single-post

मांसल इराणी बाई

Sat 11th Jan 2014 : 21:12तैमुर हे एक बेळगाव मधील गाव आहे मी त्या गावाला वकिलाकडे म्हणून जायचो. इराणी लोकांच्या बायका खूप धष्ट पुष्ट असतात. त्यांचा बांधा पाहिला तरी गळले पाहिजे. एक दिवस मी एस. टी. तून जात होतो. एक इराणी बाई माझ्या जवळ येऊन बसली खूप धष्ट पुष्ट मांसल अंग बरोबर जिथे हवे तिथे भरलेले होते. तिला पाहून खूपच बरे वाटले माझ्यातील वासना जागृत झाल्या ती मला खूप आवडली. तिला झवण्याची स्वप्ने पाहू लागलो. पण त्या इराणी खूपच चालाख असतात म्हणून भीतीच वाटत होती. पण तिच्या एकूण बांध्या कडे पाहून मला सेक्स आवरेना. मी धाडस करून तिला विचारले बाई तुम्ही कुठे जाणार आहात ती म्हणाली मी तैमुर ला निघाली आहे. तुम्ही मुळच्या तैमुर च्या? ती हो म्हणाली. तिने माझ्या बद्दल विचारले तुम्ही कुठे जाणार मी हि तैमुरलाच जात आहे. का काय काम आहे? वकिलाची भेट घ्यायची आहे म्हणून आलो आहे.

बाई तुम्हाला एक विचारू? मी धाडसाने विचारले. “विचारा कि” तुम्ही मला खूप आवडलात! तुमचे शरीर खूप धड धाकट आहे. मला तुमचा बांधा आवडला. ती लाजली. माझी आणखी काहीतरी बोलण्याची तयारी झाली. मी तिला आज विचारायचे ठरवले. प्लीज तुम्ही माझ्या बरोबर एकदा करणार का? मी भीत भीत विचारले. ती काही बोलली नाही. मी हळूच तीच्या मांडीवर हात ठेवला. कारण तैमुर यायला अजून एक तास तरी अवकाश होता. आम्ही मागच्या बाकड्यावर बसलो होतो. पहिला गर्दी होती. आता पूर्ण बाकड्यावर आम्ही दोघेच होतो. तीच्याकडे सरकून बसलो. तिला मी आवडण्या सारखाच होतो पण बायकांचे काही सांगता येत नाही म्हणून.
मी धाडस करत तिच्या मांडीवर हात ठेवला. ती काही बोलली नाही.

नंतर तिच्या ब्लाउज जवळ हात नेला बोटाने हळुवार स्पर्श करू लागलो. ती बहुतेक वासनाहीन झाली या कृत्या मुळे मलाही अंगावर शहरे येऊ लागले होते. माझा दांडा ताठ झाला होता. डोळ्या पुढे अंधारी आल्यासारखे वाटू लागले होते. तिच्या अम्म्याना हात लागताच खूप मस्त वाटले. मोठे मोठे तिचे उरोज दाबू लागलो. भरगच्च शरीर दाबताना मऊ मऊ लागत होते. हळूच मी तिच्या साडीतून आत हात घातला. तिच्या मऊ मऊ मांड्या हाताला मस्त वाटत होते. तीही पेटली होती. ती पूर्णपणे माझ्या अधीन झाली होती. तिला झवायची इच्छा होती. तिच्या पुची पर्यंत माझा हात गेला. तिच्या निकरच्या एका कडेतून माझे बोट आत गेले. ती पेटून उठली. ती म्हणाली मला आता काही सुचेना झाले आहे. आपण तैमुर आल्यावर कुठेतरी थांबू आणि तिथेच सर्व काही करू अशी म्हणाली पण मला कड निघत न्हवता.

मी माझा दांडा बाहेर काढला. कुणी बघत तर नाही ना याची खात्री करून घेतली. तिला माझा लवडा चोखायला सांगितले. ती खाली वाकली अनि तिने माझा लवडा तोंडात घेतला. व तोंडात घेऊन आत बाहेर करू लागली मला खूप मजा येत होती. मी कोण पाहते आहे का ते पाहत होतो. ती खाली वाकून माझा लवडा चोखत होती. तिच्या ओठांच्या स्पर्शाने माझा लवडा खूप सुखावत होता. तिला जरा वेग वाढवायला सांगितले माझा फवारा उधण्याच्या तयारीत होता. माझे वीर्य बाहेर येणार एवढ्यात तिला बाजूला केले व थोडे उठून सर्व वीर्य खाली पाडले. नाहीतर सर्व प्यांट वरच पडले असते. पण तिची वासना अतृप्तच राहिली मी तिला म्हंटले आपण खरेच तैमुर आले कि कोठे तरी रूम वर जाऊन उरलेला कार्यक्रम करू. ती खुश झाली. तैमुर आले. माझ्या मनात येत होते कि मांसल इराणी बाईला झवण्याचे माझे स्वप्न पूर्ण होत आहे जवळ जवळ पूर्ण झालेच होते. मग तिला रूम वर नेऊन तीन वेळा झवली.

author single

LucKy Kimsn

Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great. Those were the days. The year is 1987 and NASA launches the last of Americas deep space probes

comments (Only registered users can comment)

 • avatar image 10 Min ago Chris Hemsworth

  Parent Comment

  Reply
  • avatar image 10 Min ago jEsS ben

   baby comment

   Reply

comments

user