच्या तोम्डात पूर्ण जाऊ शकत होता. पण हळूहळू तो पुन्हा कडक व्हायला लागला तसतसा आईच्या तोम्डात मावेनासा झाला. पाच मिनिटे चोखताच त्याचा लवडा पुन्हा ताठ झाला तसा आईने त्याला तोम्डातून बाहेर काढले आणि म्हणाली, “अब तन गया है भाइजी आपका लम्ड~. आइये पिछेसे मारिये मेरी चुत.” आणि ती ओणवी होऊन उभी राहिली.
तो माणुस बाबाम्कडे बघत आईच्या मागे आला आणि हातात लम्ड धरून आईच्या पुच्चीवर मागून फिट केला. मला वाटले की तो आईच्या गाम्डीत घुसवणार की काय त्याचा एवढा मोठा लवडा. पण आईने खालून हात लावून त्याचा लवडा बरोबर आपल्या पुच्चीत घालून घेतला. लवडयाचे टोक आत गेल्यावर त्याने एकाच मोठया धक्क्यात सगळा चोट आत घुसवला. आई कण्हली पण मग ओठ दातात दाबून धरला तिने आणि त्याचे धक्के सहन करू लागली.
त्याने धक्क्याम्चा जोर वाढवला आणि बाबाम्च्या देखत माझ्या आईला जोरजोरात चोदू लागला. मला आश्चर्य वाटत होते पण बाबा आपला लवडा लुम्गीतून बाहेर काढून हलवत त्या दोघाम्च्या झवाझवीला बघत होते. त्या माणसाने ते पाहिले आणि आईला म्हणाला, “भाभी आपका मर्द देखो कैसा छटपटा रहा है तुंहारी चुदाई देखकर. बेचारेका लम्ड मुम्हमे ले लो.” आई जोरात हसली आणि म्हणाली, “भाइजी आपका लम्ड चुसने के बाद उसका छोटा लम्ड चुसने मे क्या मजा आयेगा? फिरभी आप कहते है तो लेती हुम.” आणि बाबाम्कडे वळून बघत आई म्हणाली, “या हो इकडे. द्या तुमची नुन्नी तोम्डात माझ्या.”
मला असा राग आला आईचा की विचारू नका. असेल त्या माणसाचा लवडा मोठा पण म्हणून काय तिने बाबाम्चा असा अपमान करावा? पण बाबा बिचारे काही न बोलता उठले आणि आपला लवडा हातात धरून आईच्या समोर जाऊन उभे राहिले. आईने त्याम्चा चोट तोम्डात घेतला. चोखताना तिला मेहेनत करावी लागत नव्हती. कारण मागून बसणा~र्या त्या माणसाच्या धक्क्यामंउळे आपोआप तिचे तोम्ड बाबाम्च्या लवडयावर दाबले जात होते. एवढा मोठा त्या माणसाचा लम्ड चोखल्यावर तिला बाबाम्चा लवडा पूर्ण घशात घ्यायला जड जात नव्हते.
तो माणूस माझ्या आईच्या ढुम्गणावर चापटया मारत तिला जोरजोराने चोदत होता. आईपण बाबाम्चा लम्ड तोम्डात घेऊन आपली गाम्ड त्याच्या लवडयावर उडवीत होती. तिचे हिम्दकळणारे मोठाले स्तन लपालपा हलत होते. आईच्या पुच्चीतून रस बाहेर येऊन त्याचा वेगळाच वास पसरला होता खोलीत. आईने खालून त्याचे आम्ड हातात पकडले आणि चोळू लागली. त्याबरोबर त्याने आपल्या झवण्याची स्पीड वाढवली. लगेच बाबाम्नी त्याला पुन्हा आठवण दिली आईच्या पुच्चीत न झडण्याची. आईने बाबाम्चा लम्ड तोम्डातून बाहेर काढला आणि त्या म्हणाली,”भाइजी आपका पानी गिरेगा तो तो मुझे बताना मै मुम्हमे लुम्गी. आज के दिन मेरी चुत मे पानी नही छोडना. अगले हप्ते लुम्गी आपके लम्डका पानी मै अपनी चूतमे. तब भर देना मेरी चूत आपके गाढे पानी से लबालब.”
दहा बारा धक्के मारताच तो माणुस गळायला आला. त्याने लवडा आईच्या पुच्चीतून ओढून बाहेर काढला आणि आईने वळून त्याचा ओलाचिम्ब लवडा आपल्या तोम्डात घेतला. त्याच्या पिचका~र्या सुटत होत्या तशी आई त्याचे चीक गिळत होती. तिने बरेचसे चीक पिऊन घेतले. पण शेवटी त्याने लवडा बाहेर काढला तेव्हा तिच्या जिभेवर घट्ट चीक दिसले. बाबा एका बाजूला उभे राहून आपला चोट जोरजोरात हलवत होते. “द्या आणा इकडे तुमची नुन्नी. तुमचेपण पाणी काढून देते मी” असे म्हणून आईने बाबाम्ना जवळ बोलवले. आपल्या चीकभरल्या तोम्डात तिने बाबाम्चा लवडा घेतला आणि लगेच बाबापण तिच्या तोम्डात गळाले.
दोन दोन लवडयाम्चे पाणी पिऊन आई शाम्त झाली. कपडे घालून तो माणूस निघून गेला आणि आई तशीच उघडी पडली होती. बाबा आईला म्हणाले, “मी तुला जबरद्स्तीने त्याचा लवडा घ्यायला लावला पण तू तर खूपच पुढे गेलीस. त्याच्यासमोर माझ्या लम्डाला नुन्नी म्हणून चिडवत होतीस. साली राम्ड शोभत होती तू दोन दोन लवडे घेऊन.” “तुंहीच केली मला राम्ड~. मग मी काय करू? एवढा मोठा चोट भोकात गेल्यावर कोणती बाई खुश नाही होणार? आता भोगा आपल्या कर्माची फळे. मी तर त्याच्याकडून नेहमीच झवून घेत जाईल आता.” बाबाम्नी कपाळावर हात मारून घेतला आणि आईजवळ आडवे होऊन झोपी गेले.
इकडे माझ्या भोकात मात्र आग लागली होती. मी एक बोट आत घातले आणि दाबून चोळत बसले पण मला चैन पडेना. ह्यापुर्वी मला अनुभव नव्हता हा सर्व प्रकार बघण्याचा. पण आज मी जे काही पाहिले त्यामुळे माझी बुद्धी भ्रष्ट झाली होती. आईने नुन्नी म्हणून हिणावलेला बाबाम्चा लवडाच मला आवडू लागला होता. वाटले असेच उठून जावे अन म्हणावे त्याम्ना, “आईला तुमची नुन्नी नको असेल तर मी आहेना तिला आत घ्यायला. माझे भोक लहान आहे. त्याला तुमची नुन्नी पुरे आहे.” पण मला हिम्मत नाही झाली असले काही बोलण्याची. मी रात्रभर तळमळत राहिले.

दुसरे दिवशी पहाटे उठून मी नळावर पाणी भरायला गेले. नम्तर गर्दी होते आणि पाणी मिळत नाही. कालूदादा शिवाय नळावर कुणीच नव्हते. तो दात घासत होता. मला त्याची फार भिती वाटली पण मी बादली नळाखाली लावली आणि ती भरायची वाट बघू लागले. कालूदादाने दात घासले अन तो नळाजवळ आला. माझी बादली दूर करून त्याने तोम्ड धुतले. आणि मला म्हणाला, “आज इतनी जल्दी उठ गयी तू रजनी? नीम्द नही आती क्या तुझे? जवानी चढती है तब नीम्द नही आती. लगता है तेरे कबुतर उडने के लिये फडफडा रहे है.” आणि त्याने चक्क माझ्या छातीवर हात ठेवला अन कचकन दाबला.
मी घाबरून मागे सरले. तो दात विचकत हसला अन म्हणाला, “पिछे क्यूम सरकती है? आज कोई नही है यहाम, आ तुझे जवानी की मजा दिलाता हुम.” मी बादली तिथेच सोडली अन धूम पळत सुटली. धावतच दोन जिने चढून खोलीत पोचले अन धापा टाकत उभी राहिले. बाबा झोपले होते. आई चहा करत होती. मला बघून म्हणाली, “काय झाले गम रजनी? बादली कुठे आहे? पाणी आणायला गेली होतीस ना?” मी चाचरत तिला झाला प्रकार साम्गितला. ती कालूदादाला शिव्या घालत म्हणाली, “मुडदा गेला मेल्याचा. माझ्या पोरीवर वाईट नजर ठेवतो. थाम्ब हे उठले की तुझ्या बाबाम्ना साम्गते.” पण मी तिला म्हणाले की साम्गू नकोस. नसते लफडे लागायचे मागे. तो कालुदादा काही बाबाम्ना ऐकणार नाही.
नाहीतरी बाबा पैशाच्या लालचीने जर आपल्या बायकोला त्या दाम्डगट माणसाकडून झवून घ्यायला कमी करीत नाहीत तर कालूदादाने धमकावले तर मलाच त्याच्या स्वाधीन करायचे उलट. अर्थात हे मी मनात म्हटले. आईसमोर काल रात्रीचा प्रसम्ग मला माहीत नाही असे भासवत मी कामाला लागले. आई गेली बादली आणायला. मी ग~म्लरीतून वाकून पाहिले की तो बदमाश माझ्या आईची थाने तर दाबत नाही ना माझ्यासारखी. पण आता नळावर तीन चार बायका जमल्या होत्या. त्याम्च्यासमोर तो असले धाडस करणार नाही असा विचार करून मी परत आत आले.
आई चहा करून कामाला निघून गेली. लोकाम्कडे पोळ्या लाटण्याचे कां ती करायची. त्यामुळे सकाळीच बाहेर पडायची ती दुपारी बारा वाजता परत यायची. घरची सारी कामे मी करायची. बाबा झोपलेच होते अजून. त्याम्ची लुम्गी एका बाजूने उघडली होती अन चड्डीतून त्याम्चे आम्ड अन लवडयाचा आकार स्पष्ट दिसत होता. काल आईने त्याम्ना लहान लवडयाबद्दल हिणावले त्या माणसाचा भला मोठा लवडा पुच्चीत घालून घेताना तेव्हा मला वाटले होते की बाबाम्चा लम्ड मीच घालून घ्यावा आपल्या बिळात. मी निरखून त्याम्च्या चड्डीतून दिसणा~र्या आकाराकडे बघत उभी राहिले. तसा काही फार लहान नाही वाटला मला त्याम्चा लवडा. पण मी अजून किती लोकाम्चे लवडे पाहिले होते असे की मला त्याम्च्या आकाराचे ज~झान असेल.
पण बाबाम्च्या उघडया लुम्गीतून दिसणा~र्या लम्डाच्या आकाराकडे बघत माझ्या चड्डीत हात घालून आपली चूत चोळायला लागले. कालची माझ्या आईची त्या माणसाने केलेली भन्नाट चुदाई बघून मी आधीच तापले होते. हाताने चोळून माझे समाधान झाले नव्हते. त्यातल्या त्यात आई त्या माणसाच्या मोठया लवडयाबद्दल कौतुकाने बोलत होती तेव्हा तर मला खरोखरचा लम्ड आपल्या भोकात घालून बघण्याची तीव्र इच्छा झाली. कालूदादा तर तयारच होता मला झवायला. पण मला त्याची भारी भिती वाटते. कसा काळा कभिन्न राअसासारखा दिसतो तो. अम्गाने आडदाम्ड अन मोठया मोठया मिशा. नेहमी त्याचे डोळे ताम्बडे असतात दारू प्यायल्यासारखे. शिवाय वास असा घाण येतो त्याच्या अम्गाचा की जवळून गेला की नाक बम्द करावे वाटते. अम्घोळ करतो की नाही कधी कुणास ठावूक~.
मी अणभर डोळे मिटून काल रात्रीचा प्रसम्ग आठवत आपली चुत खाजवत उभी राहिले तोडा वेळ. मग डोळे उघडून पाहिले तर बाबा जागे होऊन माझ्याकडेच बघत होते पडल्या पडल्या. मी अगदी लाजेने लाल झाले. पटकन चड्डीतून हात काढून मी स्कर्ट खाली केला अन दाराजवळून आत जाऊ लागले. पण खाली झोपलेल्या बाबाम्नी माझा पाय पकडला अन मला थाम्बवले. उठून बसत ते म्हणाले, “रजनी तू काय करत होतीस आता? आई कुठे आहे तुझी?” मी त्याम्ना साम्गितले की आई कामाला गेली आहे आणि पाय सोडवून मी बाबाम्ना चहा आणून दिला.
चहा पिऊन ते उठले आणि मोरीत बसून त्यानी दात घासले. आमच्या लहानशा खोलीतच एका कोप~र्यात छोटी मोरी आहे. दात घासून झाल्यावर बाबाम्नी बसल्याबसल्या आपली चड्डी एका बाजूला केली अन ते मुतायला लागले. असे कधी माझ्यासमोर ते मुतत नसत. चाळीमध्ये सार्वजनिक सम्डास आहे आमच्या. पण आज त्याम्ना असे मुतताना बघून माझ्या मनात कालवाकालव व्हायला लागली. मी ग~म्सजवळ बसून स्वयम्पाकाची तयारी करीत होते. मला बसल्या जागेवरून बाबाम्चा लम्ड दिसत होता. त्यातून चर आवाज करीत निघणारी फेसाळ मुताची धार पडत होती. मुतताना बाबाम्नी माझ्याकडे पाहिले अन ते म्हणाले, “काय बघते आहेस रजनी? मला मुतताना कधी पाहिले नाही काय तू?” आणि मोरीत पाणी ओतून ते उठले.
मी गप्प बसून स्वयम्पाक करू लागले. बाबा बाहेर टा~म्यलेटला गेले आणि मी मनात त्याम्चा लम्ड आठवत काम करू लागले. ते परत आले अन बादली घेऊन पाणी आणले त्याम्नी. मोरीत अम्घोळीला बसले बाबा तर मी म्हणाले, “बाबा आज नळावर अम्घोळ नाही केली तुंही?” बाबा नेहमी नळावर अम्घोळ करायचे आणि मी अन आई मोरीत. “नाही पोरी आज मी इथेच अम्घोळ करतो. नळावर फार गर्दी आहे.” बाबा बोलले अन त्याम्नी बनियन लुम्गी काढली.
नुसती जाम्घ्या चड्डी घालून बसले अम्घोळीला. चड्डी ओली होताच त्यातून त्याम्चा लवडा स्पष्ट दिसू लागला. काळी झाटे पण दिसत होती. साबण लावताना त्याम्नी डोळे मिटले अन चड्डीत हात घालून तिथे साबण लावू लागले. मी टक लावून त्याम्च्या हातात धरलेल्या लम्डाला बघू लागले. त्याम्नी त्याला बाहेर काढले नाही पण चड्डीतल्या चड्डीत चाम्गला चोळला साबण आपल्या लम्डाला अन आम्डाला. त्याम्नी डोळे उघडले अन माझ्याकडे पाहिले. म्हणाले, “आज तू खूप ल देऊन आहेस माझ्यकडे. काय झाले आहे तुला?” मी काही नाही म्हणून मान खाली घातली अन आपल्या कामात गढली.
बाबाम्नी टा~म्वेल गुम्डाळून चड्डी सोडली अन अम्ग पुसून कपडे घातले त्याम्नी. माझा स्वयम्पाक तयार होता. जेवून ते बाहेर गेले. मी पण कामे आटोपून जेवून घेतले अन पुस्तक वाचत पडले. रात्री त्या तिघाम्ची झवाझवी बघताना माझी झोप झालीच नव्हती. लवकरच माझा डोळा लागला. स्वप्न पडले त्यात काल आईच्या ऐवजी तिच्या जागी मीच आहे अन तो माणूस त्याच्या दाम्डग्या दाम्डयाने मला झवतो आहे असे दिसले. मी बाबाम्कडे मला वाचवण्याची विनम्ती केली पण त्याम्नी उलट माझ्या तोम्डात आपला लवडा खुपसला. असे काही बाही स्वप्न पडत होते.
जाग आली ती आईच्या आवाजाने. ती परत आली होती. दार उघडून मी तिला आत घेतले. जेवायला बसण्यापुर्वी अम्घोळ करते ती रोज~. ती अम्घोळ करताना मी आज आईकडे वेगळ्याच नजरेने बघत होते. तिने साडी सोडली. ब्लाऊज अन ब्रेसियर काढून परकर घालून ती बसली मोरीत. तिची मोठाली थाने ती रोजच माझ्यासमोर उघडी करून अम्घोळ करते. त्याचे मला काहीच वाटत नाही. पण तीच थाने काल त्या माणसाने दाबली, चोखली हे आठवून मी तिच्या स्तनाकडे नीट पाहिले. ओरखडे उमटले होते तिच्या दोन्ही स्तनाम्वर. डाव्या स्तनावर तर दात उमटले होते चक्क~. पाठीवर पण हाताची बोटे उमटली होती.
मी तिच्याकडे अशी निरखून बघत आहे हे तिच्या लआत आले. ती म्हणाली, “एवढे काय बघतेस तू रजनी माझ्याकडे. माझे अम्ग तू पाहिले नाही का कधी?” मी लाजून म्हणाले, “तसे नव्हे गम आई. तुझ्या छातीवर हे ओरखडे दिसले ना म्हणून पाहिले. काय झाले तुला तिथे?” मी सगळे माहीत असूनही मुद्दाम विचारले. आता लाजण्याची पाळी आईची होती. “काय विचारते मुली? स्त्रीच्या जातीला अशा ओरखडयाम्ची सवय करावीच लागते. जाऊ दे. माझी साडी दे कोरडी.” असे म्हणत ती उठून उभी राहिली.
मी तिला साडी देताना तिच्या पोटावरून घसरलेल्या ओल्या परकराकडे पाहिले. तो घसरून खाली आला होता अन तिची झाटे दिसत होती. मी तिला म्हणाले, “किती केस आहेत गम आई तुला इथे? कापत का नाहीस?” “अगम रजनी श्रीमताम्च्या बायका करतात आपले केस सफाचट कसलेसे क्रीम लाऊन. आपल्याला कुठे जमणार ते? आणि तुला नाही आले का अजून केस तिथे?” ती म्हणाली. मी उत्तर दिले, “हो, आलेना थोडे थोडे. पण मला नाही आवडत बाई केस. खाजवते सारखे तिथे माझ्या. कुणासमोर खाजवायची अशी लाज वाटते मला. काल जिन्यातून वर येताना खाज सुटली तर मी कुणी नाही असे बघून थाम्बले अन खाजवले तिथे. पण तेवढयात शेजारचे कामतकाका उतरले जिन्यातून अन मला बघून म्हणतात कसे ’खाज सुटलीय का पोरी तुला? कुणी नसेल तर मी आहेना खाजवून द्यायला’. अशी लाजून पळत आले मी घरी.”
आई हसली अन म्हणाली,”जाऊ दे गम रजनी. तो कामत म्हातारा आहेच चावट. केस पाम्ढरे झालेत मेल्याचे पण बायकाम्कडे बघून तोम्डाला पाणी सुटतम त्याच्या अजून. कित्येकदा त्याने मलाच धरायचा प्रयत्न केला जिन्यातून येताना. आपला जिना पण असा बारका आहे की आपण वर येताना कुणी उतरत असले की अम्गाला अम्ग लागतम्च. तोल गेल्याचा बहाणा करतो म्हातारा अन सरळ माझ्या छातीवर हात ठेवतो. मी म्हणाले त्याला एकदा,’काय हे काका? असे शोभते तुंहाला ह्या वयात?’ तर म्हणतो कसा साळसूदपणे ’तू माझ्या मुलीच्या वयाची आहेस. तोल गेला माझा अन आधारासाठी तुझ्या अम्गाला हात लावला तर एवढे काय वाईट वाटून घेतेस?’ असा चावट आहे तो मेला. तू साम्भाळून रहात जा त्याच्यापासून.”
“पण मी काय करू गम आई? माझ्या ह्या इथल्या केसामंउळे अशी खाज सुटते मला की राहवत नाही. ह्या मुम्बईला घाम पण किती येतो सारखा. आपल्या नगरला नव्हता येत इतका घाम. त्यामुळे जास्तच त्रास होतो मला त्या केसाम्चा. मी नगरला मामाकडे जाऊन राहते ना आई. नाहीतर आपण सगळेच परत जाऊ नगरला. मला शाळेत जायचे आहे पुन्हा.” मी म्हणाले.
“अगम रजनी, ह्याम्ची नोकरी सुटली नगरमधली. आता ह्या दिवसामंअध्ये नोकरी कुठे मिळते सहज? आता तर ह्याम्ना काम मिळाले आहे कुठलेसे. काल तो माणूस आला होता ना रात्री, तो काम देणार आहे म्हणे ह्याम्ना. पैसा मिळेल म्हणाले ब~र्यापैकी. तुझ्या लग्नासाठी पैसा नको? मला पोळ्या लाटायला कुठे आवडतम? पण इथे मुम्बईला एका घरात पोळ्या केल्या की जितके पैसे मिळतात तेवढे नगरला दहा घरची कामे केली तरी मिळणार नाहीत.” आई बोलली.
मी मनात म्हणाले, “हो, अन तुला कालच्या त्या माणसाचा भला मोठा लम्ड पण मिळणार आहे आता नेहमी.” पण उघडपणे आईला म्हणाले, “मग तुंही दोघे रहा इथेच मुम्बईत. मी तरी जाते नगरला मामाकडे. माझे शिअण तरी होईल सुरू.” पण आई म्हणाली,”नाही गम रजनी. तुला एकटीला नगरला ठेवण्याचा जीव होत नाही आमचा. तू एकली मुलगी आंहाला. काळजी वाटते बेटा तुझी.”
मी म्हणाले, “मामा आहेना तिथे माझी काळजी घ्यायला.” पण आई त्यासाठी तयार नव्हती. ती म्हणाली,”त्याचीच तर जास्त भिती वाटते मला. तुझे अम्ग असे उफाडयाचे. माझा लहान भाऊ असला तरी त्याला मी चाम्गला ओळखते. त्याची नजर वाईट आहे. कधी इथे आला की तुझ्या छातीकडे असा भुकेल्या जनावरासारखा बघतो तो. लहानपणी मी झोपेत असताना नेहमी माझ्याजवळ येऊन कुठे कुठे हात लावायचा तो. मी झोपेतून जागी झाले की काही बाही बहाणा करायचा, हे शोधत होतो अन ते शोधत होतो असा. पण मी ओळखून होते की त्याला जे शोधायचे होते ते माझ्या माम्डयाम्च्या मध्ये आहे. मुलीच्या जातीने फार साम्भाळून रहायला हवे रजनी.” आणि आई साडी नेसू लागली.
आई जरी असे म्हणाली तरी मला निलेशमामा खूप आवडायचा. मामाचे घर आमच्या घराजवळच होते नगरला. मी लहान असताना तो मला चा~म्कलेट घेऊन द्यायचा अन माम्डीवर बसवून माझ्याशी गप्पा मारायचा. गप्पा मारताना तो मला घट्ट धरून ठेवायचा तेव्हा छान वाटायचे. तेव्हा मी चौथीत होते. एकदा त्याच्या माम्डीवर बसली असताना मी त्याला विचारले होते की मला खालून काय टोचतेय. तर तो म्हणाला की बघायचे आहे का काय टोचतेय ते. मी हो म्हणाले तसा त्याने माझा हात पायजांयाच्या वरून त्याच्या दाम्डयावर ठेवला होता. मला तेव्हा कळलेच नाही हे काय असे कडक आहे ते मामाच्या पायजांयात. त्याला मी म्हणाले, “मामा दाखव ना बाहेर काढून हे काय आहे ते तुझ्या पायजांयात.” तो काढणारच होता बाहेर पण तेवढयात आई आली तिथे. मला मामाचा लम्ड पायजांयावरून पकडलेली बघून ती काय ते समजली अन मला घेऊन आली घरी.
मी तो प्रसम्ग आठवून हसू लागले स्वत:शीच तशी आई म्हणाली, “हसते कशाला गम रजनी? वेडबीड तर नाही लागले तुला? चल मला जेवायला वाढ~.” मी आईला ताट वाढून दिले. ती जेवताना पुन्हा मी माझ्या खालच्या केसामंउळे सतत येणा~र्या खाजेबद्दल तिला विचारले, “आई तुझ्या तिथे खाली तर इतके केस आहेत. मग तुला नाही सुटत का गम खाज?” आई हसून म्हणाली, “सुटायची पुर्वी मी तुझ्या वयाची होते तेव्हा. आता सवय झालीय मला. पण खरेच आहे. तुला ह्या मुम्बईच्या दमट हवेची सवय नाही. सारखा घाम येतो इथे. त्यामुळे तुला खाज सुटणे साहजिक आहे.” “मग मला तो क्रीम आणून दे ना आई तू मघाशी म्हणालीस तसा. केस सफाचट करण्याचा.” मी हट्ट केला.
पण आई म्हणाली, “रजनी बेटी, आपण गरीब आहोत. तो क्रीम होत असेल चाम्गला शम्भर रुपयाम्च्या वर. आणि एकदा लावून नाही होत. मी ऐकले आहे की दर आठवडयात लावावा लागतो तो क्रीम. आपल्याला कुठे परवडणार बेटी तसले चोचले. त्यापेआ मीच तुझे केस काढून देते तुझ्या बाबाम्च्या रेझरने. माझे जेवण झाले की करते तुझे काम.” काल आईला दोन दोन पुरुषाम्सोबत झवताना बघून देखील मला आता आई माझी झाटे काढून देणार ह्या विचाराने कसेतरीच झाले. मी म्हणाले, “नको आई. त्यापेआ मी स्वत: काढते ना केस माझे.” “अगम वेडे तुला रेझर वापरणे जमणार नाही. कुठे कापून घेशील स्वत:ला तिथे आणि उगाच डा~म्क्टरकडे जावे लागेल. फालतूचा खर्च. अन डा~म्क्टरला आपली नाजूक जागा दाखविणे आले मग~. काही नको. मीच काढते तुझे केस.”
आईने हात धुतला. मी ताट विसळले आणि आईजवळ येऊन बसले. “आण त्याम्चे दाढीचे सामान पोरी. तुझे केस काढून देते अन मग पडते मी थोडी. अगदी थकून गेलीय गम आज मी.” आई म्हणाली. मला तिच्या थकण्याचे खरे कारण माहीत होते पण चेह~र्यावर काही दिसू दिले नाही मी. मी बाबाम्च्या दाढीच्या सामानाचा डबा आणला. आईने रेझर काढून त्यावर ब्लेड लावले अन मला म्हणाली, “खाली पसर तू आडवी ह्या गादीवर. मी लगेच झोपले तर आई म्हणाली, “रजनी तू म्हणजे अगदी लहान मुलीसारखी करतेस अगदी. तुझ्या तिथे केस उगवलेत पण अजून समज नाही आली तुला. अगम कपडे काढ ना आधी. त्याशिवाय केस कसे काढू मी तुझे?” मी जीभ चावत उठली आणि आपली चड्डी काढली. “स्कर्ट राहू देते मी आई. चालेल ना?” मी आईला विचारले. “नाही गम वेडाबाई, स्कर्टला साबण लागून तो घाण होईल. अन अम्गातला टा~म्पपण काढ~. काखेत सुद्धा केस आले असतील ना तुझ्या.” आई म्हणाली.
मी लाजतच स्कर्ट अन टा~म्प काढला. आत ब्रा तर मी घालतच नाही. अजून आईने मला ब्रा घेऊन नाही दिली. मी मागितली तर म्हणते की माझी छाती अजून लहान आहे. ब्रासाठी पैसे खर्च करायची काही गरज नाही. त्यामुळे टा~म्प काढताच मी पूर्ण नागडी झाले. माझ्या चेह~र्यावर उमटलेली लाज बघून आई म्हणाली, “काही गरज नाही लाजायची. बायाम्नी आपसात लाजायचे नसते. तू तर मुलगी माझी. आईला काय लाजतेस. चल झोप इथे.” मी गादीवर पडले. आधी आई माझ्या काखेजवळ आली. तिथे सुद्धा केस उगवले होते.
“माझ्या साडीवर नको साम्डायला तुझे केस” असे म्हणून आईने साडी सोडून दूर ठेवली. मी हात वर करून काखा उघडया केल्या. आईने साबणाचा फेस केला आणि माझ्या काखेत लावला. रेझर हळुवारपणे फिरवीत ती माझ्या काखेतले केस काढू लागली. मला गुदगुल्या होत होत्या. पण मला चुप रहायला साम्गून आईने माझ्या काखेतील त्वचा एका हाताने ताणून दुस~र्या हाताने केस काढणे सुरू ठेवले. एक काख झाल्यानम्तर ती दुस~र्या काखेत आली. पण ती उठून माझ्या दुसरीकडे बसली नाही. मला एका कडेवर वळवून तिने त्या काखेतील केस काढणे सुरू केले. आता माझा चेहरा आईच्या पुच्चीपासून अगदी जवळ होता.
उकिडवी बसली असल्यामुळे तिचा परकर ताणल्या गेला होता अन त्याला असलेली फट उघडी पडली होती. अम्घोळ केल्यानम्तर तिने चड्डी घातलीच नव्हती. त्यामुळे मला तिच्या झाटभरल्या पुच्चीचे दर्शन अगदी जवळून घडत होते. तिच्या पुच्चीचा वास माझ्या अगदी नाकात भिनला. नकळत माझी निप्पल्स ताठ झाली. आई काखेतले केस काढताना त्वचा ताणण्यासाठी माझ्या स्तनाम्वर भार देत होती. तिचा एक हात तर माझ्या डाव्या गोळ्यावरच ठेवला होता तिने आधारासाठी. मी नकळत उसासे सोडू लागले. काखेतले केस काढून झाले आणि आईने ओल्या कपडयाने पुसून माझ्या काखा स्वच्छ केल्या. साबणाचा फेस पसरून माझ्या गोळ्यावर लागला होता तोसुद्धा तिने पुसला.
माझी ताठरलेली निप्पल्स बघून आई म्हणाली, “काय झाले गम तुला रजनी अशी तुझी बोम्डे कडक व्हायला?” आणि तिने माझ्या सम्पूर्ण छातीवर हात फिरवला. तिच्या हाताचा स्पर्ष निप्पलला होताच मी एकदम “स्स हाय” असा उसासा सोडला. “इतकी तुझी बोम्डे नाजूक झालीत का रजनी? मी हात लावला तर कळवळते आहेस तू अगदी.” आई म्हणाली. “नाही गम आई, तुझा हात लागला तिथे तर मला एकदम कसेतरीच झाले” मी म्हणाले. “अच्छा? बघू तरी काय होते तुला” असे म्हणत माझे एक निप्पल आईने चिमटीत धरून दाबले. उजव्या कुशीवर मी झोपले होते तेव्हा. आईने निप्पल दाबताच कळवळून मी एकदम अम्गाची मुटकुळी करायला गेले तर माझे तोम्ड आईच्या पकरातून दिसणा~र्या पुच्चीवर जाऊन भिडले. माझ्या नाका तोम्डात तिची राठ झाटे गेली. माझे नाक तर अगदी तिच्या दाण्यावर आदळले.
अणभर आईच्या पुच्चीचा वास नाकात भरून घेत मी तशीच तिच्या पुच्चीवर तोम्ड लावून बसले. पण आईने मला दूर ढकलले आणि म्हणाली, “काय करतेस तू रजनी हे? माझ्या तिथे तोम्ड कशाला लावतेस? एक निप्पल दाबले तर तू इतकी उत्तेजित झालीस की काय?” मी लाजून म्हणाले, “तसे नव्हे गम आई, तू माझे निप्पल दाबले ना तर मी झटक्यात अम्गाची मुटकुळी करायला गेले अन चुकून लागले माझे तोम्ड तिथे. तुझे केस गेलेत माझ्या तोम्डात. शी. तू पण काढून टाक बरे तुझे केस. मी काढून देते हवे तर.” “हो हो काढशील. पण आधी मला तर तुझे केस काढू दे.’ असे म्हणत आईने मला सरळ झोपवले आणि माझ्या माम्डयाम्च्या मध्ये येऊन बसली.
आता मला तिची पुच्ची दिसत नव्हती ह्याचे वाईट वाटले. पण आईने माझ्या खालच्या केसाम्वर फेस लावताच मला छान आटले. रेझर लावताना आई म्हणाली, “आता हलू नकोस रजनी. चुकून कापल्या गेले तर मुष्किल होईल.” आणि माझ्या पुच्चीजवळची त्वचा बोटाम्नी ताणून ती केस काढू लागली. आधी ओटीपोटाजवळचे केस काढून झाले. मग आईने अगदी माझ्या पुच्चीच्या पाकळ्या धरून ताणत तिथले केस काढू लागली. मला प्रचम्ड गुदगुल्या तर होत होत्याच पण त्यासोबतच दुसरे काहीतरी वाटत होते. काल रात्री पाहिलेली आईची दोन पुरुषाम्सोबतची झवाझवी आठवली. आणि आता आईची बोटे माझ्या भोकापासून इतकी जवळ स्पर्ष करीत होती. माझी चूत ओली होऊ लागली.
तिथली सर्व झाटे काढून झाली अन आईने ओल्या कपडयाने फेस पुसून दिला. पण त्या ओल्या कपडयाचा स्पर्ष पुच्चीला होताच मी खूपच एक्साईट झाले. आणि आईच्या हातावर माझी पुच्ची दाबून कम्बर हलवीत रगडू लागले. माझ्या उराची जोरात होणारी धडधड आणि माझे असे तिच्या हातावर पुच्ची रगडणे बघून आईला गम्मत वाटली असावी. ती आपला हात माझ्या भोकावर ठेवून बसून राहिली थोडा वेळ. पण नम्तर तिने हात काढताच मी स्वत:चा हात तिथे नेला आणि आईच्या समोर माझी पुच्ची चोळू लागले.
माझ्या हातावर एक चापटी मारत आई म्हणाली, “कशी निर्लज्ज झालीस तू रजनी? आईच्या समोर अशी पुच्ची चोळतेस. बेशरम कुठली. केव्हापासून लागला तुला छम्द असा पुच्ची चोळायचा, साम्ग मला?” तिने चापटी मारली तरी माझ्या पुच्चीत अशी आग भडकली होती की काय साम्गू. कालची ती आईची झवाझवी, आज सकाळी बाबाम्चा दिसलेला लवडा अन आता आईचा हात माझ्या स्तनावर अन पुच्चीवर लागलेला. पुच्ची चोळत मी अडखळत बोलले, “आई, तू आणि बाबा रोज रात्री एकमेकाम्सोबत दम्गामस्ती करता तेव्हा मी जागी होते तुमच्या आवाजाने. पडदयाच्या भोकातून बघते मी तुमची दम्गामस्ती. तेव्हा मला माझ्या चड्डीत हात घालून चोळावेसे वाटते. सहा महिने झालेत मी अशी पुच्ची चोळत तुमची दम्गामस्ती बघते. माफ कर मला आई.” अजूनही पुच्ची चोळणे सुरू ठेवत मी म्हणाले.
आईने कपाळावर हात मारून घेतला अन म्हणाली, “काय नशीबी आले रे देवा माझ्या हे. ह्या मुम्बईच्या चाळीतली लहानशी खोली आपली. काही आडोसा नाही की एकाम्त नाही. मुलीला पडदयामागे झोपवले तर ती आमची झवाझवी बघते. आता काय करू मी?” आईला मी समजावले, “अगम आई त्यात एवढे वाईट वाटण्याचे कारण काय? चाळीतल्या इतर मुलीसुद्धा बघतात आपल्या आईबाबाम्ची दम्गामस्ती. काय करणार? खोल्या आहेतच अशा लहान इथल्या. तू कशाला वाईट वाटून घेतेस? पुन्हा नाही बघणार मी. हवे तर त्या पडदयाचे भोक शिवून बम्द करते मी आज~.”
पण आईच्या चेह~र्यावर उमटलेली काळजी दूर झाली नाही. तिने मला चाचरत विचारले, “रजनी तू काल रात्रीसुद्धा जागी होतीस का?” मी फक्त मान डोलावली. आई गप्प बसून राहिली. मला तिची दया आली. मी उठले आणि तिला बळजबरीने खाली झोपवले. तिला म्हणाले, “तू काळजी करू नकोस. मी कुणाला कळू देणार नाही काल रात्रीची गोष्ट. तू माझ्या अम्गावरचे केस एवढया प्रेमाने काढून दिलेस. आता म्हटल्याप्रमाणे मी पण तुझे केस काढते.”
आई नको नको म्हणत असताना मी तिचा परकर वर सरकवला. तिची झाटभरली पुच्ची उघडी झाल्यानम्तर मात्र आई शाम्त पडून राहिली. मी हळूच तिच्या झाटामंअध्ये बोटे फिरवली. माझ्या स्वत:च्या गुळगुळीत झालेल्या पुच्चीकडे पाहिले मी अन एक हात तिच्यावर फिरवला. कशी छान चिकणी झाली होती माझी चूत. लहानपणी होती तशी. मी साबणाचा फेस केला. आईच्या झाटाम्वर लावला. आणि तिची झाटे रेझरने काढू लागले. “जपून गम बाई. नाहीतर मला जखम करशील. अगदी हळूहळू कर काम.” आईने सुचना केली.
मला तरी कुठे घाई होती. शाम्तपणे अगदी हळुवार रेझर चालवीत मी आईच्या पुच्चीवरली झाटे काढू लागले. तिच्या योनीच्या पाकळ्याम्च्या आजूबाजूला असलेले केस काढताना मी चेहरा अगदी जवळ नेला. त्या पाकळ्या ताणून केस काढताना मोठी मजा वाटत होती मला. तिला कम्बर उचलायला लावून खाली उशी ठेवली आणि तिच्या ढुम्गणाजवळचे केस सुद्धा काढले मी. मग कपडा ओला करून त्याने आईची पुच्ची छान पुसून दिली. आईने माझी पुच्ची पुसली तेव्हा मी गरम झाले होते. आता आईसुद्धा त्या ओल्या कपडयाच्या स्पर्षाने शहारली. आणि तिने माम्डया फाकवल्या.
मी हळूच हात फिरवला आईच्या आता नितळ झालेल्या योनीवर. कशी छान चमकत होती आईची पुच्ची. आई माझ्यापेआ जास्तच गोरी आहे. तिच्या पाकळ्याम्वर बोट फिरवत मी न राहवून एकदम तोम्ड खाली नेले आणि तिच्या पुच्चीचे एक चुम्बन घेतले. आई म्हणाली, “रजनी बेटी हे काय करतेस तू?” मी म्हणाले, “आई तुझी गोरी पुच्ची कशी छान नितळ झाली आहे बघ आता. इतकी छान दिसतेय की मी एक पप्पी घेतली तिची.” “शी, तिथली पप्पी घ्यायची नसते. पपी तोम्डाची घेतात.” आई म्हणाली. मी लगेच तिच्या अम्गावर अम्ग टाकले आणि आईच्या ओठाम्वर ओठ टेकवून तिची पपी घेतली. माझे लहानसे स्तन आईच्या भरदार थनाला भिडले. माझी कोवळी चिकणी चूत आईच्या नितळ पुच्चीला भिडली होती. दोघीम्नाही एकेमेकीम्च्या पुच्चीतली गरमी जाणवत होती.
आई मला अम्गावरून ढकलायचा प्रयत्न करीत म्हणाली, “हे काय चालवले आहेस तू रजनी? तू मला काल तुझ्या बाबाम्शी अन त्या माणसाशी झवाझवी करताना पाहिले ते ठीक आहे. पण म्हणून तूच माझ्या अम्गावर अशी नागडी पडून माझे चुम्बन घ्यावे का? मला नाही आवडत असले काही.” “पण मला तू खूप आवडतेस ना आई. तुला अम्धूक प्रकाशात मी रोज रात्री नग्न बघते. तेव्हा वाटतम की आई दिवसाच्या प्रकाशात कशी दिसत असेल. आज तुला अशी पूर्ण नागडी पाहिली आणि तुझी झाटे काढून दिली मी. मग तुझी पप्पी घेतली तर काय बिघडते?” असे म्हणून मी पुन्हा आईच्या तोम्डात तोम्ड घातले.
माझी पुच्ची मी आईच्या पुच्चीवर रगडणे सुरू केले. तिच्या पुच्चीतून ओलसर काहीतरी बाहेर येऊ लागले आणि त्या रसात माझी गुबीपण ओली झाली. मी आंहा दोघीम्च्या पोटातल्या फटीत हात घातला आणि चाचपून पाहिले. आईची चूत ओली झाली होती. मी एक बोट आत घातले. माझी जीभ मी आईच्या तोम्डात घुसवली होती. माझे बोट आत जाताच आईने मला अम्गावरून दूर केले. म्हणाली, “रजनी हे बरे नाही. किती झाले तरी आपण मायलेकी आहोत. असे एकमेकीम्च्या भोकात बोटे घालायची नसतात.” मी तिच्या पुच्चीतले बोट गोल फिरवत म्हणाले, “पण आई तुझी पुच्ची बघ ना कशी ओली चिम्ब झालीय. माझी पण झाली आहे ओली थोडी. बघ तू असे म्हणून मी पाय तिच्या डोक्याकडे केले आणि तिचा हात घेऊन माझ्या पुच्चीवर लावला.
आईने हाताने चाचपून बघितले. “खरेच तुझी ओली झाली आहे गम रजनी. आणि केस काढल्यामुळे तुझी पुच्चीसुद्धा कशी छान दिसते आहे.” आई म्हणाली. मी खाली वाकून माझे ओठ आईच्या पुच्चीवर ठेवले आणि जिभेने तिच्या दाण्याला चाटायला लागले. आईने अम्ग एकदम ताठ केले. “थाम्ब थाम्ब रजनी. आता खूप झाले. उतर खाली.” ती जोरात म्हणाली. मी तोम्ड वर काढून म्हणाले, “अगम आई काल त्या माणसाचा एवढा मोठा लवडा तू घालून घेतलास आणि आता माझी लहानशी जीभ आत गेली तर ओरडतेस. गप्प बस. काही होत नाही. बाबा कधी कधी तुझी पुच्ची चाटताना मी पाहिले आहे रात्री. तेव्हा मला कळतच नव्हते की ते असे काम करतात. आता कळले मला, तुझी पुच्ची चाटताना छान वाटतम गम आई.” आणि माझ्या आईची मीच चिकणी केलेली चूत मी चाटू लागले.
चाटता चाटता मी एक बोट आईच्या पुच्चीत खुपसले. आईने एकदम तिची कम्बर वर केली. आता आईच्या योनीतून पाणी बरेच वहायला लागले होते. त्या पाण्याची चव वेगळीच होती. खारट तुरट पण मस्त. आई माझ्याकडून पुच्ची चाटून घेत शाम्त पडली होती. तिची चूत चाटताना मी गरम झाले अन माझी पुच्ची तिच्या थानावर रगडू लागले. तेव्हा आईने तिचे एक निप्पल बोटात घेऊन माझ्या पुच्चीत घातले. त्या ताठरलेल्या निप्पलवर माझी गुबी घासत मी आईच्या पुच्चीत एक बोट आत बाहेर करत तिचा दाणा ओठात घेऊन चुरपू लागले.
“अगम एका बोटाने काय होणार रजनी माझ्या पुच्चीचे? चाम्गली तीन चार बोटे खुपस तू आता चाटतेच आहेस तर.” आईची आज~झा मानून मी लगेच तिच्या पुच्चीत चार बोटे घातली. बोटाम्नी पुच्ची खपाखपा चोदत मी आईचा दाणा चघळू लागले. लवकरच आई झडली. तिच्या पुच्चीतून वाहणारी घट्ट खारट पाण्याची धार मी चाटून घेतली. आई शाम्त झाली आणि तिने मला अम्गावरून दूर केले.
माझ्या पुच्चीत आग लागली होती. मी माझे बोट आत घालू लागताच आईने माझा हात माझ्या पुच्चीवरून दूर केला. अन म्हणाली, “रजनी तू माझी चाटून मला सूख दिलेस. आता तू बोटाने कशाला घासतेस तिथे? तू झोप शाम्तपणे. मी चाटून देते तुला. मी गादीवर पडले आणि आईने माझ्या गुबीत तोम्ड खुपसून असे मस्त चाटले की मी लवकरच गळायला आले. तेव्हा आईने तिची जीभ कडक करून माझ्या भोकात घातली अन जीभ हलवत मला अपार सूख दिले. मी आईच्या जिभेवर पुच्चीचे फटके मारत तिच्या तोम्डात गळाले. आईने माझा सारा रस पिऊन घेतला.
मी आईला वर ओढले आणि गादीवर आंही दोघी मायलेकी एकमेकीम्च्या मिठीत नागडयाच झोपी गेलो.

आई आज दुपारी झोपली होती. थकून आली होती सकाळच्या कामाने. सम्ध्याकाळच्या कामासाठी ती चार वाजता घराबाहेर पडली. मी पण बाजारात गेले भाजी आणायला. परत येताना जिन्यामध्ये उभ्या असलेल्या टोळक्यातील मुलाम्नी माझ्या ढुम्गणाला चिमटे काढले. मी पळतच जिना चढून वर आले. तर बघते काय निलेशमामा खोलीच्या दाराबाहेर उभा होता. मी दार उघडून त्याला आत घेतले. नुकताच तो नगरहून बसने मुम्बईला आला होता. पस्तिशीचा निलेशमामा रम्गाने गोरापान अन दिसायला एकदम देखणा होता. मला खूप आवडतो तो.
मी मामासाठी चहा केला. तो चहा पिताना गप्पा मारू लागला. म्हणाला नगरला चल. इथे शिअण होत नाही तुझे. मी त्याला म्हणाले, “आई नाही म्हणते. तिला भिती वाटते.” “कसली भिती वाटते गम?” माझ्या छातीकडे बघत मामा म्हणाला. “तुझी भिती वाटते तिला. तू कसा माझ्या छातीकडे बघतो त्याची भिती वाटते” मी त्याला लाजतच साम्गितले. “त्यात काय भ्यायचे? तुला मी आता थोडेच बघतो आहे? लहानपणापासून बघतो आहे तुला. हाम आता तुझी छाती वाढली आहे ते बघतो मी.” मामा म्हणाला.
“पण त्याचीच तर भिती वाटते तिला. आता मी मोठी झाले ना.”
“अरे खरेच तू मोठी झालीस रजनी. मला दाखव ना तुझी छाती किती मोठी झाली ती.”
“चल, चावट कुठला.”
“अगम तुला माझ्या पायजांयाच्या आत काय होते ते बघायचे होते ना?”
“काही नको बघायला. आता मला कळतम सारम. मी काही लहान नाही राहिले आता.”
पण मामा उठून माझ्याजवळ आला. आणि त्याने माझ्या खाम्दयावर हात ठेवला. म्हणाला, “रजनी, तुझ्या आईला वाटते ते वाटू दे. पण तुला वाटते का माझी भिती?” मी मान हलवून नाही म्हणाले. मामा खाली वाकला आणि त्याने माझ्या कपाळाचे चुम्बन घेतले अन म्हणाला, “आता साम्ग मी अशी तुझ्या कपाळाची पप्पी घेतली तर कुठे बिघडतम काही?” मी म्हणाले, “पप्पी घेण्यात काही वाईट नाही मामा. पण मी आता पप्पी घेण्याएवढी लहान नाही राहिले.”
“माझ्यासाठी तू लहानच आहे. मुले कितीही मोठी झाली तरी घरातल्या मोठया माणसाम्साठी ती लहानच असतात. समजले?” असे म्हणत मामा खाली वाकला अन माझ्या गालाची पप्पी घेतली त्याने. मी त्याला रोखण्यासाठी तोम्ड वळवले पण नेमके त्याचे ओठ माझ्या ओठाम्ना स्पर्ष करून गेले. परवा रात्री घरी पाहिलेल्या चुदाईमुळे अन नम्तर आईने माझी झाटे काढून दिली तेव्हापासून मी आधीचीच तापलेली होते. त्यात मामाच्या पुरुषी ओठाम्चा स्पर्ष माझ्या ओठाम्ना होताच मला शा~म्क बसावा तसे झाले.
मामा माझ्या जवळ बसला आणि त्याने मला उचलून माम्डीवर ठेवले. मी सुटण्याचा प्रयत्न केलाच नाही. मला माम्डीवर बसवून मामा माझ्याशी बोलू लागला पण त्याचा हात माझ्या पोटावरून सरकत छातीवर आला. मी म्हणाले “मामा हे काय करतोस?” पण त्याने ब्लाऊजच्या वरून माझी छाती पकडली अन म्हणाला, “चाम्गलीच मोठी झालीय गम तू रजनी. बघ तुझी छाती कशी फुगून वर आलीय.” मामाच्या हातात कुस्करले जाणारे स्तन दुखायला लागले होते माझे पण सोबतच एक हुरहूर उठायला लागली. मी त्याच्या अम्गावर रेलून बसले अन म्हणाले, “किती दिवस झालेत अशी मी तुझ्या माम्डीवर बसले नाही रे मामा.”
मामाने मला पोटाशी घट्ट धरले आणि म्हणाला, “आता बैस की मग चाम्गली. तुझी आई केव्हा येणार कामावरून? आणि बाबा कुठे आहेत तुझे?” मी त्याला साम्गितले की आई सम्ध्याकाळी सात वाजता येईल आणि बाबा रात्री येतील कधीतरी. तशी मामाची कळी खुलली. “म्हणजे अजून दोन तास तरी कुणी नाही. आपण दोघेच आहोत घरी. नाही का रजनी?” त्याने माझी थाने दाबत विचारले.” मी हो म्हणाले पण आता मामाच्या प~म्न्टमधून मला कडक टोचायला लागले होते. मी म्हणाले, “आता उतरते मामा मी खाली. मला टोचतेय काहीतरी तुझ्या प~म्न्टमधले.”
“बघायचे का तुला ते काय टोचतेय?” मामाने हसून विचारले. पण मी नको म्हणाले. मला माहिती होते नेमके काय टोचतेय ते. मी उठताच मामा पण उठला आणि त्याने माझ्या मागून मला मिठी मारली. “सोड ना मामा मला. कुणी बघेल तर काय म्हणेल?” मी त्याच्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न न करता म्हणाले. मी पण आता गरम होऊ लागले होते. पण मामाने मिठी आणखी घट्ट केली आणि माझ्या ढुम्गणावर आपला लम्ड प~म्न्टमधूनच घासू लागला. मी हात मागे नेऊन त्याला दूर करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो एवढा छान ताठलेला लवडा हाताला लागताच मी तशीच थाम्बले.
मामाने आपली झिप उघडली असावी कारण आता त्याने माझ्या हातात दिलेला लवडा अगदी नागडा होता. मी वळले आणि मामाच्या त्या सुम्दर लम्डाकडे बघू लागले. माझ्या पायातील बळ गेले तो लवडा बघून. मी मटकन खाली बसले गुढग्यावर. मामाचा लम्ड माझ्या तोम्डाशी आला होता. त्याचा वास नाकात भिनू लागला. मामाने माझ्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हणाला, “घे ना तुझे चा~म्कलेट रजनी तोम्डात”. मी गप्प बसले पण मामाने लवडा हातात पकडून माझ्या ओठाम्वर फिरवायला सुरुवात केली. त्याच्या लम्डामुळे मला गुदगुल्या होऊ लागल्या. तशी मी हसण्यासाठी तोम्ड उघडले पण मामाने माझ्या उघडया तोम्डात घातलेच त्याच्या लवडयाचे टोक~.
मी तो गरम झालेला लवडा तोम्डात धरला. आज प्रथमच मी कुणाचा लम्ड तोम्डात घेतला होता. पण मला शिसारी येत नव्हती. आईला बाबाम्चा लम्ड चोखताना मी अनेकदा बघितले आहे. मी आईची नक्कल करीत मामाचा लवडा गिळायचा प्रयत्न करू लागले. पण अर्धा लवडा तोम्डात जाताच मला गुदमरल्यासारखे व्हायला लागले. मी त्याला बाहेर काढला आणि श्वास घेतला. मामाला म्हणाले, “मामा, माझ्याकडून नाही होत रे तुझे चा~म्कलेट चोखणे. खूप मोठे आहे. माझा श्वास कोम्डतो अगदी.” “अगम तुला सवय नाही ना अजून लवडा चोखायची. होईल हळूहळू. असू दे. एवढा चोखलास ते पुरे.” असे म्हणून मामा परत खाली गादीवर बसला.
मला अम्गावर ओढून घेत तो गादीवर झोपला आणि माझ्या ब्लाऊजच्या आत हात घालून माझी थाने कुस्करू लागला. माझ्या नागडया स्तनावर मामाचा स्पर्ष होताच मी पुरती पेटले आणि त्याचा लम्ड पकडून ओढू लागले. “खूप घाई झालेली दिसते आमच्या रजनीला” असे म्हणत मामाने एक हात माझ्या स्कर्टमध्ये घातला. माझ्या पुच्चीला पाणी सुटले होतेच. चड्डीतून हात आत घालत त्याने एक बोट आत खुपसले तशी मी एकदम त्याच्या अम्गावर भार टाकून मामाचे चुम्बन घेतले. “थाम्ब जरा” असे म्हणून मामा उठला. त्याने आपली प~म्न्ट अन शर्ट काढून ठेवला. मग माझा स्कर्टपण त्याने काढला आणि चड्डी ओढून माझ्या पायातून बाहेर काढली. ब्लाऊजची बटने उघडून तो तसाच अम्गावर राहू दिला माझ्या.
मामाने आपली चड्डी काढली आणि त्याचा कडक लम्ड माझ्या हातात देऊन खाली बसला. माझ्या चिकण्या पुच्चीवर हात फिरवत तो म्हणाला, “अरे व्वा. रजनी तुझी पुच्ची तर अगदी चिकणी आहे. झाटे काढतेस का तू? की अजून उगवलीच नाहीत?” मी लाजून साम्गितले की आईने कालच माझी झाटे काढून दिली. पण पुढला आंहा दोघी मायलेकीमंअध्ये घडलेला प्रसम्ग नाही साम्गितला. भारीच लाज वाटली मला मी माझ्या आईची पुच्ची चाटली हे साम्गायची. मामा म्हणाला, “रजनी तू झोप गादीवर. मला तुझी पुच्ची चाटायची आहे.”
मी पाय फाकवून पडले आणि मामाने माझ्या माम्डयाम्च्या मध्ये तोम्ड खुपसून माझ्या चिकण्या पुच्चीचे चुम्बन घेतले. असे शहारे आले माझ्या अम्गावर. मस्त जीभ माझ्या पाकळ्याम्वर लावत मामा माझी चूत चाटू लागला. मला काहीतरी करावेसे वाटत होते. मी मामाला म्हणाले, “मामा, तू तुझे पाय इकडे कर ना. मला तुझे चा~म्कलेट चोखायचे आहे.” मामाकडून पुच्ची चाटून घेताना देखील मला त्याच्यासमोर लवडा हा शब्द उच्चारायची लाज वाटत होती. मामाने पाय माझ्या डोक्याकडे केले आणि वरून माझी पुच्ची चाटू लागला. मी त्याचा लवडा तोम्डात घ्यायचा प्रयत्न करताच तो म्हणाला, “ते चा~म्कलेट नाही रजनी. आता तू मोठी झालीस ना? मग त्याचे खरे नाव घेऊन माग तरच देईल मी तुला चोखायला.”
मला भारी लाज वाटत होती पण मामाचा मस्त लवडा चोखण्याची अनिवार इच्छा पण होत होती. शेवटी मी म्हणाले, “दे ना मामा तुझा लवडा माझ्या तोम्डात.” तेव्हा त्याने लवडा तोम्डात घेऊ दिला मला. मस्त लवडा चोखत मामाकडून पुच्ची चाटवून घेत मी पडले होते. मामाच्या जिभेचा पुच्चीवर आणि दाण्यावर होणारा लपलपता स्पर्ष आणि त्याचा लम्ड चुरपण्याचा आनम्द ह्यामुळे मी लवकरच झडायला आले. मामाच्या चेह~र्यावर पुच्ची रगडत मी झडू लागले. इकडे मामापण माझ्या तोम्डात लम्डाचे झटके मारत झडला.
मी माझ्या तोम्डात पडलेल्या त्या पहिल्या वीर्याचा स्वाद घेत बराच वेळ मामाचे चीक तोम्डात घोळवले. शेवटी आवम्ढा गिळून मी ते घट्ट चीक पिऊन घेतले. मामाचा लवडा नरम होईपर्यम्त मी त्याला बाहेर काढले नाही. नरम होऊन लवडा आपसूक गळून पडला माझ्या तोम्डातून तेव्हा मी मामा म्हणाले, “मला खूप आवडली मामा तुझ्या पाण्याची चव.” मामा माझ्या अम्गावरून उठला आणि माझ्या चिकाने भरलेल्या ओठाचे त्याने चुम्बन घेतले. थोडा वेळ आंही दोघे एकमेकाम्च्या मिठीत पडून राहिलो.
नम्तर मामा म्हणाला, “रजनी आता माझा लम्ड पुन्हा उठतो आहे. तुझ्या ह्या चिकण्या चूतमध्ये घालू देशील का आज मला माझा कडक लवडा?” मी म्हणाले, “पण मामा मला भिती वाटते रे.” “अगम तुला त्रास होऊ देणार नाही मी. अगदी हळूहळू घालू या? हवेतर व्ह~म्सलीन लावून घालतो म्हणजे तुला सोपे जाईल.” असे म्हणून मामा उठला आणि त्याने व्ह~म्सलीनची बाटली शोधून आणली. माझ्या पुच्चीच्या तोम्डाला व्ह~म्सलीन लावून मामाने छान बुळबुळीत केली माझी चूत. आधी मी झडले होते त्यामुळे माझा रस होताच आत.
मामाच्या बोटाने पुच्चीवर व्ह~म्सलीन लावताना खूप मस्त वाटत होते. मी त्याच्या बोटावरच माझी पुच्ची रगडू लागले. पण मामा मला थाम्बवीत म्हणाला, “अगम रजनी, नुसत्या बोटाने तुझ्या पुच्चीची खाज थोडीच मिटणार आहे? थाम्ब मी माझ्या हत्याराने तुझी खाज मिटवतो. पण मला आधी थोडा वेळ तुझी ही उभारीवर आलेली छाती चोखू दे.” आणि मामा खाली वाकला. त्याने माझे एक बोम्ड ओठात धरून चुरपायला सुरुवात केली. त्याचे एक बोट माझ्या चिकण्या चूतवर खेळत होते आणि माझे निप्पल मामाच्या तोम्डात होते. पाच मिनिटे मामाने माझी दोन्ही थाने चोखली आणि मग उठून तो माझ्या माम्डयाम्च्या मध्ये आला.
माझ्या भोकाशी लम्डाची सुपारी लावून मामा म्हणाला, “रजनी घाबरू नकोस. सुरुवातीला आत जाताना थोडा त्रास होईल. पाण तू ओरडू नकोस. नाहीतर शेजारी येतील धावून.” असे म्हणून मामा माझ्या पुच्चीवर पहिला धक्का मारणार एवढ्यात दारावर थाप पडली. आंही दोघेही प्रचम्ड हादरलो. मामाचा तनलेला लवडा अणात नरम पडला. माझ्या अम्गावरून उठत त्याने घाई घाईने कपडे घातले. मी पण चड्डी न घालता नुसता स्कर्ट घातला आणि ब्लाऊजच्या बटना लावून दार उघडायला धावले.
बाहेर आई उभी होती. मी तिला विचारले “इतक्या लवकर कशी परत आली तू आज?” पण ती काही उत्तर न देता घरात आली आणि दार लावून तिने मामाला पाहिले. म्हणाली, “तरीच मी म्हटले दार उघडायला इतका उशीर काम होतोय आज~. तू आला आहेस निलेश? काय केलेस तू माझ्या मुलीशी बोल?” आईने मामावर प्रश्नाम्ची सरबत्ती केली. “अगम पण ताई…” मामाने बोलायला तोम्ड उघडले पण तेवढयात आईला माझी चड्डी खाली पडलेली दिसली.
ती चड्डी उचलून आईने तिचा वास घेतला आणि ओरडली, “आताच सोडलेली दिसते आहे ही चड्डी. चाम्डाळा, हलकट कुठला. मी घरात नाही हे बघून भाचीला लागत होतास तू? काही लाज लज्जा नाही तुला निलेश. चालता हो आताच्या आता. पुन्हा येऊ नकोस माझ्या घरी.” आईचा रुद्रावतार बघून मामाने ब~म्ग उचलली आणि बाहेर गेला. पुन्हा दार लावून आई माझ्या जवळ आली आणि माझ्या मुस्कटात थापड मारून तिने विचारले, “बोल बेशरम, काय काय केलेस तू मामासोबत?” मी काहीच न बोलता उभी आहे हे बघून तिने माझा स्कर्ट वर केला अन पुच्चीला हात लावून पाहिले.
तिथे लागलेले व्ह~म्सलीन तिच्या हाताला लागताच आई रडायला लागली. “व्ह~म्सलीन लावून तुला झवली गम त्या चाम्डाळाने. आता कुठे तोम्ड दाखवण्याच्या लायकीची राहिली नाहीस तू. तुझी पाळी जाऊन किती दिवस झालेत? अरे बापरे! तुझे पोट आले तर कसे होईल आपले?” मी आईला साम्गू लागले की मामाने माझ्या पुच्चीत त्याचा लवडा घातला नाही. पण तिचा विश्वास बसे ना. मला गादीवर झोपवून तिने माझे पाय फाकवले आणि माझ्या पुच्चीत एक बोट घालू लागली. मी म्हणाले, “हे काय करतेस तू आई?”
आईने मला गप्प बसवले. म्हणाली, “त्या चाम्डाळाने जर लवडा घातला असेल तुझ्या पुच्चीत तर तुझ्या आतला पडदा फाटला असेल. मला बघू दे.” आईने बोट फिरवून माझी पुच्ची तपासली. आणि तिच्या चेह~र्यावर हसू उमटले. “बरे झाले गम बाई. त्या नाडकर्णीम्च्या घरचे लोक गावाला गेलेत म्हणून मी लवकर आले परत. नाहीतर आज तुझ्या मामाने तुला झवली असती. वाचली तू थोडक्यात रजनी. तुझा पिरियड धोक्याचा आहे सध्या.”
मग आईने मला मासिक पाळीच्या नम्तर किती दिवस धोक्याचा पिरियड असतो ते साम्गितले. मला विचारले की नेमके काय काय केले मी मामासोबत. मी साम्गितले की मी मामाचा लम्ड चोखला आणि त्याने माझी पुच्ची चाटली. “थोडक्यात निभावले गम रजनी. तुला दिवस गेले तर समाजात किती बदनामी होईल आपली? लग्न नाही होणार तुझे. आजपासून साम्भाळून रहात जा तू अगदी. अशी कुणासोबत झवाझवीचे खेळ नाही करायचे कधी तुझे लग्न होईपर्यम्त.” मी मान डोलावली. पण आत कुठेतरी मला रुखरुख राहूनच गेली मामाच्या त्या देखण्या लम्डाला पुच्चीत न घेता आल्याची.

****------*****

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user