single-post

वीर्याचे दान

Tue 7th Jan 2014 : 05:42

माझं नुकतच लग्न झालं. मला सुस्वरूप पत्नी मिळाली. राणी तिचं नांव. माझा नव्या नवलाईचा संसार बहरत असतांना एका प्रणयाच्या रात्री माझ्या राणीने विचारले, ‘राजन, मी आज माझ्या मैत्रीणीकडे बाजूच्या मोहल्ल्यात गेली होती. तेथे तिच्या मुलीच्या सोबत बाजूची एक लहानशी मुलगी खेळत होती. ती अगदी तुमच्या चेहर्याय सारखी सुंदर दिसत होती. मी तिच्याकडे सारखी निरखून पाहत असतांना माझी मैत्रीण मला म्हणाली.
“अग, ही तुझ्याच नवर्याी पासून झालेली मुलगी आहे... म्हणजे अशी चर्चा आहे. खरं काय नी खोटं काय मला नक्की माहीत नाही.”
पण तिचं हे बोलणं ऐकून मी चक्रावूनच गेली. हे कसं शक्य आहे ? मी दिवसभर सारखा तोच विचार करीत आहे. तुम्हाला पहिली बायको तर नाही ना किवा तुमचं कुणाशी काही प्रेमप्रकरण तर नाही ना, अशा शंका-कुशंकांनी माझं मन अस्वस्थ झालं.
“नाही ग राणी, तसं काही नाही. पण एक घटना मात्र घडून गेली. मी त्यात कसा गोवला गेलो, ते मला कळलेच नाही.” एक उसासा टाकून मी बोललो.
“काय घडलं सांगा ना... मला उत्सुकता लागली.” राणी म्हणाली.
“सांगतो ना... काय झाले ते...”
मग त्या प्रसंगाच्या आठवणींचा चित्रपट माझ्या डोळ्यासमोर सरकू लागला.
मला कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाची नोकरी मिळाली. मी नोकरीवर हजर होण्यासाठी या शहरात आलो. राहण्यासाठी भाड्याचं घर पाहिलं. अनायसे एक रुम-किचन असलेली खोली मला भाड्याने मिळाली.
घरमालक दुसर्या जवळच्या शहरात नोकरीला होता. तो रोज जाणे-येणे करायचा. सकाळी आठ वाजता जायचा व रात्री आठ वाजेपर्यंत घरी यायचा. त्याची बायको मग दिवसभर एकटीच घरी राहत होती. मी तिला वहिनी म्हणत होतो, तर ती मला भाउजी म्हणायची. असं आमचं दोघांचं दीर-भावजयीच नातं होतं. या नात्याने ती कधीकधी प्रसंगानुरूप माझी तथ्ठामस्करी पण करायची.
ती तिचा नवरा गेला की, ती मुद्दामच माझ्या समोर किवा माझ्या खोलीत कोणत्यातरी निमित्ताने यायची. माझे कॉलेज सकाळी ११ वाजता असल्याने मला दोन-तीन तास तरी कॉलेजला जायला वेळ असायचा.
मी घरीच जेवण बनवित होतो. कधी कधी ती मला तिने बनवलेली भाजी आणून द्यायची. तिच्या भाजीला खरोखरच चव होती. मला आवडायची. मग येतांना एखाद्यावेळी तिच्या साडीचा पदर खाली सरकलेला दिसायचा. मग तिच्या छातीचे ते उभार भाग मला स्पष्टपणे दिसायचे. तेव्हा मी कमालीचा कामवासनेने उत्तेजित व्हायचा.
त्यांची बायको तशी दिसायला साधारण म्हणजे थोडी सावळ्या वर्णाची होती, पण नाकी डोळी तरतरीत होती. चेहरा आकर्षक होता. एकदम सेक्सी होती. तिचं वय साधारण २५-२६ वर्षांचे असेल.
जेव्हा जेव्हा ती माझ्या समोर यायची, तेव्हा तेव्हा माझ्या मनात तिच्याविषयी लैंगिक भावना जागृत होत होत्या. तिचे केस काळेभोर आणि लांब होते जे तिच्या नितंबाच्या खाली पोहचत होते. लग्न होवून १० वर्षे होवूनही तिची जवानी ढळलेली दिसत नव्हती. तिचे चमकणारे तेज व काळे डोळे, सरळ नाक मला नेहमीच भुरळ पाडत असे. ती खरोखरच मादक दिसत होती. तिचे उरोज मोठे आणि भरदार दिसत होते.
एकदा मी असाच खोलीत स्वयंपाक करीत होतो. तिने मला काहीतरी खायला आणले. मी उठून तिच्या जवळचे भांडे घेऊन टेबलावर ठेवले आणि मागे वळलो तर ती खाली पडत असल्याचे मला दिसले. मी क्षणात तिला पकडले. तेव्हा तिच्या छातीवरचे स्तन माझ्या दोन्हीही हातात अलगद आले.
“काय झाले, वहिनी ?’ मी त्याच अवस्थेत तिला म्हणालो.
“काही नाही भाउजी, चक्कर आल्यासारखे वाटले. बरे झाले तुम्ही धरले. नाहीतर तर मी खाली पडली असती.” ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलली. तिच्या मादक शरीराचे स्पर्शसुख पहिल्यांदा मी अनुभवत होतो.
तिच्या छातीवरील स्तनाचा फुगीर भाग माझ्या दोन्ही हातात असतांना तिचा काहीच प्रतिकार दिसत नव्हता. त्यामुळे तिने मुद्दाम पडण्याचे नाटक केले असावे, असे माझ्या लक्षात आले. मी हात सोडण्याचा प्रयत्न करीत होतो. पण तीने माझ्या हातावर हात ठेऊन ती मला हात सोडू देत नव्हती. मग मीही तिचे उभारलेले स्तन दाबण्यात मजा घेऊ लागलो.
मी तिला विचारले. “काय विचार दिसते, वहिनी ?’
ती म्हणाली, “तुम्ही मला खूप आवडता भाउजी... असंच तुमच्या मिठीत राहावे असे मला खूप वाटते.”
मग तिने माझ्याकडे मान वळवली. हीच संधी साधून मी माझे ओठ तिच्या गालावर नकळत टेकवले. मी तिच्या गालाचे हळुवार चुंबन घेतले. मग तिच्या ओठावर ओठ टेकवले. त्यावेळी माझे सर्वांग शहारले. एखाद्या स्त्रीच्या ओठाचे अशाप्रकारे चुंबन घेण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे माझ्या अंगात जबरदस्त विजेचा प्रवाह खेळत आहे, असं काहीतरी होत असल्याचे मला भासत होते.
माझ्या पैजाम्यातील लवडा मोठा होवून थाड्थाड उडत होता. त्यातून गरम गरम वाफा बाहेर पडत असल्यासारखे वाटत होते.
माझी कॉलेजची वेळ झाल्याने मी तिला म्हटले, “बस, वहिनी. आता ऐवढेच. बाकी आपण कधीतरी करू. मला आता कॉलेजला जायची तयारी करायला पाहिजे. नाहीतर उशीर होईल.”
मग मी तिची मिठी सोडली. तिने पण नाखुशीनेच मला सोडले. माझ्याकडे कटाक्ष टाकून माझ्या खोलीच्या बाहेर पडली. तिच्या त्या मादक नजरेने मी पुरता घायाळ झालो होतो. त्या दिवशी व रात्री मला त्याच क्षणाची राहून राहून आठवण येत होती.
दुसर्यात दिवशी सकाळी ती परत माझ्या खोलीत आली. त्यावेळी मी कोलेजला जाण्यासाठी कपडे घालीत होतो. ती आताही काहीतरी भांड्यात घेऊन आली होती.
ती मोठी खुषीत दिसली. मला म्हणाली, “माझा नवरा ऑफिसच्या ट्रेनिंगसाठी बाहेर गावला गेलेत. आता ते पंधरा दिवस येणार नाहीत. तेव्हा तुम्ही आज रात्रीला माझ्याकडेच जेवायला या.”
“हो. येईन ना... नक्कीच येईन...” मी म्हणालो.
मी कॉलेजला जायला निघाल्याने ती पण थांबली नाही.
कॉलेजमध्ये एक्स्ट्रा क्लास असल्याने त्या दिवशी संध्याकाळी मी उशिराच घरी आलो. पाहतो तर ती साजश्रुंगार करून प्रेयसीसारखी माझीच आतुरतेने वाट पाहत होती. जणुकाही मी तिचा प्रियकरच होतो की काय ?
तिने भरजरी काठापदराची, मोरपंखी रंगाची शालू नेसली होती. तीने बहुतेक ब्युटी पार्लरमध्ये जावून आपला चेहरा उजळून घेतला असावा. कारण यापूर्वी असा तिचा तजेलदार चेहरा मी पाहिला नव्हता. केसाला तिने मोगर्याजच्या फुलाचा गजरा गुंफला होता. तिचा चेहरा प्रफुल्लीत दिसत होता. तिच्या नटण्याने ती खरोखरच सुंदर दिसत होती. ह्यावेळी मला तिच्या अलौकिक सौन्द्रयाचं खर्या् अर्थाने दर्शन घडले.
“काय भाउजी ? मी केव्हापासून तुमची वाट पाहत आहे.” मला ती नाराजीच्या सुरात म्हणाली.
“सॉरी वाहिनी.. उशीर झाला. एक्स्ट्रा क्लास होता. आता तुमच्याकडेच जेवण असल्याने मी काही घाई केली नाही. पण वहिनी, तुम्ही या साडीवर फारच सुंदर दिसता...तुमचा चेहरापण आकर्षक आहे.” मी तिची स्तुती करून तिला समजाविन्याच्या सुरात बोललो.
“बरं बर ... जेवण तयार आहे. फ्रेश होवून या... जेवायला...”
मी मान हलवून हो म्हटले.
मी फ्रेश होवून पैजामा-शर्ट घालून तिच्या घरात गेलो. तिने जेवणाचे दोन ताट केलेत. मस्त पंचपक्वानाचा रुचकर स्वयंपाक केला होता. दोघांनीही मग हसत हसत एकत्रितपणे जेवण केले.
“खूप छान...! खूप छान जेवण झाले, वहिनी.” मी तिच्या चेहर्याक कडे पाहत बोललो.
मी तिचे असे कौतूक केल्याबरोबर तिचा चेहरा आनंदाने फुलून गेल्याचे मला दिसले.
“आता मी जाऊ ?” असे म्हणून मी तिचा निरोप घेणार तर ती मला अडवून म्हणाली,
“नाही... कुठे जाता ? आणखी एक खास कार्यक्रम राहिला. थांबा थोडा वेळ. मी आवरून आलेच.” ती म्हणाली.
आणखी कोणता कार्यक्रम राहिला, याची मला उत्सुकता लागली. ती पसारा आवरून येईपर्यंत मी तसाच पाटावर बसून राहिलो. ती आल्यावर म्हणाली,
“चला आतमध्ये... बेडरूममध्ये...”
मी तिच्या मागेमागे बेडरूममध्ये गेलो. तिथे पाहतो तर काय...? रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेली तिची बेडरूम पाहून मी अक्षरशः थक्क झालो. बेडच्या मखमली चादरीवर गुलाब व मोगर्या च्या फुलाच्या पाकळ्या टाकल्या होत्या. त्याच्या मोहक सुवासाने मी बेधुंद झालो. मी भान हरपून नुसतेच काहीवेळ पाहत राहिलो. मला हे सारे अनपेक्षित होते.
ते पाहून माझ्या डोळ्याचे पारणेच फिटले, म्हणाना !. मी सिनेमात सुहागरात साजरी करतांना असे दृश्य पाहिले होते ? मी हर्षचकित होवून माझ्या तोंडातून सहज शब्द बाहेर पडले. “हे काय सुहागरात सारखी बेड सजवली, तुम्ही...?”
“हो. माझ्यासाठी ही दुसरी सुहागरात असेल. पण तुमच्यासाठी मात्र पहिलीच सुहागरात आहे. नाही का ?”
आता मी समजून चुकलो की, दुसरा कार्यक्रम म्हणजे हाच असावा ! आता त्यातून माघार घेता येत नव्हती. असं ते मदनमस्त वातावरण पाहून कोणताही माणूस विरघळून गेल्याशिवाय राहणार नाही. विस्तवाजवळ तूप ठेवले तर ते वितळणारच. तशीच माझी गत झाली होती. माझ्या शरीरातून काम लहरी वाहू लागल्या होत्या.
कामवासनेने मी पुरता पेटलो होतो. इकडे त्या कल्पनेने माझा लवडा लोखंडासारखा कडक होवून ताडताड पैजाम्यात उसळ्या मारत होता.
आता त्या बेडवर कामज्वराने भडकलेलं माझं शरीर झोकून दिल्याशिवाय राहवले नाही. मी जसा तिच्या बेडवर उताणा झोपलो. त्याचक्षणी तीपण माझ्या अंगावर येऊन झोपली. तिच्याही अंगात कामवासना पेटून निघाली असावी. मीतर पूर्णत: कामांध झालो होतो..
तिने माझ्या छातीवर तिची छाती भिडविली. तिचे दोन्हीही फुगेलेले स्तन मझ्या छातीवर दाबल्या जात होते.. मग तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणून माझ्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. माझ्या ओठावर ओठ ठेवून दीर्घ चुंबन घेतले. माझ्या तोंडात जीभ टाकून रसपान करू लागली. तिला या गोष्टीची सवय असेल, पण मला मात्र ह्या गोष्टी अगदी नवीनच होत्या. मी तिच्या या कामुक आक्रमकतेने पुरता बेभान झालो होतो.
तिने माझ्या अंगातल्या शर्टाच्या गुंड्या काढण्यास सुरुवात केली. मग मी तो शर्ट छाती थोडी वर करून काढून टाकला. मग ती माझा पैजामा खाली सरकवीत होती. शेवटी मी पायातून पैजामा व चड्डी बाहेर काढला. तेव्हा माझा टर्र फुगलेला लवडा एकदम बाहेर पडला. आता मी पूर्णपणे उघडा झालो होतो.
मग मी तिच्या ब्लॉउजचे हुक्स काढायला लागलो. आतमध्ये ब्रा नव्हतीच. बहुदा तिने आधीच काढून ठेवली असावी. त्यामुळे तिचे गरगरीत गोल असलेले दोन्ही स्तन सताड उघडे पडलेत. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागलो. तिचे ते मदनमस्त स्तन किती दाबू न किती नाही असे मला झाले होते. ते इतके मोठे होते की ते माझ्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक स्तन धरुन दाबत होतो. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या निप्पलला धरत होतो. एका हातात स्तन धरुन दुसरा हात तिच्या साडीवर नेला. पेटीकोटात खोचलेल्या साडीला बाहेर काढले. मग तिच्या पेटीकोटाचा नाडा सोडला. आत मध्येही चड्डी नव्हतीच. म्हणजे ती आधीपासूनच तयारीत होती. तिने मग साडी व पेटीकोट पायातुन काढून घेतला. आता ती पुर्णपणे नग्न झाली होती. एखाद्या स्त्रीचे नग्न शरिर मी पहिल्यांदा पाहत होतो. तिचे ते छातीवरील गोलगोल, मोठेमोठे स्तन पाहून बेधुंद झालो होतो.
मग तिने माझ्या ताठ झालेल्या लवड्याजवळ तिने तिचा पुदीचा भाग आणला. माझ्या डोळ्यात ती खोलवर पाहू लागली. मी ओठावर हसू आणून तिच्या कृत्याला मूक संमती दिली.
“भाउजी.... तुम्ही किती छान दिसता ? तुमची भरदार छाती पाहून मी केव्हाचीच तुमच्यावर फिदा झाली होती. मला तुमच्या छातीवर माझी छाती कधीतरी ठेवता येईल का याचे स्वप्न पाहत होती.”
“वहिनी, तुम्हीपण किती सुंदर दिसता ? तुमच्या ह्या भरदार स्तनाकडे पाहून मला कधीतरी हातात धरता येईल का याचे मी पण स्वप्न पाहात होतो. आता तो सोनेरी क्षण आला मी खरेच भाग्यवान असे मला वाटत आहे.”
मग तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर, मांड्या माझ्या मांड्यांवर ठेवल्या. मी तिच्या उघड्या मांड्यावर, तिच्या भरीव नितंबावर, पाठीवर माझा हात सहज फिरवीत होतो.
‘वाहिनी, तुमचे अंग किती कोमल आणि नाजूक आहेत ? तुमच्या मांड्या आणि तुमचे सारेच शरीर ! जणू रेशमावरुन हात फिरवल्यासारखे वाटते !’
हे ऐकताच ती मोठ्या खुषीत आली व तिने माझा एक हात हातात धरून तिच्या स्तनावर नेऊन मला दाबण्याचे संकेत देत होती. तिच्या या कृतीवरून व तिच्या आनंदित चेहऱ्यावरून ती फारच सुखावून गेल्याचे मला दिसत होते.
मी तिच्या खाली असल्याने माझे दोन्हीही हात तिच्या उघड्या शरीराचे मर्दन करायाला मोकळेच होते. तिच्या शरीराशी खेळायला मला खूप खूप आनंद मिळत होता.
ती सारखी माझा हात धरत तिचे स्तन दाबायला प्रोत्साहित करीत होती. तिचे स्तन दाबायला मला सुद्धा खूप मजा वाटत होती. याआधी मी कुणा स्त्रीचे अशा प्रकारे स्तन कधीच धरले नव्हते.
तिने तिचे नितंब वर उचलले तेव्हा मी मान वर करून तिच्या पुदिकडे सहज पाहिले. तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप उघडलेले दिसले. तिच्या पुदीतुन पाझरणारा स्त्राव चमकत असल्याचे वाटत होते.
मग तिने आणखी वेळ न दवडता माझ्या सरळ उभा झालेल्या लवड्यावर तिची पुदी अलगदपणे टेकवली. त्याचक्षणी माझा लवडा आतमध्ये हळूहळू पुदीत सरकत गेला. माझा लवडा तिच्या पुदीमध्ये मस्तपैकी घुसत असल्याचे मला जाणवत होते. असे करत करत तीने माझा लवडा पूर्णपणे पुदित घालून घेतला.
मग ती लवड्यातून पुदी हळूच वर उचलीत होती व पुन्हा ती पुदिला लवड्यावर दाबत होती. मी पण माझी कंबर वर उचलून आणखी आणखी तिच्या पुदित लवडा घट्ट दाबत होतो. ह्या क्रियेमध्ये मला मोठी मजा वाटत होती.
कधी ती माझा लवडा आपल्या पुदीत घट्ट पकडीत होती. त्यामुळे तिच्या पुदीचे स्नायु खर्याज अर्थाने मला संभोगाची अनुभुती देत होती.
जेव्हा तिच्या पुदीचा माझ्या लवड्याला जीवनात पहिल्यांदा स्पर्श झाला. तेव्हा अहाहा ! काय सांगू त्यावेळेसच्या माझ्या भावना ! मला स्वर्ग सुख मिळाल्यासारखे वाटत होते !
मध्येच ती आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. माझा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत फिट्ट बसला होता. मी सुध्दा माझी कंबर वर करुन खालून तिच्या सारखेच दणके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदाने चीत्कारीत होती. विव्हळत होती.
मी तिचे स्तन दाबत म्हटले, “किती सेक्सी आहे, वहिनी तुमची पुदी ! मला फार आवडली बुवा !”
“माझी पुदी आवडली... मी नाही आवडली ?” अशी ती लटक्या रागात म्हणाली.
मग मी तिच्या स्तनाला कुरवाळत म्हणालो, ”तुम्ही पण खूप सेक्सी आहात. मला खरच तुम्ही मनापासून आवडता.”
मग हिसके मारता मारता ती थोडी थांबली. माझी कंबर तिने खालून दोन्ही हाताने ताठपणे वर उचलली.. ती आपला पुदीदाणा माझ्या लवड्यावर घासत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या कृतीने मी अक्षरशः मनमुरादपणे सुखावलो. मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने तोंड वर करून चोखत होतो. मग मी तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटांच्या चिमटीत धरले आणि त्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळली
ती मध्ये मध्ये माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर दाबत. होती. माझा निसटलेला हात पुन्हा धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. कुरवाळत होतो. दोन्ही हाताने तिचे स्तन पिरगाळून तोंड वर करुन दुघ पिल्यासारखे तिचे निप्पल चोखत होतो. मग एकएक करून दोन्हीही स्तनाचे निप्पल आलटून पालटून चोखत होतो. त्यातील कोरडे दुघ पीत होतो. खालून तिला हिसके मारण्याच्या माझ्या उत्साहाला आता मोठे उधाण चढले होते.
तिने पण हिसक्याचा वेग वाढविला. माझा लवडा मुळापर्यंत तिच्या पुदीत गेला होता.
मी तिला झवन्यापेक्षा तीच मला मस्तपणे झवत होती. एखाद्या माणसासारखीच ती माझ्या अंगावर पडून ती मला झवत होती.
बाईला हेपतांना नवख्या माणसाचे लवकरच वीर्य स्खलन होत असते, असे मी ऐकले नि वाचले होते. पण ही बाई मला कितीतरी हिसके, दणके मारत होती, तरीही माझ्या लवड्यातील वीर्य काहीकेल्या पडत नव्हते. माझ्या अंगात काय बळ आले होते, कुणास ठाऊक ? तिने ही गोष्ट मला बोलूनही दाखविली.
“भाऊजी, एक सांगू. माझ्या नवर्याोचे वीर्य लवकर पडते. मग ते दगडासारखे थंड होतात. त्यामुळे माझे काहीही समाधान होत नाही. कितीदा मी अतृप्तच राहते. मी किती वेळापासून तुम्हाला हेपत आहे पण तुमचं वीर्य तर अजूनही पडून राहिले नाही. हे एक आश्चर्यच आहे. किती हेपण्याचे हिसके मारू न किती नाही, असेच मला झाले आहे.”
“हो ना ! मीपण एक चावट कथा वाचली होती. त्यात असे काहीतरी लिहिले होते. वहिनी, एक सांगू. मी ऐकले की माणूस बाईला हेपते. पण येथे तर बाई माणसाला हेपत आहे. हे पण एक आश्चर्यच आहे. नाही का ? खरच वहिनी तुम्ही खूप खूप छान हेपता.” हावरटपणे तिच्या सौन्द्रयाचा आस्वाद घेत मी तिला म्हणालो..
माझे असे कौतुकाचे बोलणे ऐकून ती आणखी आणखी त्वेशाने मला हेपत होती. तिच्या हेपन्याला आता काही धरबंधच उरला नव्हता.
मध्येच तिचा माझ्या लवड्यावर पुदी घासण्याचा वेगपण वाढत होता. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते.
माझ्या सोबतच्या सम्भोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्या.वर झळकत होते. कधी ती हेपता हेपता थांबली की, तिच्या घट्ट पुदीची माझ्या लवड्यावरील पकड जाणवत होती. मग मी तिचे नितंब धरून खालून कंबर वर करून तिच्या पुदीला धक्के मारत होतो. त्याने तिला कळायचे की, माझे अजुनही विर्य स्खलन व्हायचे आहे. मग ती पुन्हा तिची कंबर वर-खाली करून मला साथ द्यायची.
असा आमचा प्रणयाचा खेळ चांगला रंगत आला होता. कितीतरी वेळ आम्ही या खेळात रमून गेलो होतो.
मी तिचे दोन्ही नितंब माझ्या दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागलो.
मी तिला न राहवून विचारले, “वहिनी, एक विचारू. माझ्यासोबत हा सुहागरात्रीचा कार्यक्रम कसा काय ठरविला ? तुझ्या नवर्यााला माहित झाले तर ते तुला मारुन टाकतील ना...”
“नाही... त्यांच्या संमतीनेच हा कार्यक्रम ठरला.”
थोडावेळ थांबत पुन्हा ती म्हणाली,
“भाउजी, तुम्हाला माहीत आहे ? हा कार्यक्रम करण्यासाठी मुद्दाम त्यांनी ट्रेनिंगला नंबर लावला. का तर, आपल्या दोघांचा सुहागरात चांगला व्यवस्थित पार पडावा म्हणून !” असे म्हणत तिने आणखी जोर देत आपली पुदी माझ्या लवड्यावर जोरात दाबली.
“पण तुम्ही कसा काय असा विचार केला ?” मी पण तिच्या स्तनाला हाताने जोरात दाबत उत्सुकतेने तिला विचारले.
“त्याचं कारण असे की, आमच्या लग्नाला १० वर्ष झाली, तरीही मुल-बाळ झालं नाही. आम्ही दोघांनीही वैद्यकीय तपासण्या केल्या. त्यात माझ्यात काहीही बिघाड दिसला नाही. पण माझ्या नवर्यालच्या विर्यातील शुक्राणू कमी असल्याने मला गर्भधारणा होत नव्हतीं, असे डॉक्टरांनी सांगितले.”
थोडे थांबून पुन्हा ती म्हणाली, “मुलांसाठी आम्ही फार आसुसलेले झालोत. आम्हाला माहीती मिळाली की, अशा वेळेस ‘टेस्ट ट्युब बेबी’च्या माध्यमातून गर्भधारणा शक्य आहे. पण त्यासाठी पाच लाखाच्या वर रुपये मोजावे लागतील आणि एवढे पैसे जुळवणे आमच्या आवाक्याबाहेरचे होते. कारण नवर्या ची साधारण नोकरी. आता आमच्याकडे दुसरा पर्याय दिसला तो म्हणजे ‘नियोग’ पद्धतीचा. पुराणात असा उल्लेख आला असल्याचे म्हणतात की, नवर्या् पासून जर अपत्य होत नसेल तर ऋषि-मुनिशी सम्भोग करून त्याच्या वीर्यापासून गर्भधारणा करून घ्यावं. म्हणून आम्ही हाच नियोगाचा मार्ग अनुसरण्याचे ठरविले..”
.”तरी पण तुम्हाला अशी ही कृती अवघडल्यासारखी वाटली नाही.” मी तिला शंका उपस्थित करीत विचारले.
“हो. आम्ही ह्यावर खूप विचार केला. नीती-अनीतीच्या संस्काराचा पगडा असल्याने आमचं मन असं करायला धजत नव्हतं. मग आम्ही आमच्या मनाची खूप समजूत काढली. आपल्याला बाळ पाहिजे ना, मग ह्या नीती-अनीतीच्या कल्पना झुंगारून दिल्या पाहिजेत. असं आम्हाला वाटायला लागलं. आता काही मिळवायचे असेल तर काहीतरी द्यावे लागेलच, हीच जगाची रीत आहे. म्हणून विर्याच्या बदल्यात मी माझं शरीर अर्पण करायचे, असे आम्ही ठरविले”
पुन्हा थांबून ती म्हणाली. “मला सांगा भाउजी, बायकोत खोट असली की नवरा दुसरी बायको करतो. पण नवर्याेत जर खोट असेल तर बायकोनं काय करावे ? मग तिने दुसर्याय माणसाचे वीर्य या पद्धतीने मिळवून बाळ पदरात पाडून घेतले, तर काय
बिघडले ?
“तुमचं बरोबर आहे. पण वहिनी,आणखी एक विचारू. त्यासाठी माझीच निवड का केली. मी तर पुराणाताला ऋषीं नाही.” मी तिला उत्सुकतेने विचारले.
ती किंचीतशी हसली व म्हणाली, “तुम्ही ऋषीं नाहीत पण माणूस तर आहात ना... तुम्ही आमची खोली घेतल्यापासून तुम्हाला पाहून आमच्या आशा पल्लवित झाल्या. कारण तुम्ही तरुण आहात, दिसायला सुंदर आहात, तुमच्यापासून होणारा बाळ हा सुंदरच निपजेल, गोरागोमटा असेल यात काही शंका नाही म्हणून आम्ही तुमचीच निवड केली.”
हिसके मारता मारता थोडं थांबून पुन्हा ती म्हणाली, “शिवाय तुम्ही आमच्याच घरी, बाजूच्याच खोलीत राहत असल्याने हे काम पार पाडण्यास काहीही अडथळा येणार नाही. आणखी तुमचं लग्न न झाल्याने या कामात विघ्न निर्माण करणारी कुणी नाही. सहसा बायको अडथळा आणत असते. म्हणजेच तुम्ही ब्रह्मचारी असल्याने आमच्यासाठी हा प्लस पॉइंट होता. मग तुम्हाला कसं पटवायचं हे काम माझ्या नवर्यागने माझ्याकडे सोपविले.” इतकं ती एकादमात बोलून गेली.
थोडं थांबून व हिसक्याचा वेग वाढवून ती म्हणाली, ‘आता तुम्हाला कसं पटवलं ते विचारू नका ! ते तुम्हाला माहिती आहेच !.’
“अच्छा... तर मी तुमच्या बाळाचा बाप होणार... कुवारां बाप...” असं मी तिला विनोदाने म्हणालो. ती हो म्हणत खळाळून हसली व माझ्या लवड्यावर तिने आपली पुदी आणखी दाबली.
मग तिने माझ्या लवड्यातून हळूहळू पुदी बाहेर काढून बाजूला उताणी झोपली. थोडावेळ तशीच पडली. नंतर तिने माझा हात पकडला व मला तिच्या अंगावर चढण्याचे खुणावले. मी मग तिच्या अंगावर चढलो. ती मला घट्ट पकडून माझे चुंबन घेवू लागली. मीपण तिच्या ओठाचे जोरात चुंबन घेवू लागलो. तिने फाकवलेल्या तोंडात मी माझी जीभ सरळ आत घातली. तीपण माझी जीभ चोखू लागली. आमच्या जिभा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या.
मग मी माझे तोंड तिच्या स्तनावर सरकवले. स्तनाचे रबरासारखी ताठ झालेले निप्पल तोंडात घेवून चोखण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. तिच्या तोंडातून उन्मादाने चित्कार बाहेर पडत होते. तिच्या स्तनात दुध असते तर ते मी भरभरून पिलो असतो. अशा पद्धतीने मी तिचे स्तन चोखत होतो.
तिने माझा कडक लवडा आपल्या हातात धरून आपल्या पुदीच्या भोकावर बरोबर ठेवला. काही क्षण मी त्याला तिच्या पुदीच्या चिरेवर वर खाली घासला. नंतर पुन्हा तिने त्याला तिच्या पुदीच्या बाहेरील पटलाच्या थोडा आत ढकलून पुदिच्या भोकावर ठेवला. तिने तिचा पार्श्वभाग वर उचलून व माझे नाक हळूच हाताच्या दोन बोटाच्या चिमटीत पकडून पुदित लवडा घालण्यासाठी मला मुक संमती दिली.
मी हळु हळू माझा लवडा तिच्या पुदीत घालायला सुरुवात केली. जसा मी लवडा आत ढकलत गेलो, तशी तिची पुदी फुलाच्या पाकळ्यासारखी उघडत गेली. माझा लवडा तिच्या पुदीत लोण्यात सुरी चालवल्यासारखा आत आत जाऊ लागला.
अचानक तिने खालून धक्का दिला व माझा लवडा सरळ तिच्या पुदीत मुळापर्यंत खोल घुसला. बापरे...! तिच्या पुदीने माझा लवडा घट्ट पक्कडीत पकडल्यासारखा वाटत होता.
मग मी तिच्या पुदीत माझा लवडा आत बाहेर करत तिला आवेशाने झवू लागलो. तीही मला खालून धक्के देत साथ देवू लागली.
माझे गाल ती हाताच्या बोटाच्या चिमटीत पकडून गालगुच्चा घेत होती. एखाद्या बाळाचा मुका घ्यावा तसा ती माझ्या दोन्ही गालाचा ती आपल्या मदनमस्त ओठाने गोड पापा घेत होती.
मी तिच्या स्तनाला तोंडात धरून अधीरतेने चोखू लागलो. मध्येमध्ये मी तिचे उत्तेजीत झालेले निप्पल जिभेने दुध पिल्यासारखे ओढत होतो. तिचे स्तन कोरडे असल्याने त्यातून दुघ निघत नव्हते, ती वेगळी गोष्ट !
तिच्या पुदीत माझा लवडा आत बाहेर होवू लागला. मीही तिच्या नितंबांना धरून तिला माझ्या लवड्यावर वर खाली करू लागलो.
मी तिला मजेत झवायला लागलो. तिचे शरीर तालबद्धरीत्या हलत होते. माझ्या झवण्याने. लवकरच माझा लवडा तिच्या पुदीरसाने पुर्ण ओला झाला होता. ज्यामुळे आत-बाहेर करतांना पुदीच्या काठाला घासत होता. ते घर्षण कमालीचे सुखद वाटत होते. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने ती आनंदाने विव्हळत होती. मला तिला हेपायाला खूप मजा येत होती.
“भाऊजी, तुम्ही याआधी कुणा बाईला हेपले काय ? माझ्या नवर्याहपेक्षाही तुम्ही कितीतरी छान हेपता ? तुम्हाला कोणी शिकवले असे ?” ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलली.
मी थोडावेळ थांबून तिला म्हणालो. “नाही बा... मी या आधी कुण्या बाईला कधीच हेपले नाही, पहिल्यांदा मी तुम्हाला हेपत आहे. तुमच्यापासून माझ्या या कामजीवनाची सुरुवात झाली आहे, असेच समजा ना... म्हणजे गृहप्रवेशाच जसं उदघाटन होते न् तसच तुम्ही माझ्या लवड्याच्या प्रवेशाच उदघाटन तुमच्या गोड पुदिद्वारे केलं, असंच म्हणावे चालेल. खरं ना...” यावर ती गोड हसली.
मी माझा लवडा तिच्या पुदित खोलवर दाबून तिला म्हणालो, ‘तुम्ही आणखी काय म्हणालात ? मला हेपायला कुणी शिकवले ? हं. मला न... तुम्हीच तर आता शिकवले, कसे हेपायचे ते... तुम्हीच तर वर होवून मला हेपत होत्या ! जणूकाही मी बाई आहे व तुम्ही माणूस आहात असे समजून तुम्ही मला मजेत हेपत होत्या. त्यातून मी शिकत गेलो. तुम्ही अनुभवी आहात... या कामात तुम्ही तरबेज दिसता. मी या कामात मात्र नवखा आहे...”
ज्या तीव्रतेने मी तिला झवत होतो, त्याच अधीरतेने तीपण कंबर वर-खाली करून मला झवत असल्याचे अनुभूती देत होती.
"वहिनी, तुम्हाला आवडले ना माझे हेपणे ?"
“हो ना ! खरच भाऊजी, मला फारच आवडले मी खूप खूष आहे.”
‘मग मला इच्छां होईल तेव्हा हेपू द्याल ?’
‘हो ना... मी कधीही तुमच्यासाठी तयार राहीन. तुमच्या बायकोसारखी !’
‘मला अजून बायको आली नाही, ना.’
‘मलाच बायको समजा...!’ तुमचं लग्न होईपर्यंत. मग मात्र तुमची बायको तुम्हाला माझ्याकडे येऊ देणार नाही. तोपर्यंत मलाच हेपून घ्या.’
‘बरं बाई...!’ असं म्हणून मी तिचे स्तन कुरवाळले व पुदीतून लवडा काठावर आणून परत पुदित घातला. व सारखे हिसके मारायला लागलो.
काही वेळ हिसके मारीत झवल्यानंतर तिचे शरीर अचानक ताठ झाल्याचे मला जाणवले. मग तिने माझ्या कमरेला पायांनी घट्ट पकडले. मला जाणवले की, माझ्या लवड्याभोवती तिच्या पुदीची पकड घट्ट झाली होती. बहुदा ती कामतृप्त झाली असावी.. माझा लवडा तिच्या पुदीत प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला होता.
मी हेपण्याचा आणखी वेग वाढवला. मी तिला हमसून हमसून झवू लागलो. दोघांच्या हुंकाराने व झवण्याच्या आवाजाने ती रुम भरून गेली होती. काही क्षणातच सुखाच्या परमोच्च बिंदुला पोहचण्याचे संकेत मिळाल्यावर मी तिच्या पुदीत अगदी खोलवर एक जोराचा धक्का देवून. माझ्या गरम गरम वीर्याचे फवारे उडविले. तिची पुदी माझ्या गरम गरम चिकट वीर्याने भरून गेली.. माझ्या लवड्यातून इतके विर्य तिच्या पुदीत पडले की ते तिच्या पुदीत पूर्णपणे सामावले नाहीत. त्यामुळे ते तिच्या पुदीच्या बाहेर पडून ओघळत होते.
तिच्या ओठाचे चुंबन घेत व तिच्या स्तनांशी खेळवत मग मी माझा लवडा कांही वेळाने हळुवार तिच्या पुदीतून बाहेर काढला. तिची तृप्त पुदी आता माझ्या वीर्याने माखली होती. माझा लवडा पुदीतील रसाने न्हाऊन चमकत होता.
“बापरे, इतके वीर्य तुमच्या लवड्यात आहे. माझ्या पुदीत मावत नाही इतके ! आता मी नक्कीच या वीर्याने गरोदर राहीन, यात काही शंका नाही. भाऊजी, तुम्ही तुमचे वीर्य दान करून माझ्या ओटीत भरभरून टाकले, त्याबद्दल मी खरोखर तुमची फार आभारी आहे. कधीपासून मी मातृत्वासाठी तडफडत होती, आता माझी कुस निश्चितच उगवेल व माझे स्वप्न पूर्ण होणार याची मला खात्री झाली.”
“वहिनी, त्यात कसले आले आभार ? तुम्हीही माझ्या विर्याच्या बदल्यात मला खूप खूप सुख दिले, हेही काही कमी नाही. पण एकाच झवन्याने तुम्ही गरोदर राहाल तर मग मला पुन्हा झवू देणार नाही की काय ?”
“नाही... नाही...तसं नाही. मी तुम्हाला कधीही हेपायला नाही म्हणणार नाही.”
मग मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि तिच्या बाजूला पडलो. माझा हात मात्र तिच्या स्तनावरच स्थिरावला होता. तो काही केल्या तेथून हटत नव्हता.
या कामात मी अजूनही तरबेज न झाल्याने व मी पहिल्यांदा एका बाईला हेपत असल्याने चांगलाच घामाघुम झालो खरा ! पण या प्रणयक्रिडेने माझे मन कसं ताजेतवाने झाल्यासारखे वाटत होते.
आम्ही दोघेही सतत पंधरा दिवस - तिचा नवरा ट्रेनिंगवरून परत येईपर्यंत प्रत्येक रात्र अशीच सजवित गेलो. नंतरही तिचा नवरा नोकरीच्या ठिकाणी मुद्दामच मुक्कामाने जात होता. म्हणजे तो आमच्या प्रणयाला मोकळीक देत होता. फक्त सुट्टीच्या दिवशी तो घरी राहायचा.
दोन महिन्यानंतर तिची मासिक पाळी बंद झाली. तेव्हा ती मनोमन सुखावली. दवाखान्यात जाऊन तिने प्रेग्नन्सी टेस्ट करून घेतली तेव्हा तिला गर्भधारणा झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. तेव्हा तिच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. तिने पहिला पेढा माझ्या तोंडात टाकला. व माझे खूप खूप आभार मानले.
तिच्या आयुष्याला आता नवी झळाळी प्राप्त झाली होती. प्रेग्नन्सी नंतर ती माझ्या पासून दूर जात असल्याचे मला जाणवले. तिचा नवराही आता तिला सोडून क्षणभरही राहात नव्हता. मग मी पण माझ्यावर नियत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत गेलो. जसजसे तिचे पोट वर यायला लागले, तसतसे लोकात कुजबुज सुरु झाली. आमच्या दोघाच्या संबंधाबाबत लोकांना शंका यायली लागली. तेव्हा मी खोली बदलवून दुसरीकडे राहायला गेलो. तिला मुलगी झाल्याचे मला समजले. तेव्हा मी एकदा तिला नर्सिंग होममध्ये भेटायला गेलो होतो. तेव्हा तिने माझे हसूनच स्वागत केले. पण बोलली काहीच नाही.
तीची मुलगी अगदी माझ्या सारखीच दिसत होती, म्हणून तेव्हा लोकांना खात्रीच झाली की, ही मुलगी होय ना होय, राजनचीच असली पाहिजे. त्यामुळे मलाही अवघडल्यासारखे होत होते. म्हणून त्यानंतर मला प्रथमच आणि मुक्तपणे संभोगसुख देणार्याज त्या वहिनीला कधीही भेटायला गेलो नाही. तीही कधी मला भेटायला आली नाही. बस येथेच आमची विर्यदानाची लांबलेली कथा संपली.
मी ही कथा सांगत असतांना राणी म्हणजे माझी पत्नी अगदी शांतपणे मन लाऊन ऐकत होती. कथा संपल्यावर आम्ही दोघेही थोडा वेळ स्तब्ध राहिलो..
मग राणीनेच शांतता भंग करून म्हटले, “ठीक आहे. तुम्ही काही वाईट काम केले नाही. त्यामुळे मी तुमच्यावर रागावर नाही. उलट तुम्ही एका स्त्रीला मातृत्व प्रदान केले, याचा मला अभिमान वाटतो. टेस्ट ट्युबच्या प्रयोगात अनाठायी खर्च करण्यापेक्षा ही विर्यदानाची पध्दत मला खरोखर आवडली. फक्त स्त्रीयांनी त्यासाठी नीती-अनीतीच्या जोखडातून बाहेर पडले पाहिजेत, असे मला वाटते.”
मी पण तिच्या विचाराला प्रतिसाद देत म्हटले, “बरोबर आहे. इतका सोपा उपाय असतांना लोक विनाकारण टेस्ट ट्युबसाठी लाखो रुपये खर्च करतात, नाही का?”
“हो. पण आता कुण्या स्त्रीला विर्यदान करण्याच्या भानगडीत पडू नका. दुसर्याव एखाद्या तरुणाला चान्स द्या.” असे ती गमतीने म्हणून थांबली.
परत ती माझ्याकडे पाहत म्हणाली, “आता मलाही आपल्या बाळाची उत्सुकता लागली आहे. तुम्ही जसं तुमच्या वहिनीच्या पुदीत भरपूर वीर्य ओतलं, तसेच माझ्याही पुदीत वीर्य ओता. अन हो. मी काही दान मागत नाही, तर हक्काने तुमचे वीर्य मागत आहे.” यावर आम्ही दोघेही खळाळून हसलो.
मग मी तिला जवळ ओढून मिठी मारली. आम्ही दोघेही नग्नावस्थेतच होतो मी लगेच तिच्या अंगावर झोपलो. मांडीला मांडी भिडली,. छातीला छाती भिडली. तिचे हिंदकाळणारे कठोर स्तन मी कुरवाळू लागलो. तिच्या स्तनांशी खेळत आम्ही दोघेही मस्त सुख घेत होतो. तिने माझ्या ओठावर ओठ ठेवले व जीभेला जीभ भिडवत रसपान करू लागली.
मग तिची पुदीमुख उमलुन पुदीच्या पाकळ्या वेगळ्या झाल्या. तिने माझा ताठरलेला लवडा हातात घेऊन आपल्या उघड्या पुदीमुखावर घासायला सुरवात केली व त्याच क्षणी माझा लवडा तिने आपल्या पुदीत अलगत घुसवला.
मी तिच्या स्तनाचे मर्दन करता करता स्तनाग्र तोंडात धरून चोखत होतो.
मग मी लवडा तिच्या पुदीत सटासट आतबाहेर करुन तिला मस्तपैकी हिसके मारू लागलो. ती आपले हात माझ्या सर्वांगावरुन फिरवत मला सुखाच्या उत्तुंग शिखरावर पोहोचवत होती. शेवटी माझा कडेलोट होवून माझ्या लवड्यातील गरमागरम वीर्य भकाभक तिच्या पुदीत ओतले. मग ती खूष होवून माझ्या ओठाचे चुबन घेऊन शांत झाली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user